Підсумковий тест з дисципліни "Філософія" (з позначенням правильних відповідей), страница 3

Гоббс розвивав філософію: (ВІРНА)  емпіризму

Гумманізм -  це:  (ВІРНА)  один із періодів епохи Відродження

Дао - це: (ВІРНА)  закон упорядкування космосу;

Двоїста істина - це: (ВІРНА)  рівноправність істин розуму та віри;

Дедукція - це: (ВІРНА)  рух думки від загального до одиничного

Дефініція - це: (ВІРНА)  чітке визначення

Джерелом розвитку в діалектиці вважається: (ВІРНА)  єдність та боротьба протилежностей

Динамічна концепція простору і часу панувала: (ВІРНА)  в античності

Діалектика "Я" і "не - Я" у Фіхте - це: (ВІРНА)  принцип розвитку людського розуму

Діалектика в сучасному розумінні - це: (ВІРНА)  один з філософських методів пізнання

До переоцінки всіх цінностей закликав: (ВІРНА)  Ніцше

Докорінна відмінність людської свідомості від інших форм свідомості полягає у тому, що:(ВІРНА)  всім переліченим

Дуалізм - це твердження про те, що: (ВІРНА)  в основі буття знаходитьсч дві субстанції

Духовні потреби - це: (ВІРНА)  потреби людей і суспільства в створенні та освоєнні духовних цінностей

Єдність та боротьба  протилежностей у діалектиці - це: (ВІРНА)  джерело розвитку

Жень - це: (ВІРНА)  відчуття свого буття у якості людини;

За вченням екзистенціалізму свобода є: (ВІРНА)  причинно не зумовлена можливість вибору людиною своєї наступної дії

За Ніцше творцем історії є: (ВІРНА)  надлюдина

Закон єдності та боротьби протилежностей вказує на: (ВІРНА)  Джерело розвитку

Закономірності процесу пізнання досліджує: (ВІРНА)  гносеологія

Заперечення в діалектиці - це: (ВІРНА)   необхідний момент розвитку

Заперечення заперечення у діалектиці - це: (ВІРНА)  логіка прогресивного розвитку

Засновником діалектики ввається: (ВІРНА) Сократ

Засновником емпіризму був: (ВІРНА)  Бекон

Засновником позитивізму був: (ВІРНА)  О. Конт

Засновником раціоналізму був: (ВІРНА)  Декарт

Зенон заперечував існування:(ВІРНА)  руху;

Знання - основний чинник прогресу. Це думка: (ВІРНА)  французьких просвітителів

Знання за Сократом - це: (ВІРНА) основне благо;

Зовнішній Світ  є сукупністю моїх відчуттів. Так вважав: (ВІРНА)  Берклі

Зто з названих мислителів є представником епохи Відродження ? (ВІРНА)  Копернік

Ідеологами Кирило-Мефодіївського товариства були: (ВІРНА)  Костомаров та Шевченко

Ідеологія Кирило-Мефодіївського товариства була викладена у: (ВІРНА)  "Книгах буття українського народу"

Ідею історичного розвитку як діалектичного процесу Маркс запозичив у: (ВІРНА)  Гегеля

Ідею про "світ символів", що опосередковує зв'язок мікро- та макросвіту, висунув: (ВІРНА)   Сковорода

Ідею про конфедерацію слов'ячнських народів розроблялась: (ВІРНА)  у Кирило-Мефодіївському товаристві

Ідею про три рівні людського буття висунув: (ВІРНА)  Ясперс

Ідея "виправлення імен" належить:(ВІРНА)  Конфуцію;

Ідея про можливість відхилення  атому належить:(ВІРНА)  Епікуру;

Ідея про тотожність буття та думки розвивалась:(ВІРНА)  Парменідом;

Ідея у Платона - це:(ВІРНА)  вічно існуючий взірець всього сущого в бутті ;

Індивід - це: (ВІРНА)  людина з певним набором вроджених якостей

Індукція - це: (ВІРНА)  рух думки від одиничного до загального

Іронія за Сократом - це:    (ВІРНА)  метод пізнання;

Іронія за Сократом - це:(ВІРНА)  метод пізнання;

Ірраціоналізм - це: (ВІРНА)  заперечення раціоналізму

Ірраціоналізм був реакцією на: (ВІРНА)  раціоналізм

Ірраціоналізм: (ВІРНА)  відкидав можливість пізнання за допомогою розуму

Існування людини передчує її сутність. Так вважав: (ВІРНА)  Сартр

Кампанелла - це філософ доби: (ВІРНА)  Відродження

Кант - це філософ: (ВІРНА)   ХVІІІ ст.

Карма це: (ВІРНА)  закон універсального причинного зв'язку;

Категорію "річ у собі" у філософію ввів: (ВІРНА)  Кант

Категорію "Я" у філософію ввів: (ВІРНА)  Фіхте

Категорію "Явище" всупереч "речі у собі" ввів у філософію: (ВІРНА)  Кант

Категорію відчудження використав у своїй філософії:  (ВІРНА)  Маркс

Католицька церква є чинником невігластва. Хто так вважав? (ВІРНА)  просвітителі франції ХVІІІ ст.