Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу, страница 6

в) граничну величину можливої участі робітників у виробництві з урахуванням психофізіологічних особливостей, професійних знань рівня та накопиченого досвіду.

7 Основним обсяговим показником трудового потенціалу підприємства є

а) обсяг продукції, що виробляється на підприємстві;

б) середньоспискова чисельність працюючих;

в) сукупний потенційний фонд робочого часу.

Вихідною структуроутворюючою одиницею трудового потенціалу є

а) робоче місце;

б) виробнича програма;

в)  індивідуальний трудовий потенціал працівника.

Кадровий потенціал може бути описаний у різних показниках і характеристиках, у тому числі таких як:

а) чисельність персоналу; професійно-кваліфікаційний склад кадрів; статево-віковий склад;

б) укомплектованість організації персоналом, тобто рівень заміщення посад організації працівниками; індивідуально-кваліфікаційний потенціал;

в) індивідуальні об'єктивні характеристики працівників: стать, вік, стан фізичного й психічного здоров'я й т.д.;

г) все вищеперераховане.

10  При оцінці підприємства в цілому як основний об'єкт оцінки кадрового потенціалу повинен розглядатися

а) індивідуальний кадровий потенціал робітника;

б) продуктивність праці;

в) „сукупний працівник”.

Тематичний критерій 10. Оцінювання вартості бізнесу

1 Чи може продававтися не тільки бізнес як система, а і окремо її підсистеми та елементи?

а) так;

б) ні.

2 Під оцінкою бізнесу розуміють

а) оцінку майнового комплексу функціонуючого підприємства;

б) оцінку гудволу функціонуючого підприємства;

в) оцінку основних фондів функціонуючого підприємства.

3 Оцінку бізнесу проводять із метою:

а) підвищення ефективності поточного керування підприємством; розробки плану розвитку підприємства; прийняття обґрунтованих управлінських рішень; реструктуризації підприємства;

б) визначення вартості підприємства у випадку його купівлі-продажу цілком або вроздріб; визначення вартості цінних паперів у випадку купівлі-продажу акцій підприємств на фондовому ринку; здійснення інвестиційного проекту розвитку бізнесу;

в) страхуванні, у процесі якого виникає необхідність визначення вартості активів напередодні втрат; оподатковування; періодична переоцінка майна незалежними оцінювачами підвищення реалістичності фінансової звітності;

г) усе вищеперераховане.

4 Залежно від перспектив розвитку підприємства розрізняють наступні види вартості:

а) ринкову і неринкову;

б) стразову і оподатковувану;

в) вартість діючого підприємства і ліквідаційну.

5 Назвіть фактори, що впливають на величину оцінної вартості:

а) ліквідність власності; обмеження, які має бізнес;

б) співвідношення попиту та пропозиції; дійсний і майбутній прибуток оцінюваного бізнесу; контроль власника;

в) ризик очікуваних у майбутньому доходів; час одержання доходів; витрати на створення аналогічних підприємств;

г) усе вищеперераховане.

6 Порівняльний підхід до оцінки бізнесу особливо ефективний у випадку

Варіанти відповідей: фондового ринку;

б) існування активного ринку порівнянних об'єктів власності;

в) неефективного функціонування підприємства.

7 Для оцінки об'єктів спеціального призначення, а також нового будівництва доцільно використовувати

а)витратний підхід;

б) доходний підхід;

в) порівняльний підхід;

8 В умовах слаборозвиненого фондового ринку і при неприбутковому функціонуванні підприємства для його оцінки доцільно використовувати

а) порівняльний підхід;

б) доходний підхід;

в) витратний підхід

9 Ринкова вартість бізнесу методом чистих активів визначається як

а) різниця між сумами ринкових вартостей всіх активів підприємства і його зобов'язань;

б) різниця між сумарною вартістю всіх активів підприємства й витратами на його ліквідацію;

в) різниця між сумами ринкових вартостей всіх активів підприємства і його гудволу.

 10 Метод ринку капіталу заснований на

а) ринкових цінах акцій аналогічних компаній;

б) оцінці вартості капіталу підприємства;

в) оцінці середньогалузевої вартості капіталу підприємств-конкурентів.

11  Метод галузевих коефіцієнтів дозволяє розраховувати