Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу, страница 5

а) сума, на яку прибуток підприємства перевищує середньогалузеву величину;

б) додатковий прибуток, що обумовлений оцінюваними нематеріальними активами;

в) додатковий прибуток, що обумовлений використанням на підприємстві нових технологій.

22 Проведення оцінки нематеріального активу з використанням методу переваги в прибутках можливо лише тоді, коли

а) оцінюваний об'єкт може бути використаний для одержання додаткового прибутку після дати проведення оцінки;

Б) оцінюваний об'єкт може бути використаний для одержання додаткового прибутку протягом не менш ніж 5 років;

В) оцінюваний об'єкт може бути використаний для одержання додаткового прибутку протягом не менш ніж 10 років.

23 Метод прямого аналізу ринкових продажів доцільний при оцінці

а) патентів;

б) гудволу;

в)  товарних знаків або аналогічних їм об'єктів.

24 Метод прямого аналізу ринкових продажів ураховує наступні фактори:

а) ринкова новизна товарного знаку; стан і прогноз розширення ринків збуту товарів або послуг, що маркируються товарним знаком; зміна співвідношення цін на продукцію фірми та цін на однорідну продукцію фірм-конкурентів;

б) стадія науково-технічного розвитку продукції; наявність однорідної продукції; соціально-економічна значимість продукції; частка участі однорідної продукції в динаміці на регіональних і світовому товарних ринках;

в) динаміка надійності, стабільності платоспроможного попиту на продукцію підприємства; наявність і строки реєстрації товарного знаку в країнах експорту; інші фактори, що залежать від специфіки фірми;

г) все вищеперераховане.

25 Якими можуть бути результати від використання нематеріального активу?

а) виторг від реалізації, якщо використання даного активу неможливо без ліцензії; збільшення виторгу за рахунок підвищення конкурентноздатності продукції або підприємства;

б) частина виторгу від реалізація продукції, отримана за рахунок підвищення якості;

в) економія капітальних вкладень за рахунок відмови від власних досліджень, розробок; економія поточних витрат за рахунок скорочення тривалості виробничого циклу, зниження норм витрат матеріальних і трудових ресурсів.

г) все вищеперераховане.

26 Визначення вартості гудвілу здійснюється методом

а) калькуляції витрат;

б) переваги в прибутках;

в) надлишкових прибутків та нормативним методом.

27. Оцінка гудволу нормативним методом полягає в тому, що

а) на базі аналізу ринкових даних підприємств-аналогів розраховують середньогалузеву вартість підприємства і оцінюють різницю між ринковою вартістю даного підприємства і середньогалузевою;

б) розраховується різниця між ринковою і ліквідаційною вартістю підприємства;

в) розраховується перевищення покупної ціни підприємства, проданого за ринковою ціною, над балансовою вартістю всіх його активів.

Тематичний критерій 9. Трудовий потенціал підприємства та його оцінка

1 Концепція «людських ресурсів»  ґрунтується на...

а) можливості застосування економічних оцінок здатності людей створювати певний доход;

б) можливості вартісної оцінки витрат на створення трудового потенціалу підприємства;

в) можливості вартісної оцінки витрат на створення і утримання трудового потенціалу підприємства;

2 Назвіть два принципових підходи до обліку людських ресурсів:

а) витратний і порівняльний;

б) моделі активів (або «витратні») і моделі корисності;

в) якісний і кількісний.

3 Який підхід пропонує ведення обліку витрат на капітал (за аналогією з основним капіталом) і його амортизації?

а) моделі активів;

б) порівняльнмй підхід;

в) моделі корисності.

4 Який підхід пропонують безпосередньо оцінювати ефект тих або інших кадрових інвестицій?

а) якісний;

б) моделі активів;

в) моделі корисності.

5 Витрати на «людські ресурси» залежно від змісту розглядаються

а)  як довгострокові вкладення, що збільшують розмір функціонуючого «людського капіталу», або списуються як втрати;

б) як обгрунтовані та необгрунтовані;

в)  як великі та невеликі.

6 Трудовий потенціал підприємства визначає

а) його виробничу потужність;

б) його виробничу програму;