Робоча програма з навчальної дисципліни "Технологія швейних виробів"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова вченої ради факультету

технологій та дизайну

___________

(В.П.Титаренко )

«30» серпня 2011р.

 

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

професійної освіти

«30» серпня 2011 року,

протокол № 1

Завідувач кафедри

___________

(Н.А. Алік)

 
 


РОБОЧА ПРОГРАМА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕХНОЛОГІЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

для студентів ІVкурсу (VІІ, VІІІ семестр)

Напрям підготовки:  0101 Педагогічна освіта

Спеціальність: 6.010104Професійне навчання

(Технологія текстильної та легкої промисловості)

Укладачі: проф.Рябчиков М.Л.

Полтава – 2011


Робоча програма з навчальної дисципліни «Технологія швейних виробів» розроблена на основі:

Програми вищих педагогічних закладів освіти «Технологія швейних виробів». для спеціальності6.010104 «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості » / Н.А. Алік. – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2009. – 16 с. (затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, протокол № 4 від 26 листопада 2009 р.)


1. Загальні положення

1.1. Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх інженерів-педагогів професійних умінь, які необхідні для їх професійної діяльності як у професійно-технічних навчальних закладах, так і на підприємствах.

1.2. Характеристика навчальної дисципліни:

Ця дисципліна охоплює вивчення нормативно-технічної документації на процеси виготовлення швейних виробів. Методи обробки деталей одягу. Ниткові способи з’єднання деталей одягу різного асортименту та техніко-економічне обґрунтування обраних методів, використання обладнання та засобів малої механізації. Клейові та зварювальні способи з’єднання деталей одягу різного асортименту та техніко-економічне обґрунтування обраних методів та обладнання. Параметри, режими та обладнання волого-теплової обробки деталей одягу. Методи оздоблення одягу на швейних машинах. Виробничі ситуації та відповідні технологічні рішення, що забезпечують ефективність виробництва одягу. Технологічний процес обробки основних вузлі верхнього одягу та виробів верхнього одягу з використанням удосконалених методів обробки. Технологічний процес обробки брюк та спідниць  з використанням удосконалених методів обробки. Технологічний процес обробки суконь та чоловічих верхніх сорочок  з використанням удосконалених методів обробки. Технологічний процес швейного виробництва при виготовленні швейних виробів в умовах індивідуального виробництва. Заходи з попередження та усунення причин виникнення дефектів та випуску продукції низької якості, використовуючи різні методи контролю, встановлювати види дефекті, причини їх виникнення та розробляти та впроваджувати заходи по усуненню та попередженню дефектів.

Цикл дисциплін: професійна та практична підготовка.

Частина циклу: нормативна.

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити

ECTS

Загальна кіль­кість годин

Аудиторних годин на тиждень

Лекції (годин)

Лабораторні (практичні) семінарські

Самостійна робота (годин)

Індивідуальна робота (годин)

Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю

УІІ

2

72

2

16

18

19

19

1

УІІІ

1,5

54

2

10

14

15

15

1

екзамен

Разом

2

126

26

32

34

34

2


НАЗВИ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ

НАЗВА ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ, № теми

Кількість годин за видами робіт

Разом годин

У тому числі

Лекції

Лаборатор-ні заняття

Самостійну роботу

Індивідуа-льну роботу

Змістовний модуль 1. Технологічний процес обробки окремих деталей швейних виробів

Тема 1. Початкова обробка основних деталей верхнього одягу

22

4

6

6

6

Тема 2. Технологічний процес обробки та зборки кишень у верхньому одязі

24

8

8

6

6

Тема 3. Технологічний процес обробки та збірки бортів у верхньому одягу

26

4

4

7

7

Всього за модуль 1

72

16

18

19

19

Змістовний модуль 2. Технологічні процеси виготовлення швейних виробів

Тема 4. Волого-теплова обробка швейних виробів

16

4

6

6

6

Тема 5. Загальні відомості про процеси виготовлення швейних виробів

14

6

8

9

9

Всього за модуль 2

54

10

14

15

15

Всього за курс

126

26

32

34

34

Похожие материалы

Информация о работе