Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, страница 9

Треба зазначити, що критичний обсяг, критична виручка, запас фінансової міцності змінюється під впливом таких факторів, як собівартість продукції у частині змінних витрат, постійні витрати, ціна продукції, структура виробництва продукції та факторів  які впливають на ці перелічені складні фактори. Тому при зміні ціни, собівартості і т. д. буде змінюватися критичний обсяг і критична виручка.

          Аналіз критичної виручки та запасу фінансової міцності наведено у таблиці 8.4


Таблиця 8.4 Аналіз фінансових показників та критичних співвідношень

Найменування показника

Значення

Відхилення

За планом

Фактично

Абсолютне (+,-)

Відносне Тр, %

Фактична виручка, тис. грн

Змінні витрати, тис. грн

Маржинальний доход, тис. грн

Постійні витрати, тис. грн

Прибуток, тис. грн

Критична виручка, тис. грн

Запас фінансової міцності

7.1 в абсолютному виразі, тис. гр

7.2   у відсотках, %

25,4

15,12

10,280

6,474

3,806

15,996

9,404

37,02

29,115

17,319

11,796

7,0229

4,7731

17,334

11,781

40,46

3,715

2,199

1,516

0,5489

0,9671

1,338

2,377

3,44

114,65

114,54

114,74

108,48

125,41

108,36

125,28

109,29

Анализуючи данні таблиць 8.3 та 8.4 можемо зробити наступний висновок.

На підприємстві в фактичному періоді порівняно з планом відбувається зростання критичної виручки на 1,338 тис.грн або 8,36%. Це пов’язано з тим що росте обсяг випуску продукції та відповідно обсяг реалізації (зростання масштабу діяльності). У цьому випадку зростання критичної виручки не є негативним явищем, про що свідчить і зростання запасу фінансової міцності як у абсолютному так і у відносному виразі.

Детально аналізуючи критичний обсяг виробництва кожного виробу (табл. 8.3) необхідно відмітити зростання критичного обсягу виробництва виробу А та зниження критичного обсягу виробництва виробів Б та С. Зниження критичного обсягу виробу Б пов’язано з ростом моржинального доходу цього виробу (табл. 8.2), а зміни критичного обсягу за виробами А та С пов’язані в основному зі зміною структури виробництва табл. (5__). Оскільки у структурі виробництва збільшується питома вага продукції “А” та зменьшується питома вага продукції “С” – то відповідні зміни відбуваються і в критичному обсязі виробництва цих виробів.

8. Аналіз резервів зростання прибутку від операційної та звичайної діяльності підприємства

Основна частина прибутку підприємства формується від основного виду діяльності – виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг), тому найбільшу увагу приділяють аналізу резервів підвищення валового прибутку. Але, як ми вже вказували, більш точні результати дає аналіз маржинального доходу, тому доцільніше розрахувати резерви підвищення саме цього показника.

Аналіз резервів зростання маржинального доходу виконують окремо за кожним виробом по кожному організаційно-технічному заходу. По-перше, встановлюють резерви зростання обсягу виробництва     () та підвищення цін, зниження змінної собівартості  по виробу (), а потім встановлюють резерв підвищення маржинального доходу  ()  за кожним виробом:

Потім встановлюють резерви зниження постійних витрат виробничої діяльності, зниження витрат від фінансової та інвестиційної діяльності, оцінюють можливості підвищення доходів від іншої операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Особливу увагу приділяють аналізу причин виникнення непродуктивних витрат: штрафів, втрат цих витрат від знецінювання, нестач, псування запасів, втрат від неповернення дебіторської заборгованості та шляхів їх запобігання.

Загальна модель аналізу резервів збільшення прибутку від звичайної діяльності наведена на рис. 8.10