Робоча програма з навчальної дисципліни "Дизайн одягу", страница 2

Семестр

Кредити

ECTS

Загальна кіль­кість годин

Аудиторних годин на тиждень

Лекції (годин)

Лабораторні (практичні) семінарські

Самостійна робота (годин)

Індивідуальна робота (годин)

Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю

Х

1

72

2

8

20

22

22

2

залік

Разом

1

72

2

8

20

22

22

2

залік


Розподіл годин за змістовими модулями та темами

НАЗВА ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ, № теми

Кількість годин за видами робіт

Разом годин

У тому числі

Лекції

Лаборатор­ні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовний модуль 1. . Композиція костюму

Тема 1. Композиційні засоби створення костюму

8

2

2

2

2

Тема 2. Художні системи формотворення моделей одягу.

7

1

2

2

2

Тема 3.  Стилі одягу

10

-

2

4

4

Тема 4.  Людина і одяг в процесі художнього конструювання.

7

1

2

2

2

Всього за модуль 1

32

4

8

10

10

Змістовний модуль 2. Асортимент одягу

Тема 5. Асортимент легкого жіночого та чоловічого одягу

11

1

4

3

3

Тема 6. Асортимент верхнього жіночого та чоловічого одягу

9

1

2

3

3

Тема 7.  Асортимент жіночого та чоловічого ошатного одягу

11

1

4

3

3

Тема 8. Серійне виробництво одягу

9

1

2

3

3

Всього за модуль 2

40

4

12

12

12

Всього за семестр

72

8

20

22

22


1.3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів:

Поточний контроль: усне опитування на лабораторних заняттях, тестування з теми, перевірка виконання практичних завдань.

Модульний контроль: у формі тестування з тем змістовного модуля.

Підсумковий контроль: залік у формі підсумкової контрольної роботи, захист виготовленого альбому зразків ручних, машинних, оздоблювальних та ремонтних швейних операцій.

1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів

Оцінювання навчальної діяльності студентів з усіх дисциплін за кожний семестр в ПДПУ імені В.Г.Короленка здійснюється за 100-бальною шкалою.

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90-100 балів

відмінно

Зараховано

B

83-89 балів

добре

C

75-82 балів

D

68-74 балів

задовільно

E

60-67 балів

FX

35-59 балів

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Не зараховано

F

0-34 балів

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

1.5 Розподіл балів за видами навчальної діяльності студентів упродовж семестру.

Поточний контроль

Індивідуальне завдання (навчальний проект)

Підсумковий контроль

Загальна сума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

20

(виконання за захист індивіду­ального навча­льного проекту)

40

(два теоре­тичних пита­ння по 12 балів за кожне; + 16 балів за тести.)

100

20

20

40

(до 12 балів – середня оцінка виконання усіх видів роботи упродовж вивчення змістовного модуля;

До 8 балів – за тести з кожного модуля.)