Підсумковий тест з дисципліни "Філософія" (з позначенням правильних відповідей), страница 7

Французька революція ХVІІІ  ст. надихалась ідеями: (ВІРНА)  французького просвітництва

Фюзис - це: (ВІРНА)  природа як активна сила буття;

Характерною рисою індійської філософії є її: (ВІРНА)  містично-споглядальний характер;

Характерною рисою китайської філософії є: (ВІРНА)  прагматизм;

Хронологічно епоха Відродження окреслена: (ВІРНА)  ХV - XVI ст.

Хто вчив про боротьбу "градів земного та небесного"? (ВІРНА)  Августин;

Хто з названих мислителів не є представником епохи Відродження? (ВІРНА)  Дідро

Хто з названих нижче мислителів не був представником Кирило-Мефодіївського товариства? (ВІРНА)  Юркевич

Хто з названих філософів є езистенціоналістом? (ВІРНА)  Ясперс

Хто з названих філософів є ірраціоналістом? (ВІРНА)  Ніцше

Хто з названих філософів є представником  французької просвіти? (ВІРНА)  Вольтер

Хто з названих філософів є представником німецької класичної філософії: (ВІРНА)  Фіхте

Хто з названих філософів є соліпсистом? (ВІРНА)  Берклі

Хто з названих філософів не є представником німецької класичної філософії: (ВІРНА)  Кант

Хто з названих філософів не є представником французької просвіти: (ВІРНА)  Бекон

Хто з нище вказаних мислителів створив теорію діалектики? (ВІРНА)  Гегель

Хто з перелічених філософів не є екзистенціоналістом: (ВІРНА)  Конт

Хто з перерахованих нижче філософів є імпіриком? (ВІРНА)  Локк

Хто з перерахованих філософів є дуалістом? (ВІРНА)  Декарт

Хто з перерахованих філософів є пантеїстом? (ВІРНА)  Спінози

Хто з перерахованих філософів не є моністом? (ВІРНА)  Декар

Хто з перерахованих філософів не є раціоналстом? (ВІРНА)  Локк

Хто з філософів вважав, що людина належить двом світам - природній необхідності і моральній свободі? (ВІРНА)  Кант

Хто з філософів стверджував, що простір і час це форми свідомості, завдяки яким остання через свою активність "конструює", створює світ явищ? (ВІРНА)  Кант

Час - це: (ВІРНА)  загальна форма зміни явищ

Чим філософія Платона відрізняється від усіх попередніх? (ВІРНА)  В ній розробляється поняття про ідею, як взірець існуючого у світі.

Число у Піфагора - це:(ВІРНА)  принцип космічного буття;

Чуттєві дані називав "ідеями": (ВІРНА)  Локк

Чуттєвому рівню пізнання притаманні: (ВІРНА)  усе перераховане

Школа елеатів розробила вчення про те, що: (ВІРНА)  Буття є мислення, а мислення - буттям;

Яка відповідь вірна? Істина це: (ВІРНА)  знання, яке відповідає дійсності

Яка відповідь вірна? Форми раціонального відображення це: (ВІРНА)  поняття, судження, умовиводи

Яка з вказаних категорій найбільш повно в способі виробництва відображає відношення людини до природи: (ВІРНА)  продуктивні сили

Яка з наведених нижче ідей належить екзистенціалістам? (ВІРНА)  Відчуття свого існування дано людині безпосередньо, а тому воно не пізнається науковими засобами

Яка з наведених нижче ідей належить І Канту? (ВІРНА)  Апріорні форми відчуття є основою утворюваних нами уяв про простір і час

Яка ідея була притаманна філософам Мілетської школи? (ВІРНА)  Були зайняті пошуками об'єктивної причини всього існуючого

Яка картина світу в панувала в науці  XVII - XVIII  ст. (ВІРНА)  механістична

Яка концепція часу і простору відповідає сучасному рівню науки? (ВІРНА)  відносності

Яке з визначень міри є найбільш повним? (ВІРНА)  Міра - це межа, в рамках якої кількісні зміни ведуть до виникнення нової якості

Яке з визначень монізму є вірним? (ВІРНА)  Монізм - філософське вчення, яке приймає за основу всього існуючого одну субстанцію;

Яке з приведених нижче визначень свідомості є найбільш вірним? (ВІРНА)  Свідомість - це моє відношення до зовнішнього світу

Яке із визначень матерії є найбільш вірним? (ВІРНА)  Матерія - це філософське поняття про об'єктивну реальність, що існує незалежно від нас

Які з наведених думок притаманні філософії Сковороди? (ВІРНА)  всі перелічені

Якість у діалектиці - це: (ВІРНА)  внутрішня визначеність явища

Ян та інь - це:(ВІРНА)  причина утворення світових стихій;