Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу, страница 8

2. Вид розвитку, джерело якого знаходиться усередині самого підприємства, називається:

а) ендогенним;

б) екстенсивним;

в) екзогенним.

3. Форма розвитку, яка характеризується поступовими кількісними і якісними змінами – це

а) зовнішній;

б) революційний;

в) еволюційний.

4. Залежно від рівня невизначеності процесів виділяють типи розвитку:

а) елементний та інтегральний;
б) простий та розширений;
в) прогнозований (достовірний) та випадковий.

5. Залежно від можливості управління змінамивиділяють типи розвитку:

а) простий та розширений;

б) керований та спонтанний;
в) рівномірний та  нерівномірний.
6. Чи може підприємство розвиватися без кількісного росту?
а) так;
б) ні;
в) тільки в особливих умовах.
7. Технічний розвиток виробництва - це
а) процес оновлення основних виробничих фондів підприємства;
б) процес визначення цілей та пріоритетів у формуванні виробничих потужностей підприємства;
в) процес формування та вдосконалення техніко-технологічної бази підприємств, що має бути постійно зорієнтованим на кінцеві результати його виробничо-господарської, комерційної чи іншої діяльності.

8. Організаційний розвиток – це

а) будь-які зміни у організації вирообництва і праці на підприємстві;

б) процес використання організаційних факторів розвитку та підвищення ефективності виробництва та управління, який проявляється у вдосконаленні існуючих та застосуванні нових методів і форм організації виробництва, праці та елементів господарського механізму;

в) процес формування організаційних факторів розвитку підприємства.

9. Який вид розвитку підприємства є визначальним чинником розвитку підприємств, його змістом, визначає його динамічну основу?

А) екстенсивний;

Б) технічний;

В) організаційний.

10.  Основними варіантами розвитку підприємства є:

а) відокремлення, передача видів діяльності, не забезпечених ресурсами, іншим виконавцям на договірній основі, через продаж або виділення активів.

б) злиття, поглинання інших господарюючих суб’єктів з метою збільшення ресурсів та виходу на нові ресурсні ринки та ринки збуту;

в) перерозподіл внутрішніх ресурсів, зосередження їх на пріоритетних напрямках діяльності;

г) припинення здійснення неефективних напрямків діяльності, не забезпечених ресурсами; внутрішнє зростання за рахунок використання власних ресурсів;

д) усе вищеперераховане.

Тематичний критерій  15: Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу

1. Такі методи стратегічного аналізу, як SWOT-аналіз, PIMS-аналіз, аналіз життєвого циклу організації; матриця   BCG,   відносяться до групи методів:

а) стратегічного   аналізу   безпосереднього   оточення   (галузі   і конкуренції);

б) стратегічного аналізу організації;

в) стратегічного аналізу продукту.

2. Головними перевагами матричних методів є:

а) можливість логічного структурування й наочного відбиття стратегічних проблем підприємства,

б) відносна простота подання результатів, акцент на якісних сторонах аналізу;

в) а і б.

3. Головний недолік матричних методів полягає

а) у тому, що вони не дозволяють узагальнити результати стратегічного аналізу й на­дати їх у зручній для використання формі;

б) у тому, що вони не дозволяють встановити стратегічні пріоритети діяльності під­приємства;

в) у використанні даних про поточний стан бізнесу, які не завжди можна екстраполювати в майбутне.

4. Чи необхідно адаптувати існуючі матричні методи до сучасних українських умов конкурентного середовища?

а) так;

б) ні.

5. Стратегія розвитку підприємства – це

а) те ж саме, що корпоративна стратегія;

б) стратегія, спрямована на виживання підприємства;

в) стратегія, яка спрямована на досягнення цілей його розвитку.

6. Згідно з новою матричною моделлю вибору стратегій розвитку підприємства,  стратегії розвитку можуть бути реалізовані лише при рівні розвитку підприємства та при рівні сприятливості зовнішнього середовища …

а) нижче середнього;

б) високому;

в) не нижче середнього.