Підсумковий тест з дисципліни "Філософія" (з позначенням правильних відповідей), страница 6

Рух думки від одиничного до загального - це: (ВІРНА)  індукція

Сансара - це: (ВІРНА)  віра в переселення душ;

Свідомість - це явище: (ВІРНА)  біосоціальне

Світогляд - це... (ВІРНА)  Світогляд - це така система поглядів на світ та на місце людини в світі, що  визначає відношення людини до світу та до інших людей;

Свобода за кантом - це: (ВІРНА)  свідоме слідування принципу категоричного імперативу

Свобода стоїками - це:(ВІРНА)  пізнана необхідність;

Свобода у розумінні екзистенціоналістів - це:  (ВІРНА)  можливість вибору

Сократичний метод пізнання мав на меті: (ВІРНА)  Вказати шлях до самопізнання;

Соліпсизм є: (ВІРНА)  результатом зведення зовнішнього світу до моїх відчуттів

Софісти - це течія філософії:(ВІРНА)  античності;

Софісти вчили про:(ВІРНА) людину як міру всіх речей.

Спілкування тварин відрізняється від мовного спілкування людей тим, що воно є: (ВІРНА)  всім переліченим

Спільним у раціоналістів нового часу було те, що вони вважали (ВІРНА)  Закони розуму єдино можливим знаряддям пізнання істини

Спільним у сенсуалістів нового часу було те, що вони вважали (ВІРНА)  Зміст розуму залежним від діяльності органів відчуття

Статична концепція простору і часу виникає: (ВІРНА)  у середньовіччі

Стоїцизм - це вчення доби: (ВІРНА)  еллінізму;

Стрибок у діалектиці - це: (ВІРНА)  форма переходу якісних змін

Субстанціальна концепція простору і часу була розроблена: (ВІРНА)  Ньютоном

Суспільна ідеологія: (ВІРНА)  система теоретичних поглядів, в яких з позицій того чи іншого  класу, партії дається систематизована оцінка соціальної дійсності

Суспільно-екномічна  формація за Марксом - це: (ВІРНА)  якісно визначений період історичного процесу, зумовлений діалектикою виробничих відносин та інститутів надбудови

Сутністю людини за Фейєрбахом є: (ВІРНА)  результат природного розвитку, втілений у людській істоті 

Схоластика - це: (ВІРНА)  намагання пізнати Бога шляхом логічних доведень;

Схоластика розвивалась в:(ВІРНА)  Європі.

Тварина "відноситься" до зовнішнього світу. Це означає, що: (ВІРНА)  вона має певний рівень свідомості

Тварини (ВІРНА)  виконують роботу

Теологія - це: (ВІРНА)  теоретичні узагальнення релігійних догм;

Теорія відносності розглядає: (ВІРНА)  час, простір, рух та масу як єдину систему взаємозв'язків

Теорія у Піфагора - це:(ВІРНА)  споглядання світу;

Теоцентризм - це:(ВІРНА)  визнання Бога основою буття;

Теоцентризм був замінений на антропоцентризм: (ВІРНА)  в епоху Відродження

Термін "апріорі" означає: (ВІРНА)  передчує досвіду

У вченні Спінози про субстанцію стверджувалось, що: (ВІРНА)  Субстанція є причиною самої себе

У філософії Аристотеля доводилось, що: (ВІРНА)  Дійсність є єдність матерії та форми.

У філософії пізнього середньовіччя: (ВІРНА)  У своїй царині істини розуму не протистояли істинам віри.

Умовивід, в якому на основі схожості предметів за одними ознаками робиться висновок про їх можливу схожість за іншими ознаками називається: (ВІРНА)  аналогією

Уяву про рефлекс ввів в науку: (ВІРНА)  Декарт

Фейєрбах був критиком філософії:  (ВІРНА)  Гегеля

Фейєрбах розробляв: (ВІРНА)  антропологічний метод

Фізиками в давньогрецькій філософії називались: (ВІРНА)  ті, хто вчив про природу;

Філософи доби еллінізму: (ВІРНА)  Ввели у філософію нові етичні проблеми;

Філософія марксизму спиралась на філософські погляди: (ВІРНА)  Гегеля і Фейєрбаха

Філософія Нового часу починається з: (ВІРНА)  Бекона

Філософія французьких просвітителів виходила з того, що: (ВІРНА)  Закони нашого розуму тотожні законам природи

Форма знання, яка грунтується на передбаченні сформульованому на основі певних фактів називається: (ВІРНА)  гіпотезою

Форма пізнання, яка не належить до раціонального рівня пізнання: (ВІРНА)  уявлення

Форма пізнання, яка не належить до чуттєвого рівня пізнання: (ВІРНА)  судження

Формою відчуженого існування людини в суспільстві за Фейєрбахом є: (ВІРНА)  релігія

Французька просвіта розвивалась у: (ВІРНА)  XVIII ст.