Підсумковий тест з дисципліни "Філософія" (з позначенням правильних відповідей), страница 4

Києво - Могилянська академія була створена у: (ВІРНА)  XVII столітті

Києво-Могилянська академія була започаткована у: (ВІРНА)  ХVІІ ст.

Кирило-Мефодіївського товариство діяло: (ВІРНА)  середині ХІХ ст.

Кількість у діалектиці - це: (ВІРНА)   зовнішня визначеність явищ

Кіники - це:(ВІРНА)  одна з течій елліністичної філософії;

Компанелла - філософ доби: (ВІРНА)  Відродження

Кому з філософів може належати думка про те, що об'єктивний розум у формі мислячого людського духу приходить до пізнання себе у результатах практичної діяльності людини? (ВІРНА)  Гегелю

Кому належить вчення про "споріднену працю"? (ВІРНА)  Сковороді

Конформіст - це той, хто: (ВІРНА)  пристосовує свої погляди до обставин

Концепцію пантеїзму в епоху Відродження розробляв: (ВІРНА)  Бруно

Копернік - це вчений: (ВІРНА)  Відродження

Космос - це:(ВІРНА)  упорядковане буття;

Критерієм істини може бути (ВІРНА)  практика

Крім Сковороди про існування макро- та мікросвіту говорили: (ВІРНА)  Демокріт та Кузанський

Кузанський вчив  про: (ВІРНА)  єдність макро- і мікросвіту

Ленін був послідовником: (ВІРНА)  Маркса

Логічний умовивід від часткового, одиничного до загального є: (ВІРНА)  індукція

Логічному рівню пізнання притаманні: (ВІРНА)  усе перераховане

Логос у Геракліта - це:(ВІРНА)   об'єктивний закон буття;

Логос у Геракліта - це:(ВІРНА)  об'єктивний закон буття;

Локк наслідував філософію: (ВІРНА)  Гоббса

Локк розвивав філософію: (ВІРНА)  емпіризму

Людина здобуває свободу, пізнаючи необхідність субстанції. ВВажав: (ВІРНА)  Спіноза

Людина несе в собі свою "родову сутність". Так вважав: (ВІРНА)  Фейєрбах

Майя - це: (ВІРНА)  ілюзорне бачення світу;

Маркс розглядав такі рівні відносин: (ВІРНА)  людини до людини та до природи

Матерії як об"єктивної реальності не існує. Так вважав: (ВІРНА)  Берклі

Метод пізнання, в основі якого рух думки від загального до одиничного є: (ВІРНА)  дедукція

Метод пізнання, який полягає в поєднанні частини в ціле є: (ВІРНА)  синтез

Метод пізнання, який полягає в розчленуванні цілого на частини (фактів на їх окремі складники) є: (ВІРНА)  аналіз

Механізм розвитку в діалектиці визначає: (ВІРНА)  перехід кількісних змін у якісні

Мікрокосм - це:  (ВІРНА)  людина

Міра у діалектиці - це: (ВІРНА)  межа переходу кількісних змін у якісний

Містика - це:(ВІРНА)  віра у можливість безпосереднього пізнання Бога;

Мова - це: (ВІРНА)  система штучних знаків, що мають значення

Мова є упорядником чуттєвих даних. Так вважав: (ВІРНА)  Гоббс

Мова людини  - це: (ВІРНА)  система штучних знаків яким людина надає відповідні  значення

Моніст, це той, хто вважає, що основою буття є  (ВІРНА)  одна субстанція

Мудрість за кініками - це:(ВІРНА)  життя за усталеними принципами;

Напрямок розвитку в діалектиці визначає: (ВІРНА)  принцип заперечення заперечення

Наші думки та почуття - це не образи зовнішнього світу, а змістом нашого серця. Так вважав: (ВІРНА)  Юркевич

Німецька класична філософія є варіантом: (ВІРНА)  раціоналізму

Нірвана - це: (ВІРНА)  стан абсолютної гармонії духу;

Ніцшеанство виникає у: (ВІРНА)  ХІХ столітті

Номіналізм - це вчення про те, що:(ВІРНА)  світ створено як сукупність одиничних речей;

Нус - це:(ВІРНА)  космічний розум;

Одними з перших, хто ввів експеримент в процес пізнання були: (ВІРНА)  Галілей та Бекон

Однією з найбільш характерних рис філософії Геракліта було те, що вона: (ВІРНА)  Вчила, що буття є процес;

Однією з рис світогляду Шевченко була: (ВІРНА)  антропоцентризм

Оккам - це:(ВІРНА)  номіналіст;

Основними моментами праці є: (ВІРНА)  всі перелічені

Основною рисою німецької класичної філософії є те, що розум там вважався: (ВІРНА)  творчою силою

Особистість - це: (ВІРНА)  духовно розвинута індивідуальність

Пантеїзм - це  (ВІРНА)  ототожнення природи і Бога

Пантеїзм - це: (ВІРНА)  визнання тотожності Бога і світу

Пантеїзм - це: (ВІРНА)  ототожнення Бога з природою

Перебільшення знання мінливості знань, проголошення усіх знань відносними характеризує позицію: (ВІРНА)  релятивізму