Підсумковий тест з дисципліни "Екологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 6

Якщо популяція представлена особинами усіх онтогенетичних станів, но вона називаєтсья: (ВІРНА)  нормальною

Якщо у популяції переважають молоді особини, то популяція називається: (ВІРНА)  інвазійною

Якщо у популяції переважають старі особини, то ці популяції називають: (ВІРНА)  регресивні

Автотрофні організми - це: (ВІРНА)  Зелені рослини

Адаптація - це: (ВІРНА)  Відповідність між організмом та його середовищем

Азотфіксуючі бактерії пов'язані із: (ВІРНА)  Продуцентами

Біосфера - це: (ВІРНА)  Сфера життя живих організмів

В ланцюгах живлення редуцентами виступають: (ВІРНА)   бактерії

В наземній екосистемі найбільшу питому вагу мають: (ВІРНА)   продуценти

Взаємозв'язок бульбочкових бактерій і бобової рослини - це приклад: (ВІРНА)  Мутуалізму

Вилучення органічної речовини в агроекосистемі: (ВІРНА)  Відбувається постійно

Відомо, що рослини можуть використовувати не більше 5% сонячної енергії, що досягла Землі. Інша частина  сонячної енергії: (ВІРНА)  Перетворюється в інші види енергії

Віоленти, це: (ВІРНА) тип життєвої стратегії

Водна оболонка Землі називається: (ВІРНА)   гідросфера

Головним регулятором сезонних явищ є: (ВІРНА)  довжина світлового дня

Гриби - це: (ВІРНА)  Редуценти

Детрит , це: (ВІРНА мертва органічна речовина

Джерелом накопичення енергії в органічних речовинах на Землі є (ВІРНА)  Сонячна енергія

Для агроекосистем не характерно: (ВІРНА)  Велике видове різноманіття

Для яких організмів характерне явище хемосинтезу? (ВІРНА)  Для мікроорганізмів

Для яких організмів характерно формування раметів? (ВІРНА)  Для рослин

Для яких факторів справедливий закон мінімумів? (ВІРНА)  абіотичних

До біотичних компонентів екосистеми НЕ належать: (ВІРНА)   властивості грунту

До екосистем суходолу помірної  зони відносяться (ВІРНА)  Шпилькові і листяні ліси

До яких змін веде надмірне удобрення гноївкою? (ВІРНА)  до забур"янення селеровими

До якої групи  заходів належить розчищення від деревинно-чагарникової рослинності? (ВІРНА)  до агротехнічних

Евритопи - види, що пристосовані до: (ВІРНА) ізноманітних кліматичних умов

Експлеренти, це: (ВІРНА) тип життєвої стратегії

Елементарний трофічний ланцюг складається з (ВІРНА)   3-х ланок

З біологічної точки зору трава, це: (ВІРНА) життєва форма рослин

Замкненість кругообігу речовин в агроекосистемі: (ВІРНА)  Низька

Зграйний спосіб життя характерний для (ВІРНА)  Ссавців

Зелені рослини утворюють: (ВІРНА) первинну органічну речовину

Консументи, як правило, це: (ВІРНА)  Тварини

Лімітуючим фактором для екосистеми тайги  є (ВІРНА)  Клімат

Лімітуючим фактором для пустель є (ВІРНА)  Кліматичні умови (низька вологість, високі температури)

Назвіть пристосування у тварин до посушливих умов існування (ВІРНА)  Здатність до тривалого бігу

Найбільш ефективно виробництво продукції на фермах: (ВІРНА)  великих

Нітріфікуючі бактерії належать до: (ВІРНА)  Редуцентів

Основна ознака екосистеми вічнозеленого тропічного лісу(ВІРНА)  нестача вологи

Основні зв'язки в ценозах такі: (ВІРНА)  Трофічні

Основоположником вчення про біосферу є: (ВІРНА)   І. Вернадський;

Патієнти, це: (ВІРНА) тип життєвої стратегії

Популяцією називають: (ВІРНА)  сукупність особин одного виду на певній території

Послідовна зміна одного біогеоценозу іншим називається: (ВІРНА)   сукцесією;

Представники яких ботанічних родин забезпечують основну масу продовольства? (ВІРНА)  Тонконогові, Бобові

Представники яких родин мають найбільшу кормову цінність на сінокосах та пасовищах? (ВІРНА)  Тонконогові та Бобові

При переході від ланки трофічного ланцюга до іншої pозсіюється унавколишнє середовище відсоток енергії (ВІРНА)  80 - 90 %

При якому типі взаємовідносин один вид використовує інший як трофічний ресурс? (ВІРНА)  Паразитизм

Прикладом мутуалізму може бути зв'язок: (ВІРНА)   дерева й гриба

Продуценти - організми, які: (ВІРНА)   мають автотрофний спосіб живлення і здійснюють синтез органічної речовини

Продуценти - організми, які: (ВІРНА)  мають автотрофний спосіб живлення і здійснюють синтез

Рослини яких груп вважаються бур"янами пасовищ? (ВІРНА)  Ситники та Хвощі

Сапрофіт, це: (ВІРНА) ип живлення