Робоча програма з навчальної дисципліни "Дизайн одягу"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова вченої ради факультету

технологій та дизайну

__________________________

(Титаренко В.П.)

«31» серпня 2010 року

 

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

професійної освіти

«31» серпня 2010 року,

протокол № 1

В.о. завідувача кафедри _________

( Титаренко В.П.)

 
 


РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДИЗАЙН ОДЯГУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань:  0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки:  7.010103 «Педагогіка і методика

середньої освіти. Трудове навчання»

Курс навчання:    V                 Семестр (X семестр)

Укладач:     Борисова Тетяна Миколаївна

Полтава – 2010-2011 н.р.

Робоча програма з начальної дисципліни «Дизайн одягу» розроблена на основі:

Програми вищих педагогічних закладів освіти «Дизайн одягу» для студентів вищих педагогічних закладів освіти за напрямом підготовки: 0101. Педагогічна освіта. Спеціальність: 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» (за вимогами кредитно-модульної системи). – Полтава: ПДПУ, 2010. – 14 с.

Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка , протокол № 2 від 27 вересня 2009 року.

Затверджена вченою радою факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 1 від «31» серпня  2010 року.


1. Загальні положення

1.1. Мета вивчення дисципліни: розвиток творчих здібностей студентів шляхом залучення їх до проектної діяльності, формування професійно значимих знань та вмінь; оволодіння методами художнього проектування одягу різного асортименту за призначенням; засвоєння теоретичних основ проектування одягу з дотриманням всіх технічних і технологічних вимог; практичне відпрацювання композиційних принципів і засобів створення форми костюма шляхом його моделювання в об'ємі і на площині; освоєння методів художньої розробки нових моделей одягу різних видів і різного функціонального призначення.

1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Дизайн одягу».

Діяльність людини в сфері дизайну визначає основні практичні положення, коло завдань художнього конструювання, місце художника в промисловому виробництві одягу та творчому колективі, формує необхідні й достатні вимоги до промислової продукції в художньому конструюванні одягу, визначає критерії для оцінки продуктів дизайну при їх проектуванні та розробці. В кінцевому результаті дизайнерська діяльність в сфері одягу веде до розуміння об’єктивних закономірностей в художньому проектуванні модного одягу, в розкритті сутності творчого процесу, що допомагає дизайнеру осмислити творчі позиції, сформувати конкретні задачі, а відповідно, ефективно їх вирішити.

Предметом дизайнерської діяльності в сфері легкої промисловості виступають колекції моделей одягу відповідного спрямування, стилю, призначення. Дизайн-проектування стильного одягу відзначається яскравістю художніх образів, що реалізуються в композиції костюму, конструктивних особливостей одягу, що формуються відповідно до фігури людини, декоративного оформлення, яке залежить від типу зовнішності людини. А відтак, майбутнім учителям освітньої галузі «Технологія» необхідно володіти системою знань про основні напрями моди, стилі одягу, особливості створення колекцій прет-а-парте, від кутюр, ексклюзив та інші, системи крою та моделювання одягу, правила візуального сприйняття та основ зорових ілюзій, що реалізуються при проектуванні моделей одягу, кольорові поєднання та правила вдалого підбору одягу за індивідуальними рисами зовнішності людини.

Програмою курсу «Дизайн одягу» означені основні засоби проектування стильного одягу, сформовано комплекс теоретичних знань й основу практичної підготовки дизайнерів одягу, що дозволяють розкрити вимоги до створення модного одягу та ознайомити студентів з особливостями дизайнерської діяльності.

Зміст програми узгоджується з рядом спеціальних предметів фахової підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Технологія» таких як: обладнання та технологія швейного виробництва, конструювання та моделювання одягу, основи домашнього господарювання, прикладна та технічна творчість, декоративно-прикладне мистецтво, креслення та нарисна геометрія, малюнок та основи композиції.

Цикл дисциплін: спеціальної підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів)

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Похожие материалы

Информация о работе