Робоча програма навчальної дисципліни "Конструювання швейних виробів"

Страницы работы

Содержание работы

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Кафедра основ виробництва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор із науково-педагогічної роботи

______________________ проф. Б.В. Год

«_____»_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 15. Конструювання  швейних виробів

напрям підготовки   6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)                                                                   .

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація______________________________________________________________

                                                                                         (назва спеціалізації)

факультет    технологій та дизайну                                                                  .

              (назва факультету)

Полтава – 2012 рік


Робоча програма «Конструювання швейних виробів» для студентів за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) „___” ________, 2012 року. – 20 с.

Розробник: Борисова Т.М., доцент кафедри основ виробництва та дизайну, к.п.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри основ виробництва та дизайну

Протокол від “____”________________2012 року № ___

Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну

                                                                _______________________ (проф. Кулик Є.В.)

                                                                                                                 (підпис)                                            (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 2012 року

Схвалено методичною комісією ПНПУ імені В.Г. Короленка за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта(Технологія виробів легкої промисловості)

Протокол від.  “____”________________20___ року № ___

“_____”________________2012 року         Голова     _______________ (проф. Цина А.Ю.)

                                                                                                                                                  (підпис)                             (прізвище та ініціали)        

ÓБорисова Т.М., 2012 рік

Ó   ПНПУ          , 2012  рік

__________________________________________________________________________

Відомості про перезатвердження робочої програми:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________

Протокол від  “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри _________________________ (__________________)

                                                                       (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)        

“_____”___________________ 20___ року
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 10,5

Галузь знань

0101 Педагогічна освіта

Нормативна

Напрям підготовки

6.010104 Професійна  освіта

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

Рік підготовки:

Змістових модулів – 7

3-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: «Розрахунок та побудова креслень конструкції одягу різних видів та покроїв на типові фігури»

Семестр

Загальна кількість годин – 378 год.

5-й

6-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

14 год.

26 год.

14 год.

Лабораторні

34 год.

48 год.

34 год.

Самостійна робота

30 год.

44 год.

30 год.

Індивідуальні завдання

30 год.

44 год.

30 год.

Вид контролю:

екзамен

залік

екзамен

Похожие материалы

Информация о работе