Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції, страница 6

                           прямі

непрямі

коефіцієнт ритмічності (критм),

коефіцієнт варіації (CV),

коефіцієнт аритмічності (кар),

питома вага виробництва продукції за аналізуємий інтервал у загальному обсязі виробництва продукції за аналізуємий період

доплати за понаднормові роботи,

втрати від браку,

штрафи за несвоєчасну поставку продукції,

понаднормові залишки готової продукції, незавершеного виробництва,

оплата простоїв

          Виконаємо аналіз ритмічності виробництва за вихідними даними таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 – Аналіз ритмічності випуску продукції.

Декада

Q в цінах пл., т.грн.

Питома вага ТП по декадам в Q, %

% ВП по обсягу

Обсяг ТП зарахованої в ВП по ритмічності

План

Факт

План

Факт

1

2

3

32

32

32

30

34,2

36,6

33,3

33,3

33,4

30,0

34,0

36,0

93,75

106,9

114,4

30

32

32

Разом за місяц

96

100,8

100,0

100

105,0

94

          Коефіцієнт ритмічності (критм) визначається за формулою:

де  - обсяг випуску продукції, зарахованої у виконання плану по ритмічності.

тобто план по ритмічності виконаний на 97,9%.

Якщо , підприємство працює не ритмічно.

          Визначимо коефіцієнт варіації (СV)

де  - фактичний обсяг випуску продукції у i-тім інтервалі

 - середній за плановий період обсяг випуску продукції.

n – кількість інтервалів в аналізованому періоді

          Коефіцієнт варіації характеризує на скільки у середньому відхиляється фактичний випуск продукції по інтервалам аналізу від запланованого. Коефіцієнт варіації може знаходитись у межах 0<CV<1, чим він ближче до 0, тим робота більш ритмічна.

          Як з аналізу питомої ваги товарної продукції по декадам, відсотку виконання плану з обсягу по декадам, так і коефіцієнту ритмічності бачимо, що випуск продукції не був ритмічним. Якщо у першій декаді план обсягу було недовиконано на 6,25 %, то у другій та третій декадах перевиконано на 6,9 % та 14,4 % відповідно, що у середньому складає приблизно біля 10 %  відхилення , про що свідчить і значення коефіцієнту варіації – 0,1 або у відсотках – 10%.

          Далі необхідно визначити резерви підвищення обсягу виробництва за умов ритмічної роботи (Qритм). Це можливо виконати двома способами. Перший – порівнюючи плановий та зарахований обсяг випуску:

Другий – порівнюючи максимально можливий за ритмічної роботи випуск (Qф max) з фактичним обсягом випуску:

 - найбільший за інтервал обсяг випуску продукції у фактичному періоді;

n– кількість інтервалів у періоді

          Висновок. За умов ритмічної роботи підприємство могло б додатково випустити продукції на суму від 2 до 9 тис. грн.

5 Аналіз обсягу реалізації продукції

          Реалізованою вважається продукція відвантажена споживачам або сплачена покупцями у відповідності до першої події. Аналіз обсягу реалізації має дуже велике значення, бо саме від реалізації залежать фінансові результати та фінансовий стан підприємства.

          Аналіз реалізації проводять за місяць, квартал, півріччя, рік. У процесі аналізу фактичні дані порівнюють з плановими, даними попередніх періодів, розраховують темпи росту та приросту, відсоток виконання плану з реалізації.

          Виконуючи факторний аналіз обсягу реалізації, виходять з даних балансу товарної продукції та з рівняння:

ЗГП ПП * ТП = ЗГП КП + РП                              (5.4)

де ЗГППП, ЗГПКП – залишки готової, але нереалізованої продукції відповідно на початок та на кінець періоду;