Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Страницы работы

Содержание работы

Розділ 3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Теоретичну і практичну підготовку студентів у процесі навчання забезпечує сформований в університеті висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

На факультетах університету здійснюється підготовка фахівців широкого спектру педагогічних, психологічних, математичних, історичних, біологічних, філологічних та ряду інших напрямів підготовки, що дозволяє залучити кадровий потенціал відповідних кафедр до підготовки висококваліфікованих фахівців.

Основним структурним підрозділом, який забезпечує підготовку фахівців напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), ректором визначений факультет технологій та дизайну. До складу факультету входять 38 викладачів, із них 6 – докторів наук, 5 – професорів, з них 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; 22 – кандидатів наук, доцентів.

Науково-викладацький склад підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) повністю відповідає існуючим нормам та вимогам до кадрового забезпечення.

На базі університету проводяться міжнародні наукові конференції, ведеться обмін викладачами, співробітниками, що дозволяє використати набутий досвід і науковий потенціал вишу.

Згідно з робочими навчальними планами фахову підготовку бакалаврів – майбутніх викладачів практичного навчання в галузі технологія виробів легкої промисловості на факультеті технологій та дизайну обслуговують як факультетські кафедри, так і загально-університетські.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної й частково цикл математичної та природничо-наукової підготовки забезпечують відповідні кафедри університету, які достатньо укомплектовані професорами та доцентами. Цикли математичної та природничо-наукової й професійної та практичної підготовки забезпечується викладачами кафедр виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, загальної педагогіки та андрагогіки, теорії та методики технологічної освіти та випускової кафедри основ виробництва та дизайну факультету технологій та дизайну. Викладачі зазначених кафедр ведуть плідну науково-дослідну роботу в різноманітних галузях педагогіки, психології та виробничо-інформаційних технології.

Кожного року викладачі факультету технологій та дизайну проводять, а також беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, матеріали яких друкуються у фахових наукових журналах і збірниках, щорічно беруть участь в організації студентських науково-практичних конференцій факультету технологій та дизайну та друкують наукові матеріали як співавтори або наукові керівники студентських робіт.

Актуальні проблеми сучасної науки висвітлюються викладачами кафедр у періодичному фаховому виданні – збірнику наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, серія «Педагогічні науки»; у журналах «Професійно-технічна освіта», «Імідж сучасного педагога», «Трудова підготовка у закладах освіти», «Молодь і ринок».

Доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, професор Є.В. Кулик, завідувач випускової кафедри основ виробництва та дизайну має широку наукову школу, на базі якої виконуються дисертаційні дослідження (під його керівництвом за період з 2010 по 2013 роки захищено 2 кандидатських та 1 докторська дисертації).

Перспективи наукової та науково-методичної діяльності педагогічних працівників технологічної освіти пов'язані з розробкою кафедральної тематики «Становлення та перспективи модернізації професійної підготовки майбутніх спеціалістів». Результати цих досліджень покладені в основу наукової роботи викладачів кафедри. За останні роки викладачами випускової кафедри основ виробництва та дизайну захищено 3 кандидатських дисертації доц. Борисовою Т.М., доц. Савенко І.В. ( 2009 р.), доц. Кузьменко П.І. ( 2012 р.), отримано два вчених звання доцента кафедри основ виробництва та дизайну.

Підвищення кваліфікації викладацького складу кафедр відбувається згідно з п’ятирічними планами і корегується відповідно до конкретних умов навчально-виховного процесу без порушення вимог щодо підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Зокрема,  на  кафедрі основ виробництва та дизайну у 2012-2013 н. р. проходили стажування 2 викладачі (доц. Калязін Ю.В., ас. Чорнусь С.М.).

Рівень кваліфікації та науково-педагогічний напрям підготовки усіх науково-педагогічних працівників відповідає дисциплінам, що вони викладають.

У таблиці № 3.1 наведено характеристику науково-педагогічного складу, що забезпечує навчальний процес за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка.

Похожие материалы

Информация о работе