Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу, страница 4

2 З погляду призначення й правового регулювання нематеріальні активи розділяються на групи:

а) активну і пасивну;

б) майнові права, інтелектуальна власність;

в) інтелектуальна власність, майнові права, капіталізовані витрати на науково-дослідні роботи тощо.

3 Нематеріальні активи підприємства оцінюються за такими видами вартості:

а) первісна, залишкова, відбудовна, інвестиційна;

б) тими ж, що і інше майно (відбудовна, ринкова, інвестиційна, заставна, страхова вартість тощо);

в) ринкова, відбудовна,  інвестиційна, страхова вартість.

4 Чи існує універсальний метод визначення вартості нематеріальних активів?

а) так;

б) ні.

Які методи витратного підходу використовуються для оцінки нематеріальних активів?

а) метод вартості створення; метод виграшу в собівартості.

б) метод відбудовної вартості, індексний метод;

в) метод вартості створення; індексний метод; поелементний метод.

Вартість нематеріального активу методом виграшу в собівартості вимірюється через

а) визначення росту прибутку внаслідок його використання;

б) визначення економії матеріальних витрат внаслідок його використання;

в) визначення економії на витратах у результаті його використання.

Метод виграшу в собівартості застосовується для

а) близьких продуктів за техніко-економічними показниками або для однієї продукції, що вироблена різними способами виробництва (технологічними процесами).

б) абсолютно різних видів продукції, тому він є універсальним;

в) тільки для близьких за техніко-економічними показниками продуктів.

9 Чи можна застосовувати метод виграшу в собівартості для нових видів товарів, що випускаються?

а) так:

б) ні.

10 Метод калькуляції витрат доцільніше використовувати

а) для оцінки гудвілу;

б) для оцінки патентів та ліцензій;

в) для оцінки результатів НДР й ОКР.

11 Метод вартості створення застосовується

а) для оцінки будь-яких видів інтелектуальної власності;

б) у випадках, коли інші методи оцінки результатів інтелектуальної діяльності не застосовуються;

12  При реалізації методики капіталізації доходу для оцінки нематеріальних активів доход розраховується за...

а) перший прогнозний рік;

б) три роки;

в) п’ять років.

14 Доходний підхід доцільний при оцінці

а) результатів НДР та ОКР;

б) будь-яких видів нематеріальних активів;

в)  гудвілу, винаходів і ноу-хау.

15 Перерахуйте методи доходного підходу, які використовуються для оцінки нематеріальних активів:

а) дисконтованих грошових потоків, переваги в прибутках, індексний метод;

б) надлишкових прибутків, дисконтованих грошових потоків, вартості створення, переваги в прибутках.

в) надлишкових прибутків, дисконтованих грошових потоків, звільнення від роялті, переваги в прибутках.

16 Метод надлишкових прибутків заснований на...

а) передумові про те, що використання нематеріальних активів надасть можливість підприємству отримати надприбутки;

б) передумові про те, що отримати надприбутки підприємство може лише за рахунок використання власних нематеріальних активів;

в) передумові про те, що надлишкові прибутки приносять підприємству не відображені в балансі нематеріальні активи, що забезпечують прибутковість на активи й на власний капітал вище середньогалузевого рівня.

17 Методом надлишкових прибутків оцінюють переважно

а) патенти;

б) лізензії;

в) гудвіл.

18 Метод звільнення від роялті використовується для оцінки вартості

а) гудволу;

б) патентів і ліцензій.

в) всіх нематеріальних активів.

19 Роялті це

а) певна винагорода за право на використання об'єкта інтелектуальної власності;

б) доход від використання об'єкта інтелектуальної власності;

в) прибуток від використання об'єкта інтелектуальної власності.

 20 Метод звільнення від роялті сполучає в собі риси

а) доходного й порівняльного підходів;

б) доходного і витратного підходів;

в) витратного і порівняльного підходів.

20 За методом переваги в прибутках оцінюється вартість

а) патентів;

б) винаходів;

в) всіх нематеріальних активів.

21 Під перевагою в прибутку розуміється