Підсилювач відеосигналів R, G, B кольорового телевізійного приймача, страница 7

де – напруга на базі транзистора;

 - напруга на вході транзистора в робочій точці (додаток В);

– напруга на колекторі транзистора.

Обчислимо струм подільника. Тут Іб0=0,3(мА) – струм бази в робочій точці

Іпод = 10 Іб0,                                                     (2.1.2)

Іпод =100,3=3 (мА).

Елементи даного каскаду підсилення визначаються по наступним формулам

Опір резистора в колі емітера і ємність конденсатора в колі емітера

,                                               (2.1.3)

,                               (2.1.4)

де =20(мА) – струм колектора в робочій точці

 (Ом),

 (мкФ).

Опір подільника знаходимо з наступного виразу

,                                              (2.1.5)

 (кОм).

Опір резистора подільника Rб2

,                                             (2.1.6)

 (кОм).

Опір резистора подільника Rб1 визначається по формулі

,                                    (2.1.7)

( кОм).

Отримавши значення усіх резисторів подільника, можна визначити величину вхідного опору

,                                     (2.1.8)

 (кОм).

Опір навантаження визначається з наступного виразу

,                             (2.1.9)

(кОм).

Значення величини розділової ємності знаходиться з виразу :

,                          (2.1.10)

де .

 (мкФ).

Для визначення розділової ємності СР2 використаємо ту саму формулу, що і для СР1, але  у ній замінимо на опір входу наступного каскаду, який дорівнює 3 кОм.

Тоді значення розділової ємності СР2 дорівнює

 (мкФ).

Розрахуємо комбіновану ВЧ корекцію, що реалізується ввімкненням двох індуктивностей так, як показано на рисунку 2.1. Значення цих індуктивностей розраховується таким чином [1]

,                                         (2.1.11)

де  - оптимальний коефіцієнт корекції (, ) [1]

     - опір навантаження каскаду, яким є ( );

 - паразитна ємність каскаду, що визначається таким чином [1]

C0 = CK+СМ+СВХ,                                       (2.1.12)

     де CMємність монтажу (СМ  = 2 пФ);

СВХвхідна ємність наступного каскаду, яким є кінескоп (СВХ = 2 пФ);

СК – ємність колекторного переходу (СК = 5,5 пФ).

Обрахуємо  таким чином

 (Ф).

Отже, з отриманих даних розрахуємо L1 і L2

 (мкГн),

 (мкГн).

Розрахуємо емітерну ВЧ корекцію

 Для цього розрахуємо значення опору емітерної ВЧ корекції

,                                            (2.1.13)

,

де - значення наскрізної крутості емітерного струму.

  ,                                                        (2.1.14)

.

Далі розрахуємо значення  ємності емітерної ВЧ корекції

 ,                                           (2.1.15)

.

Для того, щоб обчислити коефіцієнт підсилення по напрузі виконаємо слідуючи дії

                                     (2.1.16)

Знаходимо кофіцієнт підсилення по напрузі

Ku = 0.7 h21e ,                               (2.1.17)

Ku = 0.7 * 67 = 46,9 (раз)= 33,4 (дБ).

Коефіцієнт підсилення по потужності

Kр = ,                               (2.1.18)

 (дБ).

Для резисторів необхідно визначити їхню потужність

Р = U ∙ I,                                                 (2.1.19)

U Rб1К-UБ0,                                (2.1.20)

U Rб1=90-9,6=80,4 (В),

де U Rб1 – спад напруги на даному опорі.

РRб1 = U Rб1 ∙ Iпод ,                         (2.1.21)

РRб1 = 80,4 ∙ 3 ∙ 10-3 = 241,2  (мВт),

U Rб2= UБ0,                                    (2.1.22)

U Rб2=9,6 (В),

де U Rб2 - спад напруги на даному опорі.

Р Rб2 = U Rб2 ∙ Iпод  ,                                  (2.1.23)

                               Р Rб2 = 9,6 ∙ 3 ∙ 10-3 = 28,8  (мВт),

U Rн= ЕК- UК0,                                         (2.1.24)

 U Rн=90-41=49 (В),

де U Rн - спад напруги на даному опорі.

Р Rн = U Rн ∙ Iк,                                          (2.1.24)

Р Rн =49 ∙ 20 ∙ 10-3 = 980 (мВт),

 U RЕ= U Е0,                                               (2.1.25)

 U Rн=49 (В),

 де U Rе - спад напруги на даному опорі.

Р Rе = U Rе ∙ ( Iк + Іб ) ,                             (2.1.26)

 Р Rе =49 ∙ (20+0,3) ∙10-3 = 994,7 (мВт).

Для отриманих елементів вибираються значення номіналів, найбільш наближено до отриманих з ряду Е12.

Rб1: С2-23 -0,125-27 кОм ±10%,