Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу, страница 3

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Найме­нування посади;

для суміс- ників – місце основної роботи, посада

Найменування закладу, який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва науко­вої спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Найменування всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою)

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.

Кулик

Євген

Володими-рович

Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну, професор

Львівський політехнічний інститут, 1978 р.; конструювання та виробництво радіоапаратури, інженер-конструктор та технолог радіоапаратури

Доктор педагогічних наук зі спеціальності –13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, професор кафедри педагогічних технологій.

Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до дослідницької діяльності»

Проектування швейних підприємств (44 год.)

Проектування деревообробних підприємств (44 год.)

Технологічне обладнання галузі (78 год.)

Професійна та практична підготовка (8 год.)

Матеріалознавство швейних виробів (32 год.)

Основні публікації:

1. Yevhen Kulyk Managing Principles of Student Research Activity under Condition of Society Humanization // «Kultura I wychovanie», 2011, №1; WSP, - Lodz.  P. 7-15. [Науковий Міжнародний журнал]

2. Кулик Є.В. Застосування системи змагальності при підготовці висококваліфіко­ваних робітників у професійно-технічних навчальних закладах / Є.В.Кулик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст] / Вип. 100 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. - Чернігів: ЧНПУ, 2012. - С. 455-457. - (Серія: Педагогічні науки).

3. Кулик Є.В. Підготовка висококваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах засобами інформаційнокомуні­кативних технологій / Є.В.Кулик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст] / Вип. 104 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. - Чернігів: ЧНПУ, 2012. - С. 255-258.2.

4. Кулик Є.В. Аналіз ефекти­вності системи професійної підготовки  студентів до інно­ваційної діяльності // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жов­тий О.О., 2010. – Ч.2.-с.353-360.

5. Кулик Є.В.  Модель навчально-дослідницької діяльності майбутніх вчителів професійного навчання / Є.В. Кулик // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогіч­ний журнал. – 2009. – С. 7-11.

Участь у конференціях:

1. Międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej na temat: “Rzeczywistość edukacyjna: historia, teraźniejszość, przyszłość. Wątki i tropy interpretacyjne» – Lodz, 19 września 2012 r.

2. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток етнодизайну: європейський та український досвід», Полтава, 27-28 жовтня 2010 р.

3. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в педагогічній освіті європейського вектору» – Полтава, 27-28 вересня 2009 р.

4. V міжнародна науково-практична конференція  «Проф­есійне становлення особистості: проблеми і перспективи» – Хмельницький, 2009.

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти» – Полтава, 4 жовтня 2012 р.

Робота з аспірантами та докторантами:

За період з 2011 по 2013 роки під керівництвом проф. Кулика Є.В. захищено 2 канди­датські дисертаційні роботи:

Дуб О.І. Розвиток професій­ної етики соціальних працівни­ків у системі неперервної освіти США – Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук за спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Дуб Олена Іванівна – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012. – 24 с.

Дубініна О.В. Формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти. – Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук за спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Дубініна Оксана Володимирівна – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013. – 20 с.

Проблемна група:

Тема: «Проблеми наукових досліджень у професійній підготовці молоді»

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра технологій та дизайну, стажування, 2009 р.; 

наказ № 17-к

від 06.02.2009 р.

Тема стажування:

«Застосування проектних технологій в професійній освіті»

2.

Борисова Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка,

2000 р.; трудове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін

Канд. педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Тема дисертації: «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Ергономіка(16 год.)

Технологія швейних виробів (84 год.)

Конструювання швейних виробів (54 год.)

Моделювання та художнє оздоблення одягу (12 год.)

Виробниче навчання (8 год.)

Основні публікації:

1.  Борисова Т.М. Практика в системі професійної підготовки майбутніх педагогів-інженерів / Т.М. Борисова // Педагогічний альманах : Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 120-128.

2.  Борисова Т.М. Роль викладача у індивідуальній та самостійній роботі студентів факультету технологій та дизайну зі спеціальних предметів / Т.М. Борисова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка; – Випуск 83. – Чернігів: 2011. С. 144-149. (Серія: Педагогічні науки).

3.  Борисова Т.М. Дизайн-ергономічні критерії оцінювання навчальних робіт студентів / Т.М. Борисова // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Книга 1 : збірник наукових праць / Ред. кол. : М.І. Степаненко (гол. ред.), Є.А. Антонович (упоряд. і відп. ред.), В.П. Титаренко та ін. – Полтава : Полтавський літератор, 2012. – С. 138–141.

4.  Борисова Т.М. Індивідуалізація професійного навчання майбутніх педагогів-інженерів / Т.М. Борисова // Матеріали науково-практичної конференції [«Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти»] (4 жовтня 2012 р.) Полтава.: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – С. 114-118.

5.  Борисова Т.М. Ергономічний підхід до оснащення навчально-виробничих приміщень / Т.М. Борисова // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2010. – № 1. – С. 23-25.

6.  Борисова Т.М. Стимулювання творчо-пізнавальної активності студентів до вирішення індивідуальних завдань з курсу “Конструювання та моделюва­ння швейних виробів”/ Інновації в педагогічній освіті європейського вектору. Мате­ріали міжнародної науково-практичної конференції. 27-28 вересня 2009 р. – Полтава, 2009. – С.128-130.

Участь у конференціях:

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної освіти в сучасних умовах» (Умань, 26-27 вересня 2013 р.)

2. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського «Освітня галузь «Технології»: реалії та перспективи» (Київ, 22-23 квітня 2013 р.)

3. Всеукраїнський науково-педагогічний семінар «Розвиток науково-технічної та художньо-естетичної творчості молоді» – Херсон, 16 квітня 2013 р.

4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Мистецтво в реаліях сучасної освіти» (Полтава, 18 квітня 2013 р.)

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти» (Полтава, 4 жовтня 2012 р.)

6. ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика» (Херсон, 8-9 листопада 2012 р.)

7. Міжнародна науково-практична конференція «Інно­вації в педагогічній освіті європейського вектору» (27-28 вересня 2009 р.)

Керівництво студентською науковою роботою:

Наукова робота Бордюк Ріти Василівни, студентки групи ПН-55 на тему «Формування просторового мислення учнів засобами проектно-технологіч­ної діяльності у процесі моде­лювання одягу» здобула перемогу у І турі Всеукраїнсь­кого конкурсу студентських наукових робіт  та брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських науко­вих робіт 2012-2013 навчально­го року з наукової галузі «Теорія та методика професій­ної освіти» в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків, 2013 р.).

Проблемна група:

Тема: «Ергономічні основи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах»

Чернігівський державний педаго­гічний університет

імені Т.Г. Шевчен-ка, захист канди­датської дисертації, 2009 р.

Тема дисертації: «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Диплом

ДК № 053694 від 08.07.2009 р.

3.

Калязін Юрій Володими-рович

Доцент

кафедри основ виробництва та дизайну

Іванівський енергетичний інститут імені В.І. Леніна, 1972 р.; промислова теплоенергетика, інженер-промтеп­лоенергетик»

Кандидат технічних наук зі спеціальності – 15.14.06 – промислова теплоенергетика, доцент кафедри трудового навчання.

Тема дисертації: «Дослідження спрямованих режимів нагрівання металу»

Технічна механіка

(40 год.)

Метрологія, стандартизація та управління якістю (24 год.)

Гідравліка та теплотехніка

(36 год.)

Машинознавство (48 год.)

Проектування деревообробних підприємств

Основні публікації:

1. Калязін Ю.В. Вивчення екологічних проблем сучасної енергетики при підготовці вчителів технологій// Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичного семінару [«Навколишнє середовище і здоров’я людини»], – Полтава: Астрая, 2013. – С. 302-305.

2. Калязін Ю.В. Висвітлення питань охорони праці в дипломному проекті студентів спеціальності «Професійна освіта(деревообробка)» / Калязін Ю.В. // Аспекти безпе­ки праці, життя та довкілля людини: збірник наук. праць VI Міжвузівської науково-прак­тичної конференції інженерно-технологічного факультету, 28 березня 2013 р. – Полтава: ПДАА, 2013. – Випуск 6  – С. 69 - 71.

3. Калязін Ю.В. Стандартизація, управління якістю і сертифікація / Мето­дичні рекомендації до набора­торних робіт для студентів спеціальності „Технологічна освіта ” – ПНПУ.–2013.–с.48.

4. Калязін Ю.В. Ознайомле­ння з основами технічної естетики при вивченні курсу «Історія техніки»/ Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Кн.1. зб. наук. праць – Полтава: Полтавський літератор, 2012. – С.248-251.

5. Калязин Ю.В. Особенности адаптации студентов к модульно-рейтинговой системе обучения/ «Особенности адаптации мигрантов: сущность, факторы и проблемы в условиях глобализации». Материалы Международной научно-практической конференции .-Воронеж, 2009. – С.72-76.

6. Калязін.Ю.В. Прасолов Є.Я. Технічна естетика у винахідницької роботі вчителя трудового навчання. / Реклама і дизайн – європейський вибір (освіта, наука, практика) : Зб. Наук. Праць/ Ред. кол. М.П.Ліфінцев, Є.А.Антонович, Люсю Прибега та ін. – К.: Інститут реклами, 2010. – Вип..4. -  С.193 - 198

Участь у конференціях:

1. Міжвузівська науково-практична конференція інженерно-технологічного факультету ПДАА «Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини» (Полтава, 28 березня 2013 р.)

2. VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Навколишнє середовище і здоров’я людини» (Полтава, 2013.)

Проблемна група:

Тема: «Актуальні проблеми машинознавства»

Полтавський університет економіки і торгівлі,

стажування, 2013 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації № 16

від 23.01.2013 р.

4.

Кузьменко Павло Іванович

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський де­ржавний педаго­гічний інститут імені В.Г. Короленка,

1997р.,

Спеціальність: загально-техніч­ні дисципліни і праця, вчитель загально-техніч­них дисциплін

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання

Тема дисертації: «Методика інтегро­ваного навчання з нарисної геометрії і креслення майбутніх учителів технологій»

Основи САПР (26 год.)

Технічна та комп’ютерна графіка (36 год.)

Методика викладання технічної та комп’ютерної графіки (12 год.)

Матеріалознавство виробів з деревини (32 год.)

Інтелектуальна власність (98 год.)

Основні публікації:

1.  Кузьменко П.І. Формува­ння технічних понять у студен­тів під час вивчення графічних дисциплін / Кузьменко П.І. // Сучсні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці  фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 35 /  Редкол.: І.А. Зязн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – С. 322-326.

2.  Кузьменко П.І. Комп’ю­терна графіка як засіб підготов­ки інженера-педагога / П.І. Кузьменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки:Реалії та перспективи. – Випуск 39: збірник наукових праць /За ред. Д.Е.Кільдерова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 119 - 123.

3.  Кузьменко П.І. Проектно-технологічна діяльність учнів у гуртковій роботі / П.І. Кузьменко // Вісник глухівського націо­нального педагогічного універ­ситету імені Олександра Довженка – Випуск 21 – Глухів: ГНПУ, 2012. – С. 55-58.

4.  Кузьменко П.І. Педагогічні основи формування технічних понять у студентів / П.І. Кузьменко // Молодь і ринок: Щомісячний науково педагогічний журнал. - 2010. – С. 119 - 123.

5.  Кузьменко П.І. Викорис­тання САПР при вивченні тех.­нічної та комп’ютерної графіки / П.І. Кузьменко // Науково-методичні основи становлення професійної та технологічної освіти в освітньому просторі України: матеріали Всеукра­їнської науково-практичної конференції з проблем вищої світи, 29 вересня 2011 р. – Пол­тава : ПНПУ, 2011. – С. 76-80.

6.  Кузьменко П.І. Особли­вості відбору навчального мате­ріалу для формування змісту інтегративного курсу «Основи графічного дизайну» / П.І. Кузьменко // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – Тернопіль, 2009. – С.62 – 66.

Участь у конференціях:

1.  Міжнародна науково-практична конференція «Графічна підготовка майбутніх фахівців: досвід, проблеми, перспективи» (Ялта-Масандра, 20 червня 2013р.).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної освіти в сучасних умовах» (Умань, 26-27 вересня 2013 р.)

3. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського «Освітня галузь «Технології»: реалії та перспективи» (Київ, 22-23 квітня 2013 р.)

4. Науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти» (Полтава, 2012 р.);

5. І Міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток етнодизайну: європейський та український досвід» (Полтава, 2010 р.);

6. Всеукраїнській науково-практичній конференції присвяченій 80-й річниці від дня народження академіка Д.О.Тхоржевського «Освітня галузь «Технологія»: реалії та перспективи» (м. Київ, 2010 р.);

7. Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в педагогічній освіті європейського простору» (Полтава, 2009 р.);

Керівництво студентською науковою роботою:

Наукова робота Тимощук Тетяни Миколаївни, студентки групи ПН-23 на тему «Вико­ристання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні конструюванню промислових виробів» здобула перемогу у І турі Всеукраїнсь­кого конкурсу студентських наукових робіт  та брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських науко­вих робіт 2012-2013 навчально­го року з наукової галузі «Теорія та методика професій­ної освіти» в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків, 2013 р.).

Проблемна група:

Тема : «Технічна та комп’ютерна графіка у змісті підготовки майбутніх викладачів професійного навчання»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,

2012 р., захист кандидатської ди­сертації.

Тема дисертації: «Методика інтегро­ваного навчання з нарисної геометрії і креслення майбутніх учителів технологій» Диплом

ДК № 010786 від 30.11.2012 р.

5.

Савенко Ігор Васильович

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка, 1996 р.; загальнотехнічні дисципліни, праця та основи сільського господарства,

вчитель загальнотехніч­них дисциплін, праці та основ сільського господарства

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.

Тема дисертації: «Зміст і методика профільного навчання старшокласників основам графічного дизайну»

Вступ до фаху (18 год.)

Виробниче навчання (8 год.)

Конструювання виробів з деревини (54 год.)

Технологія виро­бів з деревини (84 год.)

Моделювання та художнє оздобле­ння виробів з деревини (12 год.)

Основні публікації:

1. Савенко І.В. Підготовка майбутніх вчителів технологій до викладання основ дизайну / І.В. Савенко // Науково-методичний вісник «Теорія і методика виховання. – № 3.– Херсон. – 2013р.– С. 66-69.

2. Савенко І.В. Історичні засади становлення дизайн-освіти в Україні / І.В.Савенко // Матеріали науково-практичної конференції [«Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти»] (4 жовтня 2012 р.) Полтава.: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – С.79-83.

3. Савенко І.В. Виховання творчої особистості засобами дизайну / І.В. Савенко // Науково-методичний вісник «Теорія і методика виховання. – № 2.– Херсон. – 2012 р. – С. 24 -25.

4. Савенко И.В. Дизайн-образование в структуре профессиональной подготовки будущего учителя технологий / И.В.Савенко // Профессиона­лизм и гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования ХХ века: пед. чтения, посвящ. 300-летию со дня рождения Жана Жака Руссо (Воронеж, 13 дек. 2012 г.): сб. ст.: в 2 ч./ Воронеж. гос. пром. - гуманитар. колледж. – Воронеж : ВГПГК, 2012. –Ч. 2. – С. 138-140.

5. Савенко І.В. Розробка творчого проекту з виготовле­ння табурета-трансформера / І.В. Савенко // Імідж сучасного педагога. – 2010. – С. 55-61.

6. Савенко І.В. Роль проект­ної підготовки у формуванні професійної компетентності майбутнього інженера / Інновації в педагогічній освіті європейського вектору. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 27-28 вересня 2009 р. – Полтава, 2009. – С. 146-148.

Участь у конференціях:

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної освіти в сучасних умовах» (Умань, 26-27 вересня 2013 р.)

2. Науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти» (Полтава, 2012 р.);

3. Педагогические чтения, посвящённые 300-летию со дня рождения Жана Жака Руссо «Профессионализм и гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования ХХ века (Воронеж,  2012 г.)

4. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в педагогічній освіті європейського вектору» (Полтава, 2009 р.)

Керівництво студентською науковою роботою:

Наукова робота Колкова Романа Юрійовича, студента групи ПН-43 на тему «Матеріалознавство виробів з деревини» здобула перемогу у І турі Всеукраїнсь­кого конкурсу студентських наукових робіт  та була відзначена дипломом ІІ ступеня на ІІ турі Всеукраїнсь­кого конкурсу студентських науко­вих робіт 2011-2012 навчально­го року з наукової галузі «Теорія та методика професійної освіти» в Українсь­кій інженерно-педагогічній академії (м. Харків, 2012 р.).

Проблемна група:

«Професійна підготовка студентів засобами дизайну»

Чернігівський державний педагогічний університет, захист кандидатської дисертації, 2009 р.

Тема дисертації: «Зміст і методика профільного навчання старшокласників основам графічного дизайну»

Диплом

ДК № 059006 від 14.04.2010 р.

6.

Чорнусь Сергій Микола­йович

Асистент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2001 р.,

технологія ма­шинобудування,

інженер-механік.

Ергономіка

Професійна та практична підготовка

Технологічне обладнання галузі

Моделювання та художнє оздоблення виробів з деревини

Інтелектуальна власність

Основні публікації:

1. Чорнусь С.М. Особливості процесу професійної адаптації студентів в умовах реформу­вання освіти / С.М. Чорнусь // Матеріали науково-практичної конференції [«Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти»] (4 жовтня 2012р) Полтава.: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – С. 288 - 292.

2. Чорнусь С.М. Використа­ння проблемного навчання у практиці вивчення технічних дисциплін. / С.М. Чорнусь // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конферен­ції [«Науково-методичні основи становлення професійної і технологічної освіти в освітньому просторі України»], (29 вересня 2011 р.). Полтава: ПНПУ імені Юрія Кондратюка, 2011. – С. 78-80.

3. Чорнусь С.М. Організація індивідуальної роботи при вивченні дисципліни «Техноло­гія конструкційних матеріалів» / С.М. Чорнусь // Матеріали науково-практичної конферен­ції [«Технологічна освіта: проблеми і виклики сього де­ння»], (12-13 квітня 2011 р.). Кременець: КОГПІ імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 156-160.

4. Чорнусь С.М. Вплив пластичних властивостей металів на формотворення об’єктів дизайну середовища / С.М. Чорнусь // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [«Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід»], (28-30 жовтня 2010 р.). – Книга друга. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 138-141.

5. Чорнусь С.М. Особливості виготовлення інструментів для писанкарства учнями старших класів / С.М. Чорнусь // Матеріали науково-практичної конференції [«Феномен писан­ки у сучасному культурно-освітньому просторі»] (10 квітня 2012 р) Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2012. – С. 154 - 158.

Участь у конференціях:

1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського «Освітня галузь «Технології»: реалії та перспективи» (Полтава, 2013 р.)

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи професійної освіти в сучасних умовах» (Умань, 2013 р.)

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні аспекти професійної та технологічної освіти» (Полтава, 2012 р.);

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-методичні основи становлення професійної і технологічної освіти в освітньому просторі України» (Полтава, 2011 р.).

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Технологічна освіта: проблеми і виклики сьогодення» (Кременець, 2011 р.)

6. І Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід» (Полтава, 2010 р.)

Інститут інтелектуальної власності національного університету «Одеська юридична академія» м. Київ.

стажування, 2013 р., наказ № 11-к (г-р) від 18.01.2013 р.