Аналіз обсягу випуску і реалізації продукції, страница 4

Сортність використовують щодо продукції, в якій допускаються певні несуттєві відхилення деяких ознак і якостей від чинних стандартів і технічних вимог. Зважаючи на кількість передбачених сортів і співвідношення їх у загальному обсязі виробництва, вивчають середній показник сортності як за планом, так і фактично. Конкретні дані для аналізу сортності наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5 – Виконання плану виробництва продукції за сортністю

Сорт

Посортовий коефіцієнт

За планом

Фактично

Виконання плану, %

Кількість виробів, шт.

Сума, грн.

Кількість виробів, шт.

Сума, грн.

1-й

1,0

630

6300

730

7300

115,9

2-й

0,9

180

1620

150

1350

83,3

3-й

0,8

90

720

120

960

133,3

Разом

х

900

8640

1000

9610

111,2

Виконання плану за сортністю можна визначити трьома основними способами:

          1 Спосіб першосортних одиниць. Наведені в табл. 1 посортові коефіцієнти (на підставі посортових знижок) слід помножити на відпівідну кількість продукції або показники питомої ваги й одержані суми скласти.

Плановий коефіцієнт сортності дорівнює:

КП=

630*1,0+180*0,9+90*0,8

=

864

=

0,96.

900

900

Фактичний коефіцієнт сортності дорівнює:

Кф=

730*1,0+150*0,9*120*0,8

=

961

=

0,961.

1000

1000

Оскільки фактичний показник має величину, більшу за планову, можна зробитии висновок, що фактична сортність продукції вища за планову.

2 Спосіб порівняння середньозважених цін.  Якщо фактична середньозважена ціна обного виробу більна або дорівнює плановій, план за сортністю вважається виконаним. Це дуже простий спосіб, але він має істотну ваду – його не можна використовувати для розрахунку загального показника по підприємству.

Планова ціна виробу: 8640 : 900 = 9,6 (грн.).

Фактична ціна виробу: 9610 : 1000 = 9,61 (грн.).

Виконані розрахунки свідчать також про виконання плану за сортністю.

3 Спосіб порівняння виконання плану у вартісному та натуральному вимірі. Випередження рівня виконання плану у вартісному вимірі  - 111,2%

(9610 : 8640 * 100) порівняно з натуральним – 111,1 (1000 : 900 * 100) – підтверджує факт виконання плану за сортністю.

          З наведених вище трьох способів найбільш універсальним є спосіб  першосортних одиниць, оскільки він практично виключає вплив зміни асортименту продукції.

          Насамкінець виконують розрахунок впливу зміни кількості та якості продукції на обсяг її випуску у вартісному вимірі.

          Розрахунок факторів:

1)  зміна кількості виробленої продукції

(1000 - 900) * 9,6 = +960 (грн.);

2)  зміна якості (сортності) продукції

(9,61 – 9,6) * 1000 = + 10 (грн.)

Разом : + 970 грн.

          Перевірка розрахунку : 9610 – 8640 = 970 (грн.).

          Частина виробів у процесі виробництва псується через порушення технології, несправності устаткування або низьку кваліфікацію чи несумлінність робітників. Це явище має назву “брак продукції”.

  Аналіз браку

У процесі аналізу вивчають причини браку, визначають витрати зв'язані з випуском бракованої продукції, визначають втрати у випуску товарної продукції, зв'язані із браком, показники вивчають у динаміці.

          Брак може бути остаточним і виправним, зовнішнім та внутрішнім. Під час аналізу визначають загальну суму браку й відносну його величину (% браку), а також вивчають динаміку цього показника за ряд періодів. Особливу увагу необхідно приділити виявленню так званого прихованого браку, який з різних причин не обліковується.