Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, страница 10

Резерви збільшення обсягу виробництва

 

Підвищення якості товарної продукції

 

Реалізація в більш оптимальні строки

 

Пошук більш вигідних ринків збуту

 
 

Підвищення цін

 

Резерви збільшення прибутку

 

Резерви підвищення маржинального доходу

 

Збільшення обсягу реалізації іншої продукції та послуг

 

Зменьшення постійних витрат

 

Резерви зниження собівартості продукції

 

Зменшення фінансових та інвестиційних витрат

 

Збільшення фінансових та інвестиційних доходів

 

Рис.8.10 Модель аналізу резервів збільшення прибутку від звичайної 

                                             Діяльності


Таблиця                Склад доходів та витрат за видами діяльності


Статті доходів

Діяльність

Статті витрат

І Доходи від операційної діяльності

1 Доход від реалізації:

-  готової продукції;

-  товарів;

-  робіт і послуг.

2 Інші операційні доходи:

-  від реалізації іноземної валюти;

-  від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій);

-  від операційної оренди активів;

-  від операційних курсових різниць;

-  отримані пеня, штрафи, неустойки;

-  від відшкодування раніше списаних активів;

-  від списання кредиторської заборгованості;

-  отримані гранти і субсидії;

     від інших операцій.

З

в

и

ч

а

й

н

а

О

п

е

р

а

ц

і

й

н

а

І Операційні витрати

1 Собівартість реалізованих:

-  готової продукції;

-  товарів;

-  робіт і послуг.

2 Адміністративні витрати

3 Витрати на збут

4 Інші операційні витрати:

-  витрати на дослідження і розробки;

-  собівартість реалізованої іноземної валюти;

-  собівартість реалізованих виробничих запасів;

-  витрати на операційну оренду активів;

-  утрати від операційної курсової різниці;

-  визнані пеня, штрафи, неустойки;

-  утрати від знецінювання запасів;

-  нестачі і утрати від псування цінностей;

-  сумнівні і безнадійні борги;

     інші витрати від операційної діяльності.


Статті доходів

Діяльність

Статті витрат

ІІ Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності

1 Доход від участі в капіталі:

-  від інвестицій у підприємства;

-  асоційовані;

-  спільні;

-  дочірні.

2 Інші фінансові доходи:

-  дивіденди отримані;

-  відсотки отримані;

-  інші доходи від фінансових операцій.

3 Інші доходи:

-  від реалізації необоротних активів;

-  від реалізації фінансових інвестицій;

-  від реалізації майнових комплексів;

-  від неопераційних курсових різниць;

-  безкоштовно отримані активи;

      інші доходи від звичайної діяльності.

З

в

и

ч

а

й

н

а

Фінансова та інвестиційна

ІІ Витрати від фінансової та інвестиційної діяльності

1 Витрати від участі в капіталі:

-  утрати від інвестицій у підприємства;

-  асоційовані;

-  спільні;

-  дочірні.

2 Фінансові витрати:

-  відсотки за кредит;

-  інші фінансові витрати.

3 Інші витрати:

-  собівартість реалізованих необоротних активів;

-  собівартість реалізованих фінансових інвестицій;

-   собівартість реалізованих майнових комплексів;

-  утрати від неопераційних курсових різниць;

-  уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій;

-  від списання необоротних активів;

      інші витрати від звичайної діяльності.

ІІІ Надзвичайні доходи:

-  відшкодування збитків від надзвичайних подій;

      інші надзвичайні доходи.

Надзви

чайна

ІІІ Надзвичайні витрати:

-  утрати від стихійного лиха;

-  утрати від техногенних аварій;

      інші надзвичайні втрати.