Підсумковий тест з дисципліни "Екологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 2

Куди витрачається органічна речовина при переході з одного трофічного ланцюга на інший? (ВІРНА)  на виробництво енергії

Мета екологічного моніторингу: (ВІРНА)   виявлення антропогенних забруднень

Морфоструктурне вираження життєвого стану особин: (ВІРНА)  віталітет

На даному етапі розвитку екологія: (ВІРНА)   розглядається як загальнобіологічна та гуманітарна наука

На пшеничному полі, вільному від бур'янів, ростуть високі і низькі рослини. Яку форму боротьби за існування ми спостерігаємо на цьому полі? (ВІРНА)  внутрішньовидову

На скільки відсотків зменшується кількість органічної речовини при переході з одного трофічного рівня на інший? (ВІРНА)  на 10-20%

Наведіть приклад первинної сукцесії: (ВІРНА)  заростання скелі лісом

Назвіть біоценоз, в якому провідну роль в первинному виробництві органічної речовини відіграють нижчі рослини (ВІРНА)   озеро

Назвіть групу організмів, яка разом із зеленими рослинами може утворювати біоценоз на ізольованому острові (ВІРНА)  мікроорганізми

Назвіть екосистему світу, для якої характерні наступні особливості: формуються в помірному поясі в умовах посушливого клімату; грунти - чорноземи, у рослинному покриві переважають злакові рослини, ковила - характерна рослина цих екосистем (ВІРНА)  степи

Неорганічні біогенні елементи планети: (ВІРНА)   N C H O P S

Оберіть ознаку, які характерна тільки для агроекосистем (ВІРНА)  низька видова різноманітність

Оберіть особливість, яка НЕ характерна для так званих адаптивних сортів: (ВІРНА)  низька врожайність

Оберіть особливості, які НЕ характерні для популяцій тварин? (ВІРНА)  у зв"язку із прикріпленим способом життя, для них важливим являються онтогенетичні адаптації до екологічних та ценотичних факторів

Оберіть період онтогенезу, який не виділяють при аналізі онтогенетичної структури (ВІРНА)  підготовчий

Оберіть характеристики, які НЕ властиві популяції? (ВІРНА)  складається із компонентів живої та неживої природи

Оберіть характерну особливість агроекосистеми (ВІРНА)  періодичне вилучення біомаси

Об'єктом вивчення в екології є: (ВІРНА)  екосистема

Один із напрямків альтернативного землеробства, який передбачає відмову від застосування добрив, пестицидів та інших хімічних препаратів (ВІРНА)  біологічне землеробство

Один із напрямків альтернативного землеробства, який характеризуєтсья максимальною стимуляцією грунтової мікрофлори шляхом насичення сівозміни бобовими культурами та кормовими злаками (ВІРНА)  органобіологічне землеробство

Одиним з рівнів екологічного моніторингу є: (ВІРНА)   біосферний;

Основна маса лучних угідь виникла: (ВІРНА)  в результаті діяльності людини

Основним об'єктом вивчення екології є: (ВІРНА)  екосистема

Основними об'єктом вивчення аутекології є: (ВІРНА)   особина

Основними структурними одиницями біосфери є: (ВІРНА)  екосистеми

Основопложником поняття "біоценоз" був: (ВІРНА)  К.Мьобіус

Основопложником учення про біосферу був: (ВІРНА)  В.І. Вернадський

Основоположником поняття "біоценоз" був: (ВІРНА)  К. Мьобіус

Особини високоого рівня життєвості (вітатлітету) відносять до категорії: (ВІРНА)  "а"

Особини низького рівня життєвості (вітатлітету) відносять до категорії: (ВІРНА)  "с"

Особини популяції рослин, що знаходяться у квітучому стані, знаходяться у: (ВІРНА)  генеративному стані

Особини популяції рослин, що характеризуються процесами старіння, перейшли у: (ВІРНА)  постгенеративний період (сенільний)

Особини популяції рослин, які характеризуються всіма ознаками виду, але ще не здатні до цвітіння знаходяться у: (ВІРНА)  передгенеративному періоді

Особини середнього рівня життєвості (вітатлітету) відносять до категорії: (ВІРНА)  "b"

Особини у станах g1, g2 та g3 відносяться до: (ВІРНА)  генеративного періоду

Особини якого етапу відноситься до постгенеративного (сенільного) періоду? (ВІРНА)  субсенільні особии

Пасовищна деградація виявляється у: (ВІРНА)  зменшенні продуктивності пасовища

Певний етап онтогенезу, який характеризується наявністю в особин специфічних властивостей та якостей (ВІРНА)  онтогенетичний стан