Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу, страница 4

Ректор                                                                                                                    М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                                                                 Є.В. Кулик


Таблиця 3.3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВІДУВАЧА ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

з напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація

за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Педагогічний (науково-педагогічний)

стаж

(повних років)

Інформація про попередню роботу

(період років, найменування організації, займана посада)

Примітки

(з якого часу працює у вищому навчальному закладі за основним місцем роботи або за сумісництвом)

1

2

3

4

5

6

7

1

Кулик

Євген

Володимирович

Львівський

політехнічний інститут, 1978 р.; конструювання та виробництво радіоапаратури, інженер-конструктор та технолог радіоапаратури

Доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.0004 – теорія і методика професійної освіти,

професор кафедри педагогічних технологій (атестат професора 12 ПР 005056).

Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності»

28 років

1979-1981 – молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії Львівського політехнічного інституту;

1981 1982 – інженер науково-дослідної лабораторії Львівського політехнічного інституту;

1982-1984 – асистент кафедри конструювання і технологічного виробництва радіо-апаратури Львівського політехнічного інституту;

1984-1985 – старший викладач кафедри загально технічних дисциплін Дрогобицького держав­ного педагогічного інституту імені Івана Франка;

1985-1999 – доцент кафедри загально технічних дисциплін Дрогобицького держав­ного педагогічного інституту імені Івана Франка;

1999-2004 – доцент кафедри основ виробництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

2004-2005 – начальник управління з питань внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації;

2005 – доцент кафедри основ виробництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

2005-2007 – професор кафедри педагогічних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

2007-2008 – головний консультант відділу моніторингу ефективності законодавства Інституту законо­давства Верховної Ради України;

2008 – головний науковий співробітник лабораторії управлі­ння професійно-технічною освітою Інституту ПТО АПН України;

2008-2010 – завідувач кафедри професійної освіти Полтавського державного педагогічного універ­ситету імені В.Г. Короленка;

2010-2011 – професор кафедри психології, педагогіки і права Національного університету «Львівська політехніка»;

2011-по теперішній час – завідувач кафедри основ вироб­ництва та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

з 2011 року

Ректор                                                                                                                   М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                                                                 Є.В. Кулик


Таблиця 3.4

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують

навчальний процес за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта

(Технологія виробів легкої промисловості)