Підсумковий тест з дисципліни "Екологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 7

Синантропні види - це: (ВІРНА)  Види, що живуть в тісному зв"язку з людиною

Сукупність живих організмів Землі та умови їх існування називають: (ВІРНА)   біосфера

Сукупність особин одного виду, що проживають на одній території це: (ВІРНА)  популяція

Територію, яку займають особини одного виду, називають (ВІРНА)  ареал

Техногенна ерозія - це руйнування грунту: (ВІРНА)  при видобуванні корисних копалин

Трикутник Грайма ілюструє різні типи: (ВІРНА)   життєвих стратегій організмів

Трофічна структура екосистем включає: (ВІРНА)  продуценти, консументи, редуценти

У формі популяції існують (ВІРНА)  Всі живі організми

Урбанофлора - це: (ВІРНА)   рослинність міст;

Характерна ознака агроекосистеми: (ВІРНА)  Потреба в додатковому вкладенні енергії з боку людини

Циклічні процеси перетворення і переміщення хімічних елементів в біосфері називають: (ВІРНА)  кругообіг речовин

Чи можуть рослини бути консументами? (ВІРНА)  Тільки паразити

Чільне місце в біосфері посідають природні біогеохімічні цикли (ВІРНА)  Вуглецю, води, азоту, фосфору

Чому кількість трофічних рівнів екосистеми не може бути нескінечною? (ВІРНА)  Поживні речовини витрачаються у вигляді тепла

Чому тваринництво не вигідне з еколого-енергетичного погляду? (ВІРНА)  трансформація біомаси з рослинної в тваринну зменшує її кількість

Що означає термін ерозія? (ВІРНА)  руйнування

Що таке "зелена революція"? (ВІРНА)  Суцільне озеленення територій

Що таке бентос? (ВІРНА)  Рослини зони дна водойми

Що таке екологічна ніша? (ВІРНА)  Діапазон умов, за яких живе і відтворює себе популяція

Що таке планктон? (ВІРНА)   мікроскопічні організми товщі води

Що таке рекреація? (ВІРНА)  відпочинок

Щоб забезпечити тривале збереження родючості в агроекосистемах треба зокрема використовувати: (ВІРНА)  Сівозміни

Явище, що виникає в природі при скупченні на обмеженій території надмірної кількості організмів: (ВІРНА)   посилення конкуренції

Як впливає випас на видовий склад травостою? (ВІРНА)  пригнічується розвиток високорослих трав

Як людина може вносити енергію в агроекосистеми? (ВІРНА)  у вигляді добрив

Як називається сукупність біогенних та абіогенних компонентів на ділянці суходолу, яка знаходиться в сільськогосподарському використанні? (ВІРНА)  агроекосистема

Яка основна причини збільшення вмісту нітратів в продуктах рослинництва? (ВІРНА)  внесення азотних добрив без врахування біологічних потреб рослин

Яка причина забур"яненості сінокосів та пасовищ? (ВІРНА)  зникнення корисних видів рослин

Яка сукцесія належить до первинних? (ВІРНА)  Заростання скелі лісом

Який варіант відповіді характеризує екологічну нішу лисиці у лісовому біогеоценозі? (ВІРНА)   абіотичні умови середовища, біотичне оточення

Який відсоток загонів потрібно залишати під сінокоси та обнасінення? (ВІРНА)  30-35%

Який з перерахованих шарів НЕ входить до складу атмосфери: (ВІРНА)   ноосфера

Який ресурс належить до відновлювальних? (ВІРНА)  Кисень

Який ресурс належить до замінних?(ВІРНА)  Нафта

Який ресурс належить до невичерпних? (ВІРНА)  Сонячна енергія

Яких вимог потрібно дотримуватися при складенні календаря пасовищної сівозміни? (ВІРНА)  чергувати загони для випасу з загонами для сінокосів і обнасінення

Які ви знаєте види поліпшення природних сінокосів та пасовищ? (ВІРНА)  поверхневе та докорінне

Які види є небажаними компонентами травостою на пасовищах? (ВІРНА)  біловус стиснутий, щучник дернистий

Які види кругообігу йдуть у природі? (ВІРНА)  геологічний та біологічний

Які групи організмів беруть участь у перетворенні добрив в грунті? (ВІРНА)  гриби, актиноміцети

Які добрива належать до органічних? (ВІРНА)  мул, торф

Які заходи здійснюють перед введенням рекультивованої ділянки в сільськогосподарське використання? (ВІРНА)  залуження багаторічними травами

Які організми живляться  їжею тільки певного виду? (ВІРНА)  Стенофаги

Які організми називають монофагами? (ВІРНА)  Організми, що живляться одним видом їжі

Які рослин належать до отруйних рослин сінокосів та пасовищ? (ВІРНА)  Жовтецеві

Якої структури популяції не існує (ВІРНА)  трофічна