Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу, страница 5

з/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади;

для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь,

шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Історія України

(34 год.)

Сітарчук

Роман Анатолійович

Завідувач кафедри історії України, професор

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка, 1991 р.;

історія та суспільствознавство, вчитель історії та суспільствознавства

Доктор історичних наук зі спеціальності – 09.00.11 – релігієзнавство, професор кафедри історії України.

Тема дисертації: «Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина 19 ст. – 1917 р.)»

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди, захист докторської дисертації, 2010 р.,

 Тема дисертації: «Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина 19 ст. – 1917 р.)» Диплом

ДД № 008238 від 14.04.2010 р.

Історія України

(практичні)

Шаповал

Лариса

Іванівна

Доцент

кафедри

історії України

Полтавський державний педагогічний інститут, 1993 р.;

історія і право,

 учитель історії і права

кандидат історичних наук зі спеціальності – 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, доцент кафедри історії України.

Тема дисертації: «Сучасна українська та російська історіографія нової економічної політики ( 1921-1929 рр.)»

Полтавський націо­нальний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра україно­знавства та гумані­тарної підготовки, стажування, 2010 р.,

наказ № 242

від 24.09.10 р.

Тема стажування: «Українська історіо­графія діяльності місцевих Рад»

2.

Українська мова (за професійним спрямуванням) (18 год.)

Котух

Наталія Віталіївна

Доцент кафедри української мови та української літератури

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, філологічний факультет, 1987 р.;

російська мова та література, учитель російської мови та літератури

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності –13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри української мови.

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативних умінь учнів в умовах відкритої соціально-педагогічної системи»

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», стажування, 2009 р.;

наказ № 147-к

від 16.10.2009 р.

Тема стажування: «Українська мова у професійному спілкуванні»

3.

Філософія

(26 год.)

Кравченко

Петро Анатолійович

Декан історичного факультету,

професор, завідувач кафедри філософії

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1980 р.,

філософія,

викладач філософських дисциплін

Доктор філософських наук зі спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії,  професор кафедри філософії.

Тема дисертації: «Інтеграція вітчизняного культурно-історичного досвіду в сучасну українську державотворчу концепцію (соціально-філософський аналіз)»

Київський національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, кафедра філософії, стажування,

2011 р.,

наказ № 37-к

від 24.02.11 р.

Тема стажування: «Філософія української культури»

Філософія

(практичні)

Москаленко

Сергій

Миколайович

Старший викладач

кафедри філософії

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1989 р.,

філософія,

викладач філософських дисциплін

Кандидат філософських наук зі спеціальності – 09.00.03. – історія філософії.

Тема дисертації:

«Критичний аналіз поглядів «механістів» і діалектиків на проблеми «Нової філософії»

Полтавська державна аграрна академія, кафедра філософії, психології та педагогіки,

стажування, 2011.,

наказ № 82-к від 06.05.2011 р.

Тема стажування: «Філософія освіти сучасної молоді»

4.

Історія української культури

(14 год.)

Полянська

Галина

Миколаївна

Доцент кафедри

культурології та методики викладання культурологі­чних дисциплін

Харківський інститут мистецтв імені І. П. Котляревського, 1979 р.;

музикознавство;

музикознавець, викладач

Кандидат мистецтвознавства зі спеціальності – 17.00.03 – музичне мистецтво, доцент кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін.

Тема дисертації: «жанровий пошук у балетній музиці Віталія Губаренка»

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остро­градського на кафедрі методики змісту освіти,

стажування,

наказ № 74-к від 27.04.2012 р.

Тема стажування: «Семіотика в контексті культури»

Історія української культури

(практичні)

Зіненко

Тетяна Миколаївна

Старший викладач кафедри

культурології та методики викладання культурологі­чних дисциплін

Кам’янець-подільський державний інститут імені В.П. Затонського, 1986 р.;

історія і радянське право,

учитель історії і суспільствознавства.

Львівська національна академія мистецтв, кафедра історії та теорії мистецтва, стажування, 2010 р.

наказ № 34 к (г-р) від 21.03.2010 р.

Тема стажування: «Колекції керамічної скульптури Полтавщини кін. ХХ-поч. ХХІ ст.»

5.

Іноземна мова

(0 год)

Черчата

Лідія

Михайлівна

Старший викладач кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка, 1998 р.;

російська мова і література і англійська мова,

учитель російської мови і літератури і англійської мови середньої школи

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації:

«Організація самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційних технологій навчання»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, захист кандидатської дисертації, 2013 р.,

Тема дисертації:

«Організація самостійної роботи студентів гуманітар­них факультетів вищих навчальних закладів в умовах застосування інфор­маційних технологій навчання» Диплом ДК № 014081 від 31.05.2013 р.

Іноземна мова

(0 год)

Алексеєнко Степан

Іванович

Доцент кафедри англійської та німецької філології

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1969 р.; німецька мова, вчитель німецької мови середньої школи

Кандидат філологічних наук зі спеціальності –10.00.01 – російська мова, доцент кафедри іноземних мов.

Тема дисертації: «Лексические элементы из западноевропейских языков в русском языке»

Полтавська державна аграрна академія, кафедра іноземних мов, стажування, 2010 р.;

наказ № 17-к (г-р) від 08.02.2010 р.

Тема стажування: «Формування кому­нікативної компе­тенції майбутнього фахівця засобами іноземної мови»

6.

Етика та естетика

(42 год.)

Шебітченко Антоніна

Петрівна

Доцент кафедри філософії

Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1966 р.;

російська мова та література

вчитель російської мови та літератури

Кандидат філософських наук зі спеціальності – 09.00.01 – діалектичний та історичний матеріалізм, доцент кафедри філософії.

Тема дисертації: «Роль виробничого колективу в формуванні активної життєвої позиції»

Полтавська державна аграрна академія, кафедра філософії,  психолог­гії та педагогіки, стажування, 2013р.,

наказ № 2-к(г-р)

від 08.01.2013 р.

Тема стажування: «Значення філософ­ської спадщини В.Г. Короленка для сучасного украї­нського суспільства»

7.

Релігієзнав-ство

(14 год.)

Кравченко

Петро Анатолійович

Декан історичного факультету, завідувач кафедри філософії, професор

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1980 р.;

філософія,

викладач філософських дисциплін

Доктор філософських наук зі спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії,  професор кафедри філософії.

Тема дисертації: «Інтеграція вітчизняного культурно-історичного досвіду в сучасну укра­їнську державотворчу концепцію (соціально-філософський аналіз)»

Київський національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, кафедра філософії, стажування,

2011 р.,

наказ № 37-к

від 24.02.11 р.

Тема стажування: «Філософія української культури»

Релігієзнав-ство

(практичні)

Москаленко

Сергій

Миколайович

Старший викладач

кафедри філософії

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1989 р.;

філософія,

викладач філософських дисциплін

Кандидат філософських наук зі спеціальності – 09.00.03. – історія філософії.

Тема дисертації:

«Критичний аналіз поглядів «механістів» і діалектиків на проблеми «Нової філософії»

Полтавська державна аграрна академія, кафедра філософії, психології та педагогіки,

стажування, 2011.,

наказ № 82-к від 06.05.2011 р.

Тема стажування: «Філософія освіти сучасної молоді»

8.

Правозна­вство

(16 год.)

Жалій

Тамара

Віталіївна

Завідувач

кафедри правознавства,

доцент

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди, 2006 р.; правознавство, юрист

Кандидат історичних наук зі спеціальності –07.00.01 – історія України, доцент кафедри правознавства.

Тема дисертації: «Духовні християни в Україні наприкінці ХІХ століть»

Харківський наці­ональний педагогі­чний університет

імені Г.С. Сковороди, стажування, 2011 р.; наказ №82-к

від 06.05.2011 р.

Тема стажування: «Порівняльне правознавство»

Правозна­вство

(практичні)

Потапов

Олексій

Миколайович

Старший викладач кафедри правознавства

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2003 р.;

педагогіка і методика середньої освіти. Історія,

вчитель історії і основ правознавства

_

Полтавський наці­ональний технічний університет імені Ю. Кондратюка, стажування, 2012 р.,

наказ № 38-к

від 01.03.12 р.

Тема стажування: «Формування правової компетентності випускників ВНЗ»

9.

Соціологія

(16 год.)

Приходько Сергій Миколайович

Доцент кафедри політекономії

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка,

1993 р.;

історія і правознавство,

учитель історії і права

Кандидат політичних наук зі спеціальності – 23.00.01 – теорія та історія політичних наук, доцент по кафедрі політекономії.

Тема дисертації: «Теорія еліти в українській суспільно-політичній думці ХХ століття»

Полтавський університет економіки і торгівлі,

стажування, 2012 р.;

наказ № 148-к

від 3.09.2012 р.

Тема стажування: «Соціологія професіоналізму педагогічних працівників»

10.

Логіка

(16 год.)

Кравченко

Петро Анатолійович

Декан історичного факультету, завідувач кафедри філософії, професор

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1980 р.;

філософія,

викладач філософських дисциплін

Доктор філософських наук зі спеціальності – 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії,  професор кафедри філософії.

Тема дисертації: «Інтеграція вітчизняного культурно-історичного досвіду в сучасну укра­їнську державотворчу концепцію (соціально-філософський аналіз)»

Київський національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, кафедра філософії, стажування,

2011 р.,

наказ № 37-к

від 24.02.11 р.

Тема стажування: «Філософія української культури»

Логіка

(практичні)

Москаленко

Сергій

Миколайович

Старший викладач

кафедри філософії

Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, 1989 р.;

філософія,

викладач філософських дисциплін

Кандидат філософських наук зі спеціальності – 09.00.03. – історія філософії.

Тема дисертації:

«Критичний аналіз поглядів «механістів» і діалектиків на проблеми «Нової філософії»

Полтавська державна аграрна академія, кафедра філософії, психології та педагогіки,

стажування, 2011.,

наказ № 82-к від 06.05.2011 р.

Тема стажування: «Філософія освіти сучасної молоді»

11.

Політологія

(14 год.)

Радько

Петро

Григорович

Доцент

кафедри

політекономії

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка,

1980р.;

історія,

вчитель історії

Доктор історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, доцент кафедри суспільно-політичних дисциплін.

Тема дисертації: «Новітня історіографія національних традицій українського державотворення»

Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, захист докторської дисертації, 2013р.

Тема дисертації: «Новітня історі­ографія націона­льних традицій українського державотворення»

2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Вища математика

(82 год.)

Хлопов

Андрій Михайлович

Доцент

кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка 1993 р.;

математика і фізика, вчитель математики і фізики

Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності – 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика.

Тема дисертації: «Реологічні та акустичні властивості фторзаміщених метоксибензолу»

Київський національний університет

імені Т.Г. Шевче-нка, захист кандидатської дисертації, 2010 р.

Тема дисертації: «Реологічні та акустичні власти­вості фтор замі­щених метокси­бензолу». Диплом

ДК № 064611

від 22.12.2010 р.

2.

Фізика

(56 год.)

Скриль

Сергій

Іванович

Доцент кафедри загальної фізики та математики

Харківський державний університет, 1978 р.;

радіофізика та електроніка;

радіофізик

Кандидат фізико-математичних наук

зі спеціальності – 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, доцент кафедри загальної фізики.

Тема дисертації: «Вивчення впливу термообробки на швидкість рекомбінації неосновних носіїв струму в кисневмісному кремнії»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра фізики, стажування, 2010р.

Наказ № 3-к від 11.01.2010р.

Тема стажування: «Проектування при­родного, штучного й суміщеного освітлення та інсоляції»

Стаж безпе­рервної ро­боти 30 р.;

Підручник з грифом МОН:

Основи архітекту­рної світло­логії:навч.посіб./ І.Н СкрильС.І. Скриль – К.:Вища шк., 2006. – 214с.

3.

Технічна механіка

(40 год.)

Калязін

Юрій

Володимирович

Доцент

кафедри основ виробництва та дизайну

Іванівський енергетичний інститут імені В.І. Леніна, 1972 р.; промислова теплоенергетика, інженер-промтепло­енергетик

Кандидат технічних наук зі спеціальності – 15.14.06 – промислова теплоенергетика, доцент кафедри трудового навчання.

Тема дисертації: «Дослідження спрямованих режимів нагрівання металу»

Полтавський університет економіки і торгівлі,

стажування, 2013 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації №16

від 23.01.2013 р.

Тема стажування: «Вивчення екологі­чних проблем сучасної енергетики»

4.

Інженерна та комп’ютерна

графіка

 (38 год.)

Гриценко

Лариса Олександрівна

Доцент кафедри

теорії та методики технологічної освіти

Полтавський інженерно-будівельний інститут, 1983 р.;

архітектура,

архітектор

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання креслення, доцент кафедри трудового та професійного навчання.

Тема дисертації: «Формування графічних понять в учнів 8-9 класів на уроках креслення»

Полтавський університет споживчої кооперації, кафедра загально-інженерних дисциплін, стажування, 2009 р.;

наказ № 15-к

від 30.01.2009 р.

Тема стажування: «Методика технологічної та професійної освіти»

5.

Інформатика та обчислюва­льна техніка (22 год.)

Сергієнко

Наталія Вікторівна

Старший викладач кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка,

2000 р.;

математика і фізика, вчитель математики, фізики, астрономії та безпеки життєдіяльності

Полтавський університет економіки і торгівлі,

стажування,

2012 р.,

наказ № 219-к(г-р) від 25.09.2012р.

Тема стажування: «Програмування та інформатика»

6.

Хімія

 (14 год.)

Титаренко

Ольга

Олександрівна

Доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка,

1997 р.;

хімія і біологія,

вчитель хімії і біології

Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності – 03.00.13 –  фізіологія людини і тварин.

Тема дисертації: «Фізіологічні закономірності динаміки вмісту макроелементів у системі мати-плід протягом відтворювального циклу свиноматки»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, стажування,

2013 р.,

наказ № 6-к

від 14.01.2013 р.

Тема стажування: «Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів»

Стаж безпе­рервної ро­боти 12 р.;

Підручник з грифом МОН:

7.

Органічна хімія

 (16 год.)

Титаренко

Ольга

Олександрівна

Доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка,

1997 р.;

хімія і біологія,

вчитель хімії і біології

Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності – 03.00.13 –  фізіологія людини і тварин.

Тема дисертації: «Фізіологічні закономірності динаміки вмісту макроелементів у системі мати-плід протягом відтворювального циклу свиноматки»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, стажування,

2013 р.,

наказ № 6-к

від 14.01.2013 р.

Тема стажування: «Хімія та методи дослідження сиро­вини та матеріалів»

Стаж безпе­рервної ро­боти 12 р.;

Підручник з грифом МОН:

8.

Фізика і хімія полімерів

(24 год.)

Титаренко Валентина Петрівна

Декан факультету технологій та дизайну, завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти, професор

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1971 р.;

хімія і біологія, вчитель біології і хімії середньої школи

Доктор педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання, професор кафедри теорії та методики технологічної освіти.

Тема дисертації: «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання засобами українських народних промислів»

Інститут педагогіки АПН України, захист докторської дисертації, 2010 р.

Тема дисертації: «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання засобами українських народних промислів»

Диплом ДД № 008295 від 26.05.2010 р.

Фізика і хімія полімерів

(практичні)

Титаренко

Ольга

Олександрівна

Доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка,

1997 р.;

хімія і біологія, вчитель хімії і біології

Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності – 03.00.13 –  фізіологія людини і тварин.

Тема дисертації: «Фізіологічні закономірності динаміки вмісту макроелементів у системі мати-плід протягом відтворювального циклу свиноматки»

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, стажування,

2013 р.,

наказ № 6-к

від 14.01.2013 р.

Тема стажування: «Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів»

Стаж безпе­рервної ро­боти 12 р.;

Підручник з грифом МОН:

9.

Основи екології

(12 год.)

Бесєдіна

Ірина

Сергіївна

Доцент

кафедри екології та охорони довкілля

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1979 р.;

біологія і хімія,

учитель біології і хімії

Кандидат біологічних наук зі спеціальності – 03.00.24 – мікологія,

доцент кафедри ботаніки. Тема дисертації:

«Макроміцети порядку Agaricalesc Придніпро­вських низовин»

Полтавська державна

аграрна академія, кафедра ботаніки,

стажування,

2008 р.,

наказ №35-к

від 28.02.2008 р.

Тема стажування: «Екологія міської екосистеми»

10.

Нові інформаційні технології і ТЗН

(10 год.)

Скриль

Сергій

Іванович

Доцент кафедри загальної фізики та математики

Харківський державний університет, 1978 р.;

радіофізика та електроніка;

радіофізик

Кандидат фізико-математичних наук

зі спеціальності – 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків, доцент кафедри загальної фізики.

Тема дисертації: «Вивчення впливу термообробки на швидкість рекомбінації неосновних носіїв струму в кисневмісному кремнії»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра фізики, стажування, 2010р.,

наказ № 3-к від 11.01.2010 р.

Тема стажування: «Проектування природного, штучного й суміщеного освітлення та інсоляції»

Стаж безпе­рервної ро­боти 30 р.;

Підручник з грифом МОН:

Основи архітекту­рної світло­логії:навч.посіб./ І.Н СкрильС.І. Скриль – К.:Вища шк., 2006. – 214с

11.

Економічна теорія

(22 год.)

Непокупна

Тетяна

Андріївна

Доцент кафедри

політекономії

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка.

1993 р.;

історія,

вчитель історії

Кандидат економічних наук зі спеціальності –08.01.01 – економічна теорія та історія економічної думки,

доцент кафедри політекономії.

Тема дисертації: «Економічні принципи розбудови соціальної сфери України у перехідний період. »

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, кафедра економічної теорії та регіональ­ної економіки,

стажування,

2010р.,

наказ № 191-к від 15.10.2010 р.

Тема стажування: «Організаційно-економічний механізм соціального розвитку регіону»

Економічна теорія

(практичні)

Сакало

Олександр Євгенійович

Доцент

кафедри політекономії

Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, 2003 р.

історія та основи економіки,

вчитель історії та основ економіки, магістр педагогічної освіти, викладач історії

Кандидат історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України

Тема дисертації:

“Типологія і структура домогосподарств сільського населення Гетьманщини другої половини XVIII ст.: на прикладі Лубенського полку”.

Національний уні­верситету “Києво-Могилянська академія”,

захист кандидатської дисертації, 2011 р.

Тема дисертації:

“Типологія і струк­тура домогоспо­дарств сільського населення Гетьман­щини другої поло­вини XVIII ст.: на прикладі Лубенсько­го полку”. Диплом ДК № 071220 від 21.09.11 р.

12.

Економіка підприємства і маркетинг

(26 год.)

Яковенко

Лариса

Іванівна

завідувач кафедри політекономії, професор

Харківський державний університет імені М.Горького,

1980,

політична економія, економіст,

викладач політичної економії

Доктор економічних наук зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія. Професор кафедри політекономії.

Тема дисертації «Промислова політика в трансформацій

ній економіці»

Полтавський національний технічний університет імені  Юрія Кондратюка, кафедра філософії і соціально-політичних дисциплін, стажування, 2008.

Наказ № 192-к від 02.12.2008 р.

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.

Психологія

(38 год.)

Дзюба

Тетяна Михайлівна

Доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1994 р.;

методика початкового  навчання, музика;

вчитель музики, початкових класів

Кандидат психо­логічних наук зі спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри психології.

Тема дисертації: «Формування психо­логічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту»

Інститут психології імені Г.С. Костюка,

стажування,

2011 р.,

наказ № 230к (г-р) від 07.11.2011 р.

Тема стажування: «Психологія управлінської діяльності в роботі викладача»

Психологія

(практичні)

Мирошниченко

Альона

Віталіївна

Асистент кафедри загальної, вікової та практичної психології

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка,

2009р.;

магістр практичної психології,

викладач психології

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Аспірантура без відриву від виробництва,

наказ № 1965 від 13.10.2010 р.

2.

Педагогіка (78 год.)

Семеновська Лариса Аполлінаріївна

Доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 2000 р.;

трудове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін

Доктор педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, доцент кафедри педагогіки.

Тема дисертації: «Теорія і практика реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ ст.)»

Харківський націо­нальний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, захист докторської дисертації, 2013 р.

Тема дисертації: «Теорія і практика реалізації ідеї полі­технізму в шкільній освіті України (ХХ ст.)»

Диплом

ДД № 002308

від 04.07.2013 р.

3.

Психологія праці

(22 год.)

Яланська

Світлана

 Павлівна

Завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології,

доцент

Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2002 р.;

педагогіка і методика середньої освіти, біологія, психологія;

вчитель біології, валеології та основ екології, практичного психолога у закладах освіти

Доктор психологічних наук із спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри ботаніки.

Тема дисертації: «Психологія розвитку творчої компетентно­сті майбутніх учителів».

Інститут психології імені Г.С. Костюка, захист докторської дисертації, 2012 р.,

Тема дисертації: «Психологія розвитку творчої компетентності майбутніх учителів»

Диплом

ДД № 001461 від 30.11.2012 р.

4.

Вікова фізіологія і валеологія (24 год.)

Рибалко

Олена

Яківна

Доцент кафедри біології та основ здоров’я людини

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1986 р.;

біологія,

вчитель біології.

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності –13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри екології та охорони довкілля.

Тема дисертації: «Формування готовності студентів біологічних факультетів до виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків»

Київський національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, стажування, 2012 р.,

наказ № 241-к (г-р)

від 18.10.2012 р.

Тема стажування: «»

період

5.

Вікова та педагогічна психологія

(12 год.)

Дзюба

Тетяна Михайлівна

Доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1994.;

методика початкового  навчання, музика;

вчитель музики, початкових класів

Кандидат психологічних наук зі спеціальності – 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, доцент кафедри психології.

Тема дисертації: «Формування психо­логічної готовності заступника директора школи до взаємодії з учителями в умовах конфлікту»

Інститут психології імені Г.С. Костюка,

стажування,

2011 р.,

наказ № 230к (г-р) від 07.11.2011 р.

Тема стажування: «Психологія управлінської діяльності в роботі викладача»

6.

Методологічні засади професійної освіти

(12 год.)

Титаренко Валентина Петрівна

Декан факультету технологій та дизайну, завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти, професор

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1971 р.;

хімія і біологія, вчитель біології і хімії середньої школи

Доктор педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання, професор кафедри теорії та методики технологічної освіти.

Тема дисертації: «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання засобами українських народних промислів»

Інститут педагогіки АПН України, захист докторської дисертації, 2010 р.

Тема дисертації: «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання засобами українських народних промислів»

Диплом ДД № 008295 від 26.05.2010 р.

7.

Дидактичні основи професійного навчання

(12 год.)

Титаренко Валентина Петрівна

Декан факультету технологій та дизайну, завідувач кафедри теорії та методики технологічної освіти, професор

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1971 р.;

хімія і біологія, вчитель біології і хімії середньої школи

Доктор педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання, професор кафедри теорії та методики технологічної освіти.

Тема дисертації: «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання засобами українських народних промислів»

Інститут педагогіки АПН України, захист докторської дисертації, 2010 р.

Тема дисертації: «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів трудового навчання засобами українських народних промислів»

Диплом ДД № 008295 від 26.05.2010 р.

8.

Методика професійного навчання: дидактичне проектування (26 год.)

Гриценко

Лариса Олександрівна

Доцент кафедри

теорії та методики технологічної освіти

Полтавський інженерно-будівельний інститут,

1983 р.;

архітектура,

архітектор

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання креслення, доцент кафедри трудового та професійного навчання.

Тема дисертації: «Формування графічних понять в учнів 8-9 класів на уроках креслення»

Полтавський університет споживчої кооперації, кафедра загально-інженерних дисциплін, стажування, 2009 р.;

наказ № 15-к

від 30.01.2009 р.

Тема стажування: «Методика технологічної та професійної освіти»

9.

Методика професійного навчання: основні технології навчання

(16 год.)

Гриценко

Лариса Олександрівна

Доцент кафедри

теорії та методики технологічної освіти

Полтавський інженерно-будівельний інститут,

1983 р.;

архітектура,

архітектор

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання креслення, доцент кафедри трудового та професійного навчання.

Тема дисертації: «Формування графічних понять в учнів 8-9 класів на уроках креслення»

Полтавський університет споживчої кооперації, кафедра загально-інженерних дисциплін, стажування, 2009 р.;

наказ № 15-к

від 30.01.2009 р.

Тема стажування: «Методика технологічної та професійної освіти»

10.

Безпека життєдія­льності

(18 год.)

Кондель Володимир Миколайович

Доцент

кафедри виробничо-інформаційних технологій та БЖД

Полтавський інженерно-будівельний інститут,

1986 р.;

промислове та цивільне будівництво,

інженер будівельних конструкцій

Кандидат технічних наук зі спеціальності –05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди, доцент кафедри виробничо-інформацій­них технологій та БЖД.

Тема дисертації:

«Косе позацентрове стискання залізо­бетонних елементів з побічною та високо­міцною поздовжньою арматурою»

Полтавська державна аграрна академія, кафедра енергетичних засобів і сільського сподар­ської техніки, стажування,

2009 р.,

наказ № 142-к

від 08.10.2009 р.

Тема стажування: «Безпека людини у сучасних умовах виробництва»

11.

Малюнок і основи композиції

(16 год.)

Гриценко

Лариса Олександрівна

Доцент кафедри

теорії та методики технологічної освіти

Полтавський інженерно-будівельний інститут,

1983 р.;

архітектура,

архітектор

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання креслення, доцент ка­федри трудового та професійного навчання.

Тема дисертації: «Формування графічних понять в учнів 8-9 класів на уроках креслення»

Полтавський університет споживчої кооперації, кафедра загально-інженерних дисциплін, стажування, 2009 р.;

наказ № 15-к

від 30.01.2009 р.

Тема стажування: «Методика технологічної та професійної освіти»

12.

Вступ до фаху

(18 год.)

Савенко

Ігор

Васильович

Доцент

кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка, 1996 р.;

загальнотехнічні дисципліни, праця та основи сільського господарства,

вчитель загально­технічних дисциплін, праці та основ сільського господарства

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, доцент кафедри основ ви­робництва та дизайну.

Тема дисертації: «Зміст і методика профільного навчання старшокласників основам графічного дизайну»

Чернігівський державний педагогічний університет, захист кандидатської дисертації, 2009 р.

Тема дисертації: «Зміст і методика профільного на­вчання старшо­класників основам графічного дизайну»

Диплом

ДК № 059006 від 14.04.2010 р.

13.

Виробниче навчання

(8 год.)

Борисова

Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка,

2000 р.;

трудове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.

Тема дисертації: «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Чернігівський державний педагогічний університет

імені Т.Г. Шевче-нка, захист кандидатської дисертації , 2009 р.

Тема дисертації: «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Диплом

ДК № 053694 від 08.07.2009 р.

14.

Технологічне обладнання галузі

(78 год.)

Кулик

Євген

Володимирович

Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну,

професор

Львівський політехнічний інститут, 1978 р.; конструювання та виробництво радіоапаратури, інженер-конструктор та технолог радіоапаратури

Доктор педагогічних наук зі спеціальності –13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, професор кафедри педагогічних технологій.

Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до дослідницької діяльності»

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра технологій та дизайну, стажування, 2009 р.;

наказ № 17-к

від 06.02.2009 р.

Тема стажування: «Застосування проектних технологій в професійній освіті»

Технологічне обладнання галузі

(практичні)

Чорнусь

Сергій

Миколайович

Асистент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2001 р.,

технологія машинобудування,

інженер-механік.

Інститут інтелектуальної власності національного університету «Одеська юридична академія» м. Київ.

стажування, 2013 р.,

наказ № 11-к(г-р) від 18.01.2013 р.

Тема стажування: «Розробка навча­льно-методичного комплексу з диски­пліни «Інтелектуа­льна власність»»

15.

Конструюва­ння швейних виробів

(54 год.)

Борисова

Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка,

2000 р.;

трудове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.

Тема дисертації: «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Чернігівський держав­ний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, захист кандидатської дисертації , 2009 р.

Тема дисертації: «Ергономічна підго­товка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Диплом

ДК № 053694 від 08.07.2009 р.

16.

Матеріало­знавство швейних виробів

(32 год.)

Кулик

Євген

Володимирович

Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну,

професор

Львівський політехнічний інститут, 1978 р.;

конструювання та виробництво радіоапаратури,

інженер-конструктор та технолог радіоапаратури

Доктор педагогічних наук зі спеціальності –13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, професор кафедри педагогічних технологій.

Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до дослідницької діяльності»

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра технологій та дизайну, стажування, 2009 р.; 

наказ № 17-к

від 06.02.2009 р.

Тема стажування: «Застосування проектних технологій в професійній освіті»

17.

Технологія швейних виробів

 (84 год.)

Борисова

Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка,

2000 р.;

трудове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.

Тема дисертації: «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Чернігівський держав­ний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, захист кандидатської дисертації , 2009 р.

Тема дисертації: «Ергономічна підго­товка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Диплом

ДК № 053694 від 08.07.2009 р.

18.

Професійна та практична підготовка

(4 год.)

Кулик

Євген

Володимирович

Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну,

професор

Львівський політехнічний інститут, 1978 р.;

конструювання та виробництво радіоапаратури,

інженер-конструктор та технолог радіоапаратури

Доктор педагогічних наук зі спеціальності –13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, професор кафедри педагогічних технологій.

Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до дослідницької діяльності»

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра технологій та дизайну, стажування, 2009 р.;

наказ № 17-к

від 06.02.2009 р.

Тема стажування: «Застосування проектних технологій в професійній освіті»

Професійна та практична підготовка

(практичні)

Чорнусь

Сергій

Миколайович

Асистент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2001 р.;

технологія машинобудування,

інженер-механік.

Інститут інтелектуальної власності національного університету «Одеська юридична академія» м. Київ.

стажування, 2013 р.,

наказ № 11-к(г-р) від 18.01.2013 р.

Тема стажування: «Розробка навча­льно-методичного комплексу з диски­пліни «Інтелектуа­льна власність»»

19.

Метрологія, стандартизація та управління якістю

(24 год.)

Калязін

Юрій

Володимирович

Доцент

кафедри основ виробництва та дизайну

Іванівський енергетичний інститут імені В.І. Леніна, 1972 р.; промислова теплоенергетика, інженер-промтеп­лоенергетик»

Кандидат технічних наук зі спеціальності – 15.14.06 – промислова теплоенергетика, доцент кафедри трудового навчання.

Тема дисертації: «Дослідження спрямованих режимів нагрівання металу»

Полтавський університет економіки і торгівлі

стажування, 2013 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації №16

від 23.01.2013 р.

Тема стажування: «Вивчення екологі­чних проблем сучасної енергетики»

20.

Основи охорони праці

(18 год.)

Цина

Андрій

Юрійович

Завідувач

кафедри

виробничо-інформацій

них технологій та безпеки життєдіяльності, професор

Бердянський державний педагогічний інститут, 1980р.;

загальнотехнічні дисципліни і праця,

вчитель загальнотехнічних дисциплін середньої школи

Доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій,д доцент кафедри методики трудового навчання та основ виробництва.

Тема дисертації: «Теорія та методика особистісно орієнтовнаної професійної підготовки майбутніх учителів технологій»

Науково-дослідниць­кий інститут педагогіки НАПН України, захист докторської дисертації, 2011 р.

Тема дисертації: «Теорія та методика особистісно орієнто­ваної професійної підготовки майбут­ніх учителів технологій»

Диплом

ДД № 000565 від 19.01.2012 р.

21.

Проектування швейних підприємств

(44 год.)

Кулик

Євген

Володимирович

Завідувач кафедри основ виробництва та дизайну,

професор

Львівський політехнічний інститут, 1978 р.;

конструювання та виробництво радіоапаратури,

інженер-конструктор та технолог радіоапаратури

Доктор педагогічних наук зі спеціальності –13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, професор кафедри педагогічних технологій.

Тема дисертації: «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до дослідницької діяльності»

Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра технологій та дизайну, стажування, 2009 р.; 

наказ № 17-к

від 06.02.2009 р.

Тема стажування: «Застосування проектних технологій в професійній освіті»

22.

Моделювання та художнє оздоблення одягу

(12 год.)

Борисова

Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка,

2000 р.;

трудове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.

Тема дисертації: «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Чернігівський держав­ний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, захист кандидатської дисертації , 2009 р.

Тема дисертації: «Ергономічна підго­товка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Диплом

ДК № 053694 від 08.07.2009 р.

23.

Основи корекційної педагогіки

(8 год.)

Кононова

Марина

Миколаївна

Доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки

Слов’янський державний педагогічний інститут,

2002р.;

психологія,

практичний психолог.

Кандидат психологічних наук зі спеціальності

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Тема дисертації «Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта».

Прикарпатський національний уніве­рситет імені Василя Стефаника, захист кандидатської дисе­ртації , 2011 р.

Тема дисертації «Глибинні детермі­нанти психічної дезадаптації суб’єк­та». Диплом

ДК № 057423 від 10.02.2010 р.

24.

Основи педмайстер­ності

(8 год.)

Кращенко

Юрій

Петрович

Старший викладач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 2008 р.;

специфічні категорії, управління навчальним закладом,

керівник підприємства, установи та організації

(у сфері освіти та виробничого навчання)

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності –

13.00.07 – теорія і методика виховання.

Тема дисертації: «Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування»

Інституту проблем виховання Наці­ональної академії педагогічних наук України, захист кандидатської дисертації, 2012р.,

Тема дисертації:  «Виховання лідер­ських якостей ма­йбутніх учителів у системі студент­ського самовряду­вання». Диплом

ДК № 010728 від 25.01.2013 р.

Основи підмайстер­ності

(практичні)

Кривошапка

Ірина

Василівна

Асистент

кафедри педагогічної майстерності та менеджменту

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка,

2007 р.,

магістр «управління навчальним закладом», керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. Аспірантура без відриву від виробництва, 2011р.,

наказ № 38-а від 30.09.2011 р.

25.

Методика виховної роботи

(12 год.)

Семеновська Лариса Аполлінаріївна

Доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 2000 р.;

трудове навчання, магістр педагогічної освіти, викладач технічних дисциплін

Доктор педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; доцент кафедри педагогіки.

Тема дисертації: «Теорія і практика реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ ст.)»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, захист докторської дисертації, 2013 р.

Тема дисертації: «Теорія і практика реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ ст.)»

Диплом

ДД № 002308 від 04.07.2013 р.

26.

Гідравліка та теплотехніка

(36 год.)

Калязін

Юрій

Володимирович

Доцент

кафедри основ виробництва та дизайну

Іванівський енергетичний інститут імені В.І. Леніна, 1972 р.; промислова теплоенергетика, інженер-промтеп­лоенергетик»

Кандидат технічних наук зі спеціальності – 15.14.06 – промислова теплоенергетика, доцент кафедри трудового нав­чання. Тема дисертації: «Дослідження спрямованих режимів нагрівання металу»

Полтавський університет економіки і торгівлі

стажування, 2013 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації №16

від 23.01.2013 р.

Тема стажування: «Вивчення екологі­чних проблем сучасної енергетики»

27.

Ергономіка

(16 год.)

Борисова

Тетяна Миколаївна

Доцент

кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний педагогічний інститут

імені В.Г.Короленка,

2000 р.;

трудове навчання, магістр педагогічної освіти,

викладач технічних дисциплін

Кандидат педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання, доцент кафедри основ виробництва та дизайну.

Тема дисертації: «Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Чернігівський держав­ний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, захист кандидатської дисертації , 2009 р.

Тема дисертації: «Ергономічна підго­товка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності»

Диплом

ДК № 053694 від 08.07.2009 р.

Ергономіка

(практичні)

Чорнусь

Сергій

Миколайович

Асистент кафедри основ виробництва та дизайну

Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2001 р.;

технологія машинобудування,

інженер-механік.

Інститут інтелектуа­льної власності на­ціонального універ­ситету «Одеська юридична академія» м. Київ, стажування, 2013 р., наказ № 11-к(г-р) від 18.01.2013 р.

Тема стажування: «Розробка навчально-методичного комплексу з диски­пліни «Інтелектуальна власність»»

4. Позакредитні дисципліни

1.

Фізичне виховання

(0 год.)

Остапова

Олена Олександрівна

Викладач кафедри фізичної культури та здоров’я

Київський університет фізичної культури і спорту, 1996 р.; фізична культура і спорт, викладач-тренер з гандболу, майстер спор­ту України з гандболу

Полтавський націо­нальний технічний університет, кафедра фізичної культури, стажування, 2010 р.;

наказ № 9-к

від 21.01.2010 р.

Тема стажування: «»