Підсумковий тест з дисципліни "Екологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 3

Популяційний параметр, що відображає загальну кількість особин, що входить до складу популяцї (ВІРНА)  чисельність

Популяційний параметр, що відображає кількість особин, що припадає на одиницю площі або  одиницю об"єму простору, який займає популяція (ВІРНА)  щільність

Популяційний параметр, який відобаражає кількісь особин, що відмирає у певний проміжок часу (ВІРНА)  смертність

Популяційний параметр, який відображає співвідношення народжуваності та смертності, що призводить до збільшення або зменшення чисельності особин у популяції (ВІРНА)  ріст популяції

Популяційний параметр, який показує  кількість особин, що з"явилася у популяції при народженні за певний проміжок часу (ВІРНА)  народжуваність

Популяція, в якій переважають особини низького класу віталітету (ВІРНА)  депресивна

Популяція, в якій переважають особини першого та середнього класів віталітету, називається: (ВІРНА)  процвітаюча

Популяція, в якій сума особин вищого та середнього класів віталету дорівнює кількості особин низького класу віталітету, називаєтсья: (ВІРНА)  нормальна

Послідовна зміна біогеоценозів (екосистем) на одній і тій же території під впливом природних факторів або діяльності людини (ВІРНА)  сукцесія

Послідовна зміна одного біогеоценозу іншим називається: (ВІРНА)   сукцесія        

Представником української школи екологів є (ВІРНА)   М.Голубець

При вивченні популяцій тварин переважно використовують: (ВІРНА)  календарний вік особин

Продуцентами органічних речовин в агроекосистемі є: (ВІРНА)  бур"яни і культурні рослини

Речовини, які синтезуються і використовуються для контролю чисельності небажаних живих організмів в агроекосистемах (ВІРНА)  пестициди

Розділ загальної екології, що вивчає сільськогосподарські екосистеми або агроекосистеми (ВІРНА)  агроекологія

Розораність на Україні складає: (ВІРНА)  56 %

Рослини, що знаходяться у грунту у вигляді насіння, проходять: (ВІРНА)  латентний період

Синекологія - розділ екології про: (ВІРНА)   угруповання живих організмів

Скільки виділяють кривих виживаності популяцій? (ВІРНА)  3

Скільки класів віталітету виділяють під час віталітетного аналізу попуялцій? (ВІРНА)  3

Скільки типів популяцій виділяють за співвідношенням у них особин різних класів віталітету? (ВІРНА)  3

Соціальна екологія вивчає: (ВІРНА)  вплив людей на стан навколишнього середовища

Співвідношення особин різної статі в популяціях при генетичному контролі складає приблизно: (ВІРНА)  50% (чоловічої статі) на 50% (жіночої статі)

Структура біоценозу, що відображає характер харчових взаємин між організмами: (ВІРНА)  трофічна

Структура популяцій, що виражаєтсья у відмінності особин за віком: (ВІРНА)  вікова

Структура популяцій, яка виражаєтсья у відміності особин за онтогенетичним станом: (ВІРНА)  онтогенетична

Структура популяцій, яка виражається у відмінності особин за розмірами: (ВІРНА)  розмірна

Структура популяцій, яка розкриває співвідношення в популяціях особин різного віталітету: (ВІРНА)  віталітетна

Сукупність на певній території живих організмів, які взаємодіють один з одним і з факторами неживої природи це:  (ВІРНА)   біогеоценоз

Сукупність особин одного виду, здатна до самовідновлення і відмежована від інших аналогічних сукупностей цього ж виду екологічним та біологічним бар"єрами, що ускладнює обмін генетичною інформацією (ВІРНА)  популяція

Територія, яку займає популяція, називається: (ВІРНА)  ареал

Термін "біогеоценоз" був введений: (ВІРНА)  В.В. Станчинським

Термін "екологія" вперше був запропонований вченим: (ВІРНА)   Е. Геккелєм

Термін "екотоп" ввів: (ВІРНА)  Ф. Даль

Тип виживаності, при якому пік смертності припадає на старі особини (ВІРНА)  людина

Тип виживаності, який відрізняється високою смертністю молодих особин на перших фазах їхнього життя, але якщо ці особини вже вижили, то існують до природної смерті (ВІРНА)  більшість рослин і тварин

Тип виживаності, який спостерігається в разі однокового розміру смертності в будь-якому віці організмі і описується монтонно падаючою кривою, характерний для: (ВІРНА)  гідри