Професійне утворення, що розвивається, страница 6

Введення поняття домінантна діяльність дозволяє пояснити чому в одних випадках учбово-пізнавальна діяльність тих, яких навчають, стає личностнообразующей, в інші – немає. Очевидно, що зміст і технології навчання, навчальна мотивація, особистісний зміст визначають розвиваючий потенціал діяльності. Варто мати через також, що в професійному утворенні представлені різні й «багатопланові» (А. В. Петровский) види діяльності. Це учбово-пізнавальна, науково орієнтована, учбово-професійна, професійна (виробнича), суспільно-організаційна й ін. Звичайно, кожна з них при певних об'єктивних і суб'єктивних умовах стає домінантний, визначальний розвиток особистості. Комплекс же всіх цих конкретних видів діяльності, взаємозалежних і взаємодоповнюючих в один одного виправдано об'єднати в одну интегративную метадеятельность – професійно-утворювальну.

Для визначення головних психологічних новотворів суб'єкта професійно-утворювальної діяльності звернемося до його логіко-значеннєвої моделі.

Розгляд особистості як відкритої, нелінійної й динамічної системи обумовлює необхідність пошуку адекватного її подання. В останні роки в соціальних науках одержало визнання відбиття багатомірних процесів й явищ у формі логіко-значеннєвих моделей, які являють собою новий клас моделей відображення інформації в багатомірних значеннєвих просторах. Багатомірний підхід дозволяє об'єднати різнорідні компоненти, згруповані за допомогою координатно-матричних систем у логіко-значеннєві моделі.

Проектування таких моделей починається з пошуку ядра багатомірного явища. Як центральне утворення особистості виступає діяльність або конкретні її види. Смыслообразующими координатами моделі особистості є змістовні компоненти. Число координат залежить від евристичної сутності логіко-значеннєвої моделі. Виконуючи інструментальну функцію, ця модель відбиває багатомірність і відкритість особистості як складного интегративного психологічного утворення.

На мал. наведений один з можливих варіантів логіко-значеннєвої моделі особистості. Простір між значеннєвими координатами утворить межкоординатную матрицю взаємозв'язку конструктів, розташованих на координатних осях.

Так, на одній з координатних осей, що характеризує спрямованість особистості, можна розташувати наступні психологічні конструкти: мотивацію, ціннісні орієнтації, установки, відносини, Я-концепцію. На іншій координаті - когнітивному компоненту - перебувають процедурні знання, пізнавальні вміння, академічний і практичний інтелект, оцінювання. Комунікативний компонент включає такі конструкти, як аттрактивность, перцептивная адекватність, толерантність, соціально-комунікативна інтеграція. На регулятивному компоненті розташовуються наступні конструкти: регуляція психічних станів, целеполагание, регуляція діяльності й поводження, самоконтроль.


 


Рис. Логіко-значеннєва модель особистості

Розвиваючі професійно-утворювальні технології. Логіко^-значеннєві модель особистості стала психологічною основою визначення розвиваючих утворювальних технологій. Залежно від орієнтації на провідні компоненти моделі, нами виділені наступні:

·  соціально-професійне виховання - компонента спрямованості;

·  контекстне навчання - професійно-утворювальний компонент;

·  когнітивне научение - когнітивна (пізнавальна) компонента;

·  корпоративне соучение - комунікативний компонент;

·  саморегульоване навчання й самуправляемое виховання - регулятивний компонент.

Смыслообразующим фактором личностно орієнтованого утворення є розвиток тих, яких навчають, у процесі організації взаємодії всіх суб'єктів навчання з обліком їхнього попереднього досвіду, особистісних особливостей, специфіки навчального матеріалу в конкретному учбово-просторовому середовищі. Його центральною ланкою стає професійний розвиток - розвиток особистості в процесі виконання професійно-утворювальної діяльності, освоєння професії й виконання професійної діяльності. На початкових етапах професійного утворення джерелом професійного розвитку є рівень особистісного розвитку. На наступних стадіях професійного становлення співвідношення особистісного й професійного розвитку здобуває динамічну нерівновагу цілісність. На стадії професіоналізації професійний розвиток особистості починає домінувати над особистісним і визначати його.