Підсилювач відеосигналів R, G, B кольорового телевізійного приймача, страница 11

Рисунок 3.5 – АЧХ пристрою

Проведемо моделювання при встановленому опорі регулятора у мінімальне положення. Рисунок складеної схеми показано на рисунку 3.6.

Рисунок 3.6 – Модель одного каналу відео підсилювача кольорового телевізійного сигналу при мінімальному положенні регулятора

Вихідний сигнал для даного положення регулятора показаний на рисунку 3.7

Рисунок 3.7 – Вихідний сигнал при мінімальному опорі

регулятора рівня

 


З даного графіка маємо  мВ. Розрахуємо глибину регулювання

 (раз) = 51 (дБ).

Це значення глибини регулювання задовольняє поставлену умову ТЗ.

Перевіримо схему на дію вхідних імпульсів. Для цього під’єднаємо до схеми замість гармонічного джерела напруги багатофункціональний генератор. Схема зображена на рисунку 3.8

Рис.3.8 – Схема при дії вхідних імпульсів

Рис. 3.9 – Осцилограма вхідного та вихідного сигналів

Нелінійні спотворення будуть визначатись значенням нелінійних спотворень на верхній граничній частоті і становитимуть 1,8%, що цілком задовольняє умовам ТЗ.

Отже, в результаті моделювання пристрою в САПР «Electronic WorkBench 11.0» ми перевірили всі параметри розробленого пристрою. В ході моделювання було виявлено, що коефіцієнт підсилення, смуга пропускання пристрою, лінійні та нелінійні спотворення, глибина регулювання задовольняють поставленим умовам в ТЗ.

Для порівняння результатів, отриманих у даному пункті, занесемо їх у таблицю 3.1.

 


Таблиця 3.1 – Таблиця порівняння результатів розрахунків із умовами ТЗ

Параметр чи характеристика

Результати, отримані при моделювання

Параметри та характеристики в ТЗ

, раз/дБ

200/46

177/45

, МГц

6,1

6

Глибина регулювання, дБ

51

48

Отже, як видно з даної таблиці, розрахований пристрій відповідає поставленим умовам ТЗ, його параметри дають можливість забезпечити  якісне відображення на екрані кінескопу.

Висновки

Даний курсовий проект дозволяє покращити знання студентів в області підсилювальної техніки, відео підсилювачів.

          Розроблюваний відео підсилювач кольорового телевізійного приймача повністю відповідає умовам технічного завдання. За допомогою моделюючих пакетів Electronics Workbench 11.0 наглядно видно можливості даного пристрою і це не потребує затрат на радіо компоненти, наприклад щоб перевірити його працездатність на практиці.

          Недоліком даного підсилювача є те, що регулювання контрастності проводиться окремо для кожного з трьох каскадів. Або можна регулювання проводити одночасно якщо застосувати спеціальні зтроєні резистори.

Даний пристрій виконано як окремий вузол і до загальної схеми телеприймача він під'єднується за допомогою роз'ємних з'єднань як показано на рисунку в додатку.

 Даний підсилювач розроблено на дискретних елементах, так як схема має відносно високий рівень вихідної напруги і тому потрібно застосовувати спеціалізовані мікросхеми, але, враховуючи простоту підсилювача, цей перехід можна не проводити. За допомогою програмного пакету Electronics Workbanch 11.0 змодельовано відеопідсилювач. Порівнявши очікувані параметри з параметрами проектування можна зробити висновок, що даний підсилювач задовольняє вимогам ТЗ.

Таблиця 3.1 – Таблиця порівняння даних при моделюванні та розрахованих результатів розрахунків із умовами ТЗ

Параметри

ТЗ

Розраховані

Отримані при моделюванні

Частотний діапазон Fн…Fв,Гц

50…6ּ106

50…6ּ106

52…7,1ּ106

Частотні спотворення Mн,.дБ

1,8

1,4

*

Частотні спотворення Mв,.дБ

1,8

0,6

*

Нелінійні спотворення Кг, %

2,6

2,6

1,8

Коефіцієнт регулювання Крег, дБ

48

48

51

Співвідношення сигнал/шум Кш, дБ

≥40

83,1

*

* Моделювання не проводилось.