Оцінка потенціалу підприємства, його складових та розвиток потенціалу, страница 3

в) відбудовна вартість за винятком сукупного зношування;

г) а і б.

Під вартістю заміщення оцінюваної машини або устаткування розуміється

а) мінімальна вартість придбання аналогічного нового об'єкта, максимально близького до оцінюваного по всім функціональним, конструктивним й експлуатаційним характеристикам, у поточних цінах;

б) відбудовна вартість за винятком сукупного зношування, у поточних цінах;

в) мінімальна вартість придбання ідентичного нового об'єкта.

8 При встановленні подібності машин й устаткування можна виділити рівні подібності:

а) конструктивна; параметрична; цінова;

б) функціональна; фізична; параметрична;

в) функціональна; конструктивна; параметрична.

9 У витратному підході в оцінці машин й устаткування можна виділити наступні основні методи:

а) метод розрахунку за ціною однорідного об'єкта; метод порівняння продажів; індексний метод оцінки;

б) метод капіталізації; метод поелементних витрат; індексний метод оцінки.

в) метод розрахунку за ціною однорідного об'єкта; метод поелементних витрат; індексний метод оцінки.

10 Метод розрахунку за ціною однорідного об'єкта передбачає визначення однорідного обєкта, яким може бути:

а) схожий на оцінюваний насамперед за ціною придбання, конструкцією;

б) схожий на оцінюваний насамперед за технологією виготовлення, використовуваними матеріалами, конструкцією.

в) схожий на оцінюваний насамперед за дизайном, ціною, технологією виготовлення.

11 Метод поелементного розрахунку вартості машин й устаткування реалізується за етапами:

а)  складається перелік комплектуючих вузлів й агрегатів оцінюваного об'єкта, збирається цінова інформація по комплектуючим, визначається повна собівартість об'єкта оцінки, розраховується відбудовна вартість оцінюваного об'єкта;

б) складається перелік комплектуючих вузлів й агрегатів оцінюваного об'єкта, збирається цінова інформація по комплектуючим, визначається ринкова вартість об'єкта оцінки,

в) складається перелік комплектуючих вузлів й агрегатів оцінюваного об'єкта, збирається цінова інформація по комплектуючим, визначається повна собівартість об'єкта оцінки.

12  При застосуванні індексного методу оцінки здійснюється

а)приведення базової вартості об'єкта оцінки до сучасного рівня за допомогою індексу зміни цін по відповідній групі машин або устаткування за відповідний період;

б) приведення вартості об'єкта оцінки до сучасного рівня за допомогою середнього індексу зміни цін у країні;

в)  приведення вартості об'єкта оцінки до сучасного рівня за допомогою індексу зміни вартості продукції машинобудування.

13 При застосуванні методу прямого порівняння коригування ціни аналога може бути  двох видів:

а) абсолютне та відносне;

б) статистичне та коефіцієнтне;

в) коефіцієнтне та поправочне.

14 Найбільш універсальним при оцінці машин й устаткування є:

а) метод ринкових порівнянь або аналогів;

б) індексний метод;

в) метод прямої капіталізації.

15 Для реалізації доходного підходу для оцінки машин і обладнання розраховується:

а) операційний доход від функціонування машинного парку підприємства;

б) операційний доход від функціонування основних виробничих фондів підприємства;

в) операційний доход від функціонування виробничої системи та методом залишку визначається та частина доходу, яку можна віднести до машинного парку цієї системи.

16. Для оцінки бізнесутворюючого встаткування, за допомогою якого виконуються безпосередньо оплачувані роботи, доцільно використовувати:

а) витратинй підхід;

б) доходний підхід;

в) порівняльний підхід.

Тематичний критерій8Нематеріальні активи та методи їх оцінювання

1 Нематеріальні активи – це

а) група активів, що використовується не менше року, що не має матеріально-речовинного змісту, але здатна приносити чистий доход або створювати умови для його одержання, а також відчужуватися;

б) група активів, що використовується менше року, що не має матеріально-речовинного змісту, але здатна приносити чистий доход;

в) група активів, що використовується менше року, що не має матеріально-речовинного змісту, але здатна приносити чистий доход, а також відчужуватися.