Підсумковий тест з дисципліни "Філософія" (з позначенням правильних відповідей), страница 2

Атом - це: (ВІРНА)  найменша частина речовини;

Атрибутами субстанціє є протяжність і розум. Вважав: (ВІРНА)  Спіноза

Берклі наслідував філософію: (ВІРНА)  Локка

Берклі розвивав філософію: (ВІРНА)  емпіризму

Бог є природа, або субстанція. Це позиція: (ВІРНА)  Спінози

Боротьба протилежностей - це:(ВІРНА)  джерело розвитку;

Брахман - це: (ВІРНА)  єдиний духовно-інтелектуальний початок світу;

Буддизм - вчення, що виникло в: (ВІРНА)  Індії;

Буття - це реальність: (ВІРНА)  об'єктивно-суб'єктивна

Буття - це: (ВІРНА)  реальність, якій людина дає сенсу

В основі буття знаходяться протяжна матерія та непротяжний дух. Так вважав: (ВІРНА)  Декарт

В основі моделювання, як метод дослідження певних об'єктів лежить: (ВІРНА)  аналогія

В основі моделювання, як метод дослідження певних об'єктів лежить: (ВІРНА)  аналогія

Великі географічні відкриття були зроблені: (ВІРНА)  в епоху Відродження

Визначальним  у філософії епохи Відродження була ідея: (ВІРНА)  розуміння людини як визначальної цінності

Виробничі відносини відображають: (ВІРНА)  відношення між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання суспільного продукту

Від яких філософських систем безпосередньо відштовхувався К.Маркс, коли говорив, що людина у формах своєї практичної діяльності відчужує від себе свою сутність (ВІРНА)  Фейєрбаха і Гегеля

Відкриття у фізиці, що зруйнували механістичне розуміння матерії, були зроблені: (ВІРНА)  наприкінці ХІХ ст.

Відношення людини до людини у процесі виробництва фіксується у рівні: (ВІРНА)  виробничих відносин

Відношеня людини до природи фіксується у рівні розвитку: (ВІРНА)  продуктивних сил

Відчуждження є результатом об'єктивізації родової сутності людини. Так вважав: (ВІРНА)  Фейєрбах

Відчуждження знімається революційними переходом одного суспільного стану в інший. Так вважав: (ВІРНА)  Маркс

Відчуття - це: (ВІРНА)  суб'єктивний образ об'єктивного світу

Віра - це:(ВІРНА)  відчуття своєї причетності до вічності;

Вкажіть течію, яка не відноситься до ірраціоналізму: (ВІРНА)  платонізм

Вкажіть, хто не є представником емпіризму: (ВІРНА)  І. Фіхте

Вкажіть, хто не є представником французького просвітництва: (ВІРНА)  І. Кант

Властивість явищ - це результат їх: (ВІРНА)  взаємодії

Вогонь у Геракліта - це:(ВІРНА)  стихія, що утворює космос;

Вода у Фалеса - це:(ВІРНА)  першопочаток буття;

Вчений повинен прагнути до створення дефініцій. Так вважав: (ВІРНА)  Гоббс

Вчення  про "світову волю" висунув: (ВІРНА)  Шопенгауер

Вчення Гоббса про державу полягає у тому, що: (ВІРНА)  Держава є результат договору, що усуває "війну всіх проти всіх";

Вчення про "ідоли, що заважають нашому пізнанню належить: (ВІРНА)  Бекону

Вчення про "інтелектуальну інтуіцію" висунув: (ВІРНА)  Декат

Вчення про "категоричний імператив" висунув: (ВІРНА)  Кант

Вчення про "три світи" розвивав: (ВІРНА)  Сковорода

Вчення про "Я" як про автономний розум розробляв: (ВІРНА)  Фіхте

Вчення про атомну будову світу висунув:(ВІРНА)  Демокріт;

Вчення про дві природи - матерію та іпостась - розвивав: (ВІРНА)  Сковорода

Вчення про єдність матерії і форми висунув: (ВІРНА) Аристотель

Вчення про ідеальну державу розробив:(ВІРНА)  Платон;

Вчення про ідею висунув:(ВІРНА)  Платон;

Вчення про логос висунув:(ВІРНА)  Геракліт;

Вчення про нус висунув:(ВІРНА)  Анаксагор;

Вчення про первинні та вторинні ідеї розвивав: (ВІРНА)  Локк

Вчення про пізнання як спогад висунув:(ВІРНА)  Платон;

Вчення про творчі можливості розуму остаточно розвинув: (ВІРНА)  Гегель

Гегель переклав християнство на мову філософії? Це твердження: (ВІРНА)  Фейєрбаха

Геліоцентризм - це: (ВІРНА)  визнання Сонця за центральну зірку планетної системи

Гіпотетичне знання (гіпотеза як форма знання) є: (ВІРНА)  вірогідним

Гносеологічна позиція, яка базується на запереченні принципової можливості мати достовірні знання називається: (ВІРНА)  агностицизмом

Гоббс наслідував філософію: (ВІРНА)  Бекона