Професійне утворення, що розвивається, страница 7

Висновки

Визначення методологічних підстав і концептуальних положень професійного утворення, що розвивається, дозволило сформулювати наступні висновки:

·  личностное й професійний розвиток що навчається розглядається як головна мета, що змінює місце суб'єкта навчання на всіх етапах професійно-утворювального процесу. Дане положення припускає суб'єктивну активність того, якого навчають,, котрий сам творить навчання й самого себе, при цьому стирається грань між процесами навчання й виховання. Їхнє розходження виявляється лише на рівні змісту й конкретних технологій утворення;

·  розвиваючий характер професійної діяльності визначається її особистісним змістом, що перетворить діяльність у домінантну. Зміна домінантних видів діяльності породжує професійно обумовлені кризи, стабілізація домінантної діяльності - до стагнації професійного розвитку.

·  критеріями ефективної організації професійного утворення виступають параметри особистісного й професійного розвитку. Оцінка цих параметрів можлива в процесі моніторингу професійного становлення особистості;

·  соціально-професійні особливості особистості педагога інтегруються в зміст і технології навчання, стають факторами професійного розвитку тих, яких навчають,, становлення авторських навчальних дисциплін й індивідуального стилю діяльності;

·  орієнтація на індивідуальну траєкторію розвитку особистості того, якого навчають, приводить до зміни співвідношення нормативних вимог до результатів утворення, виражених у госстандартах утворення, і вимог до самовизначення, самоосвіті, самостійності й самоздійсненню в учбово-професійних видах праці. Стандарт утворення - не ціль, а засіб, що визначає напрямок і границі використання змісту утворення як основи професійного розвитку особистості на різних щаблях навчання;

·  заставою повноцінної організації професійного утворювального процесу стає співробітництво педагогів і тих, яких навчають,. Навчання надає унікальну можливість організації кооперативної діяльності педагогів й учнів. Принципово важливим є положення про те, що личностно орієнтоване утворення створює умови для повноцінного соразвития всіх суб'єктів утворювального процесу.

На закінчення підкреслимо, що личностно розвиваюче професійне утворення - це утворення, у процесі якого організація взаємодії суб'єктів навчання в максимальному ступені орієнтований на професійний розвиток особистості й специфіку майбутньої професійної діяльності.

Самовдосконалення, самоосвіта, саморозвиток, самоактуалізація, самовизначення - от неповний перелік проявів суб'єкта діяльності в професійно утворювальному просторі, що розвивається, людини.


Відомості про автора

Зеер Эвальд Фрідріхович - член-корр. РАО, доктор психол. наук, професор, зав. кафедрою психології професійного розвитку Російського державного професійно-педагогічного університету. (г. Єкатеринбург).

Сл. тел. (343) 331-94-61

будинок. тел. (343) 358-12-14

E mail kafedrappr.ru[1] Компонента – смыслообразующая составляющая процессов и явлений реальной и виртуальной действительности

[2] См.: Аверин В.А. Принципы психического развития // Психология человека от рождения до смерти /Под ред. А.А. Реана. СПб., 2002. С. 37 - 41.

[3] Шакуров Р.Х. Барьер как категория и его роль в деятельности // Вопр. психологии. 2001. № 1. С. 5.

[4] См.: Философский словарь /Под ред. И.Т. Фролова. М., 1991. С. 410.

[5] Чайковский Ю.В. Элементы эволюционной диатропики. М.: Наука, 1990.

[6] См.: Штейнберг В.Э. Многомерность как дидактическая категория //Образование и наука. 2001. № 10(40). С. 20 - 30.

[7] Егоров В.С. Философия открытого мира. М.; Воронеж, 2002.

[8] См.: Зеер Э.Ф. Профессионально-образовательное пространство личности: синергетический подход //Образование и наука. 2003. № 5(23). С. 79 - 90.

[9] См.: Абульханова-Славская К.А. Акмеологическое понимание субъекта // Основы общей и прикладной акмеологии. М., 1995. С. 91.