Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції, страница 5

          Визначимо загальну величину браку (втрати від браку) за такими вихідними даними:

          Собівартість забракованої продукції – 270 грн.

          Затрати на виправлення браку – 75 грн.

          Сума вирахувань із зарплати винуватців браку – 50 грн.

          Вартість браку за ціною можливого використання – 110 грн.

          Загальна величина браку (втрати від браку) – 185 грн. (270+75-50-110)

          Для визначення втрат товарної продукції (резервів зростання товарної продукції при недопущенні браку) необхідно знати фактичний рівень рентабельності продукції (якісної). Якщо у нашому випадку рівень рентабельності якісної продукції складає 25 %, підприємство має резерв зростання прибутку – 46,25 грн. (185 * 0,25), а резерв зростання товарного випуску – 231,25 грн.(185 * 1,25).

          Аналізуючи брак, обов’язково з’ясовують причини та місце його виникнення, час і винуватців.

Важливими умовами профілактики браку є:

-  висока культура та організація виробництва;

-  стабільний ритм роботи і постачання;

-  упровадження у виробництво сучасних технологій та устаткування;

-  кваліфікація персоналу, його дисциплінованість і відповідальність тощо.

Нарешті, варто пам’ятати, що між якістю продукції і величиною браку існують складні і суперечливі зв’язки. Наприклад,  зростання кількості бракованої продукції не обов’язково спричиняє погіршання її якості, як це іноді вважається. Рівень браку – це передусім показник якості роботи, налагодженості технологічних процесів і чіткої організації виробництва, це також показник порушення ритму виробництва, погіршання організації та контролю за виробництвом.

4   Аналіз ритмічності

Ритмічність – це рівномірність обсягу випуску і реалізації продукції відповідно до обсягу й асортименту, передбачених планом.

Аналіз ритмічності виконується за такими показниками:

Прямі

Непрямі

·  Питома вага продукції, випущеної чи реалізований за визначений інтервал часу в загальному обсязі випуску чи реалізації за аналізований період

·  Коефіцієнт ритмічності

·  Коефіцієнт варіації

·  Коефіцієнт аритмічності

·  Перевищення фонду оплати праці у зв'язку з понад визначеною роботою

·  Штрафи, зв'язані з несвоєчасним відвантаженням продукції

·  Наявність понаднормативних залишків незавершеного  виробництва чи готової продукції.

          Аналіз ритмічності є дуже важливим етапом аналізу виробництва, оскільки у результаті неритмічної роботи:

-  Уповільнюється обіговість обігових коштів, накопичуються понад нормативні        запаси незавершеного виробництва і готової продукції;

-    Йде несвоєчасне відвантаження продукції, що призводить до штрафів;

-  Виникає необхідність понаднормативної і понадвизначеної роботи, і як слідство – доплата за ці роботи;

-  Знижується якість продукції.

Усе визначене вище призводить до підвищення собівартості та зниження продукції, погіршення фінансового стану підприємства.

При аналізі ритмічності вагоме значення має вибір періоду та інтервалу аналізу. Вони залежать від типу виробництва, тривалості виробничого циклу, асортименту виробів, можливостей планування.

Якщо тип виробництва – масовий, асортимент невеликий, виробничий цикл не великий, у якості періоду обирають декаду, тиждень, добу; у якості інтервалу – відповідно, добу, зміну, годину.

Якщо виробництво дрібносерійне, асортимент виробів широкий, тривалий виробничий цикл, у якості періоду обирають місяць чи квартал; у якості інтервалу – декаду чи місяць, відповідно.

Показники, за допомогою яких оцінюють виконання плану ритмічності