Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції, страница 2

          Тобто продукція, яка вироблена поза планом, або непередбачена планом не зараховується у виконання плану з асортименту.

Основні фактори, які впливають на виконання плану з асортименту

Зовнішні

Внутрішні

·  Порушення з боку постачальників договорів постачання окремих видів сировини, матеріалів, напівфабрикатів

·  Різке подорожчання вартості окремих матеріальних ресурсів

·  Зміна кон'юнктури товарного ринку, попиту на окремі види продукції підприємства

·  Нестача фінансових ресурсів для закупівлі визначених видів матеріалів

·  Неправильна організація матеріально-технічного постачання, недоліки в організації виробництва

·  Вихід з ладу устаткування, на якому виконуються роботи з випуску окремих виробів

          Оцінка виконання плану за обсягом завершується факторним аналізом. На обсяг товарного випуску у вартісному виразі впливає зміна обсягу виробництва у натуральному виразі та зміна оптових цін на продукцію. Факторний аналіз можливо виконати за будь яким методом, у наших розрахунках ми скористуємось методом ланцюгових підстановок. Вплив зміни обсягу визначається:

вплив зміни цін на продукцію визначається:

Перевірка:

          Виконаємо аналіз виконання плану за обсягом та асортиментом, факторний аналіз обсягу товарного випуску за вихідними даними таблиці 5.1

 Таблиця 5.1 – Аналіз змін обсягу виробництва та цін на продукцію

Наймену-вання виробу

Обсяг виробництва,

шт.

Абсолют-

не відхи-

лення,

(+,-),шт.

Оптова ціна , грн.

Абсолют-не відхи-

лення,

(+,-), грн.

За

планом

Фактич-но

За планом

Фактич-

но

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

С

300

200

400

380

190

360

80

-10

-40

48

30

12,5

50

30,5

12

2

0,5

-0,5

                     Таблиця 5.2 – Аналіз виконання плану за обсягом та асортиментом.

Найменування

виробу

Товарний випуск ,

тис. грн.

Виконан- ня плану

за обсягом,

(%)

Обсяг випуску товарної

продукції, зарахований у

виконання плану з асор-

тименту, тис. грн.

За пла-

ном

За плановими цінами та фактичним об-

сягом виробництва

1

2

3

4

5

А

Б

С

14,4

6

5

18,24

5,7

4,5

126,6

95

90

14,4

5,7

4,5

Усього

25,4

28,44

111,9

24,6

З таблиці 5.2 ми бачимо, що план з обсягу виробництва перевиконано на 11,9 %. План з асортименту не виконано, оскільки продукції Б та С вироблено менше, ніж заплановано, відповідно на 5 % та 10 %. Виконання плану з асортименту за методом найменшого відсотка складає 90 %. За методом середнього відсотка – 96,85 %:

          Факторний аналіз обсягу товарного випуску виконаємо у таблиці 5.3

          Таблиця 5.3 – Факторний аналіз обсягу товарного випуску.    

Найме-

нуван-

ня ви-

робу

Товарний випуск, тис. грн.

Абсолютне відхилення фактичного обсягу товарного випуску від планового

Структура

товарного

випуску, %

За

пла

ном

За планови-

ми цінами

та фактич-

ним обся-

гом вироб-ництва

Фак-

тич-но

Усьо-

го

У т.ч. за рахунок

зміни

За

пла-

ном

Фак

тич-

но

обсягу випуску

оптових

цін

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

В

С

14,4

6

5

18,24

5,7

4,5

19

5,795

4,32

4,6

-0,205

-0,68

3,84

-0,3

-0,5

0,76

0,095

-0,18

56,7

23,6

19,7

65,3

19,9

14,8

Усього

25,4

28,44

29,175

3,715

3,04

0,675

100

100