Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії (Хімічна кінетика і хімічна рівновага. Розчини. Закони ідеальних розчинів. Розчини електролітів. Гідроліз солей), страница 5

     В чистій воді    [H+] = [OH-] =  10-7 моль/л.  При додаванні кислоти збільшується концентрація [H+] і зменшується концентрація іонів [OH-], при додаванні лугу – навпаки.

    На практиці для характеристики кислотності середовища використовують водневий показник рН = -lg [H+]. Так, в чистій воді [H+] = [OH-] =10-7;  pH = 7; в кислому середовищі  [H+] > [OH-], pH  < 7; в лужному середовищі [H+] < [OH-], pH > 7.

    Приклад 3. Вирахувати рН 0,05 %-го розчину NaOH, вважаючи,  що

густина розчину і ступінь дисоціації NaOH дорівнюють  одиниці.

    Розв’язок.

    1. m розч (NaOH) - ?

          Вважаємо, що маємо 1л розчину лугу, його маса m(розч) = Vr  =

          = 1000мл . 1г/мл  = 1000 г

    2. m (NaOH) - ?

            m (NaOH) = m(розч) . w(розч) = 1000 . 0,0005 = 0,5 г  

    3. См(NaOH) - ?

            СNaOH = 0,05 :40 = 0,0125 моль/л.

    4. [OH-] - ?

             Ступінь дисоціації NaOH дорівнює одиниці, тому  [OH-] = СNaOH,  тобто   [OH-]  = 0,0125 моль/л.

    5. [H+] - ?

             [H+]=  =    = 8·10-13 моль іон/л.

    6. pH - ?

           рН  = - lg [H+] =  - lg 8·10-13 = 12,1.

         Відповідь: рН розчину дорівнює 12,1.

                                           Питання і задачі

    1. Що таке ступінь і константа дисоціації? Напишіть рівняння дисоціації таких   сполук: H2SO3, Al(OH)3, K2SO4,  Na3PO4, NH4H2PO4,  Al(OH)2Cl.

2.  Які електроліти належать до слабких і які до сильних?

3.  Сформулюйте закон розбавлення Оствальда.

4.  Що таке позирний ступінь дисоціації?

5.  Запишіть рівняння, яке пов’язує ступінь дисоціації,  та ізотонічний           коефіцієнт.

    6. Визначити осмотичний тиск 0,01 Н розчину  MgCl2 при 18 °С, якщо позирний ступінь дисоціації  цього електроліту  дорівнює 66 %.

   7. Що таке іонний добуток води і pH? Вирахувати pH  0,15 н. розчину ацетатної кислоти (Kд = 1,0.10-5), 0,15 н розчину HСl.

   8. Визначити молярну концентрацію KOH, якщо pH розчину дорівнює 10.

   9. Константа дисоціації HNO2 дорівнює 5,1.106. Визначити ступінь дисоціації її у 0,01М розчині і концентрацію іонів водню.

   10. Визначити a і концентрацію іонів ОН- у 0,1 Н розчині NH4OH, якщо           Кд  = 1,77.10-5.

   11. Ізотонічний коефіцієнт розчину 178,5 г KВr в 900 г H2O  дорівнює 1,7. Визначити тиск водяної пари над цим розчином при 50 °С , якщо тиск пари води при 50 °С дорівнює 12334 Па.

Лабораторна робота № 8

ГІДРОЛІЗ СОЛЕЙ

    До реакцій обміну в розчинах належать взаємодія між кислотами і основами,  в  результаті  якої  утворюється  сіль і вода. Такі реакції називаються реакціями нейтралізації. Вони йдуть до кінця тільки тоді, коли реагують сильні основи і кислоти.  Наприклад:

                                          HCI + KOH    ®  KCl + H2O;

                                          H+ + Cl- +K+ + OH-  ® K+ + Cl- +  H2O;

                                          H+ + OH- ® H2O.

    Скорочене іонне рівняння показує, що рівновага практично повністю зміщюється в сторону утворення води. Нейтралізація кислот і основ, різних по силі, до кінця не відбувається. Наприклад:

                                         CH3COOH + KOH  « CH3COOК + H2O;

                                         CH3COOH + OH-  «  CH3COO- + H2O;

                                         HCl + NH4OH « NH4Cl + H2O;

                                         H + + NH4OH  « NH4+ H2O.

            Ці реакції оборотні, тому що малодисоційовані сполуки утворюються в результаті прямої і зворотної реакцій.

            Реакція, зворотна реакція нейтралізації, тобто взаємодія солі з водою з утворенням кислоти і основи, називається гідролізом солі.

            Причиною гідролізу є участь У реакції слабкої основи і кислоти. При цьому катіон солі (відповідний слабкій основі) поляризує молекулу води  і  зв’язує  гідроксильний  іон.  Визволений  іон Н+  утворює   кисле середовище (рН < 7).  Навпаки, аніон солі, відповідний  слабкій  кислоті, зв’язує   іон  Н+ води  і  визволяє  іон  ОН-  (рН > 7).

    Розглянемо гідроліз різних солей.

    1. Солі сильної кислоти і сильної основи гідролізу не підлягають, рН»7  (NaCl; Ba(NO3)2;  K2SO4).

    2. Солі сильної кислоти і слабкої основи гідролізуються зі збільшенням концентрації Н+:

                                      NH4NO3 + H2O « NH4OH + HNO3;

                                      NH4+ + H2O « NH4OH + H+;    pH < 7.

    3. Солі слабкої кислоти і сильної основи гідролізуються зі збільшенням концентрації ОН-:

                                        KCN + H2O « KOH + HCN;

                                        CN- + H2O « OH- + HCN;   pH > 7.

    4. Солі слабких кислот і основ  гідролізуються і рН розчину залежить від їх відносної сили і взагалі близький до 7:

                        CH3COONH+ H2O  « NH4OH + CH3COOH;

                        CH3COO- + NH4+ + H2O « NH4OH + CH3COOH;    pH » 7.

5.Гідроліз солей багатоосновних кислот або багатокислотних основ відбувається ступінчасто:

                                а) K3PO4 + H2O  « K2HPO4 + KOH;

                               PO43- + H2O « HPO42- + OH-;   pH > 7;

                               K2HPO4 + H2O « KH2PO4 + KOH;

                               HPO42- + H2O « H2PO4- + OH-;  pH  > 7,

гідроліз до кінця не проходить, тому що накопичення іонів ОН- заважає утворенню Н3РО4;

                                б) FeCl+ H2O « FeOHCl2 + HCl;

                                Fe3+ + H2O  «  Fe (OH)2+ + H+;   pH < 7

                                FeOHCl2 + H2O  « Fe(OH)2Cl + HCl

                                  Fe(OH)2+ + H2O  «  Fe(OH)2+ + H+;  pH < 7,

накопичення іонів Н+ заважає утворенню Fe(OH)3 по третьому ступеню.

   в) гідроліз солей дуже слабких основ і кислот (Al2S3, Cr2S3, Al2(CO3)3…) відбувається до кінця. В розчині такі солі не існують (в таблиці розчинності їх позначають знаком ¢¢-¢¢);

                                Cr2S3 + 6H2O = 2Cr(OH)3¯ + 3H2S­;   pH»7;

                                Fe(CO3)3 + 6H2O  = 2Fe(OH)3¯ + 3H2CO3;   pH»7;