Підсумковий тест з дисципліни "Екологія" (з позначенням правильних відповідей)

Страницы работы

Содержание работы

"Дренажний стік" - це переміщення води з розчиненими речовинами: (ВІРНА)  через шар грунту до ґрунтових вод

"Поверхневий стік" - це   переміщення води з розчиненими речовинами (ВІРНА)  по поверхні грунту

Абіотичний фактор зовнішнього середовища (ВІРНА)   вологість

Абіотичні фактори середовищи складають: (ВІРНА)  екотоп

Абіотичну частину біогеоценозу складають: (ВІРНА)   кліматичні умови

Автором вчення про грунт як біокосне тіло був: (ВІРНА)  В.В, Докучаєв

Альтернативне землеробство, зорієнтоване перш за все на використання біоритмів, властивих Землі та космічному простору (ВІРНА)  біодинамічне землеробство

Біогени - це: (ВІРНА)   поживні органічні сполуки

Біотичні фактори середовища складають: (ВІРНА)  біоценоз

В умовах пустелі обмежуючим (лімітуючим) фактором є: (ВІРНА)   волога

Виникнення в процесі еволюцї здатності до терморегуляції було: (ВІРНА)  ароморфозом

Від якого абіотичного фактору залежить швидкість хімічних реакцій в організмі? (ВІРНА)  від температури

Від якого слова походить  термін "екологія"? (ВІРНА)  домівка, житло

Відношення у біоценозі, що відображаються зв"язком типу "їжа-споживач" відображені у: (ВІРНА)  ланцюгах харчування

Вміст гумусу чорноземів України в наш час складає: (ВІРНА)  3,2 %

Всі форми енергетичних витрат, які вносяться людиною задля отримання максимальної біологічної продукції (ВІРНА)  антропогенна енергія

Встановіть правильну послідовність: (ВІРНА)  рослини  -  комах-фітофаги  -  комахоїдні птахи   -  хижі птахи

Вчення про біогеоценоз (1943 р.) біло створене: (ВІРНА)  В.Н. Сукачовим

Головною лакою агроекосистеми являються: (ВІРНА)  зелені рослини

Група організмів різних видів, що співіснують на одній і тій же ділянці території та взаємодіють між собою за допомогю трофічних або прострорових зв"язків (ВІРНА)  біоценоз

Діпазон стійкості - це: (ВІРНА)  інтервал значень абіотичного фактора, при яких ріст рослин буде мінімальним

Для міських екосистем НЕ характерно: (ВІРНА)  видова різноманітність

Для міських екосистем у порівнянні з природними  характерна:  (ВІРНА)   переважання особин із коротким життєвим циклом, які здатні швидко пристосовуватися

Для яких факторів справедливий закон мінімумів? (ВІРНА)  для всіх абіотичних факторів

Для якої екосистеми світу є характерними наступні особливості: займають 4,7 % суходолу, середня добова температура вище 0 С спостерігається протягом 55-118 діб на рік, незначна кількість опадів, постійні сильні вітри, бідний тваринний і рослинний світ (ВІРНА)  тундра

До абіотичних факторів, що створюють умови існування, тобто не витрачаються в процесі життєдіяльності, відносять: (ВІРНА)  температуру

До біотичних компонентів екосистеми НЕ належать: (ВІРНА)   властивості грунту

До вичерпних природних ресурсів відносяться: (ВІРНА)  нафта

До відновлювальних ресурсів відносять: (ВІРНА)  біомаса рослин

До невичерпних ресурсів відносять: (ВІРНА)  енергію сонця

До незамінюваних ресурсів належать: (ВІРНА)  вода

До передгенеративного (віргінільного) періоду відноситься онтогенетичний стан: (ВІРНА)  проросток (p)

До ресурсів відносяться: (ВІРНА)  вода, поживні речовини

До якого трофічного рівня належать продуценти? (ВІРНА)  до першого

До якої категорії організмів екосистеми належать гриби? (ВІРНА)  редуценти

Евтрофізація екосистеми водоймища відбувається внаслідок непропорційного збільшення питомої ваги: (ВІРНА)  продуцентів

Екологічний моніторинг - це: (ВІРНА)   система нагляду за навколишнім середовищем

Екологічний моніторинг проводять: (ВІРНА)   наукові установи

Екологія - наука про: (ВІРНА)   взаємовідносини організмів з навколишнім середовищем

Екосистема утворена шпильковими лісами і займають 13,4 млн. кв. км, що становить 10% суходолу; характерна холодна зима, підзолисті грунти, деревостій представлений ялиною сибірською або європейською, ялицею, соснами та модриною; тваринний світ представлений бобрами, лрсями, білками, бурундучками, глухарями, тетеруками. (ВІРНА)  тайга

Жива оболонка Землі, що являє собою сукупність усіх живих організмів, що знаходяться у взаємозв"язку із фізичним середовищем, називається: (ВІРНА)  біосфера

Зелені рослини належать до: (ВІРНА)  продуцентів

Земельний фонд України складає: (ВІРНА)  60,4 млн. га

Їх називають гілеями або джунглями; середня місячна температура цілорічно утримується на рівні +24 - +26 С та не опускається нижче 18 С, відносна вологість повітря перевищує 90 %, значана кількість опадів; багатий рослинний і тваринний світ (ВІРНА)  вічнозелені тропічні ліси

Клітини всіх організмів містять води: (ВІРНА)  80-98%

Консументи - це: (ВІРНА)  тварини

Концентрація нітратів у воді річки повинна не перевищувати ГДК, яка дорівнює: (ВІРНА)  40 мг\л

Космічний корабель, що відправився у далеку подорож, буде перетинати шари атмосфери в такій послідовності: (ВІРНА)  тропосфера, стратосфера, іоносфера

Похожие материалы

Информация о работе