Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції, страница 3

          Висновок. Збільшення обсягу товарного випуску на 3,715 тис. грн. у фактичному періоді порівняно з планом відбулося в основному за рахунок збільшення випуску виробів у натуральному виразі (вплив – 3,04 тис. грн.). За рахунок підвищення оптових цін випуск виріс на 0,675 тис. грн.

          Якщо аналізувати вплив факторів по кожному виробу, то побачимо, що зростання відбулося за рахунок виробу А, тоді як вироби Б та С негативно вплинули на загальний обсяг товарного випуску. Так. зниження обсягу випуску виробу Б на 10 одиниць, а виробу С на 40 одиниць призвело до зниження загального обсягу товарного випуску відповідно на 0,3 тис. грн. та 0,5 тис. грн. А зниження оптової ціни на виріб С на 0,5 грн. призвело до зниження обсягу товарного випуску на 0,18 тис. грн.

          Далі більш детально необхідно проаналізувати причини зниження обсягу виробництва у натуральному виразі та причини зниження цін.

Аналіз структури випуску і реалізації продукції

Продукція підприємства з метою аналізу може бути згрупована за наступними ознаками:

1  За видами виробів

2  За групами якості

3  За групами рентабельності

4  За ринками збуту (зовнішній і внутрішній ринок, ринок споживчих товарів і ринок промислових товарів)

5  По трудомісткості чи матеріалоємності продукції

Аналіз структури є необхідним, оскільки структура виробництва продукції та її зміна впливає на такі показники, як матеріальні витрати, собівартість, прибуток. Крім того, аналізуючи структуру, можливо визначити ринки та галузі, у яких працює підприємство.

 3  Аналіз якості продукції

          За сучасних умов господарювання великого значення набуває поліпшення якості вироблюваної продукції. Аналіз якості ґрунтується на системі численних показників, серед яких виділяють узагальнюючі й індивідуальні, прямі та непрямі (табл. 5.4)

          Аналіз якості виконується працівниками відділу технічного контролю, технічного відділу, спеціальними комісіями, які створені для проведення іспитів виробу. Аналізують якість продукції і зовнішні організації: відділ стандартизації та метрології, комітет із захисту прав споживачів.


Таблиця 5.4 – Показники якості продукції

1.  Узагальнюючі

2.  Індивідуальні

3.  Непрямі

·  Питома вага в загальному обсязі випуску чи реалізації  продукції вищої якості

·  Питома вага в загальному обсязі випуску чи реалізації продукції на експорт

·  Питома вага в загальному обсязі випуску сертифікованої продукції

·  Питома вага нових видів продукції

·  Сортність (легка, харчова, хімічна промисловість, промисловість будівельних матеріалів)

·  Марочність (харчова промисловість)

Це показники, що відбивають індивіду-альні властивості продукції.

Наприклад: надійність, довговіч-ність, ремонтопридат-ність, вміст корисних речовин або шкідливих домішок (% до загального обсягу або ваги)

·  Штрафи, сплачені за постачання неякісної продукції

·  Витрати, зв'яза-ні з браком

·  Відсоток браку

·  Кількість та вартість рекламацій

·  Кількість і вартість гарантійних ремонтів

  Етапи аналізу якості:

1  Оцінка технічного рівня продукції, тобто її відповідність технічним стандартам і нормам.

2  Аналіз узагальнюючих і непрямих показників якості, їхньої зміни за аналізований період.

3  Оцінка впливу зміни якості продукції на собівартість, ціну і прибуток.

4  Аналіз браку.

5  Пошук резервів підвищення якості і зниження втрат від браку.

    Оцінюючи зміну якості продукції на підприємстві, слід віддавати перевагу об’єктивним і якісним показникам якості, які забезпечують належну точність визначення стану якості продукції. Найбільш вдалою ілюстрацією цього може бути аналіз показника сортності продукції.