Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії (Хімічна кінетика і хімічна рівновага. Розчини. Закони ідеальних розчинів. Розчини електролітів. Гідроліз солей), страница 4

    10. Розчин 1,05 г неелектроліту у 30 г води замерзає при температурі – 0,7 °С. Визначити молярну масу неелектроліту.

Лабораторна робота  № 7

РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

    Розчини кислот, солей i основ у полярних розчинниках внаслiдок дисоцiацii з утворенням катiонiв i анiонiв проводять електричний струм. Речовини, якi утворюють розчини, що мають iонну провiднiсть, називаються електролiтами. Розчини електролiтiв часто називають електролiтами. Здатнiсть електролiту дисоцiювати характеризується ступенем дисоцiацiї a – вiдношенням кількості продисоцiйованих молекул до загальної кількості  молекул розчиненої речовини.

    До сильних електролiтiв належать майже всi солi, деякi кислоти (HCl, HBr, HJ, HNO3, H2SO4, HClO4, HMnO4) i основи – гiдроксиди лужних i лужно-земельних металiв. Решта електролiтiв належить до слабких.


     Дисоцiацiя слабкого електролiту – оборотний процесс, який призводить до встановлення хiмiчної рiвноваги. Наприклад: HCN « H+ + CN-. Константа рiвноваги  в даному випадку називається константою електролiтичної дисоцiацiї:

Якщо молярна концентрацiя HCN дорiвнює С, а ступiнь дисоцiацiї - a, тодi       [H+] = [CN-] = Ca,  [HCN] = C - aC = C(1 - a).

                               K д = (Ca Ч Ca)/ a 2C = a2C/1 - a.

    Якщо a<<1, то               Kд =a2C

    Це є  закон розбавлення Оствальда для електролiту складу KA (K+ i A- – однозаряднi катiон i анiон); Kд -  величина, характерна для системи ¢¢речовина - розчинник¢¢ і залежить тiльки від температури.

Приклад І. Розрахувати концентрацію іонів H+ в 0,1 H розчині ацетатної    кислоти    (Кд = 1 · 10-5).

      Розв’язок:

З рівноваги CH3COOH « CH3COO× + H+ маємо: [H+] = [CH3COO-] = C.a .

 Із   закону Оствальда, a = Тоді  [H+] = C =

=  = = 10-3 моль/л.. 

         Відповідь: [H+] = 10-3 моль/л .

    Багатоосновні кислоти дисоціюють ступінчасто:

                                   H3PO4 « H+ + H2PO4-;  K1 = 7,5 · 10-3 ;

                                   H2PO4-- « H+ + HPO42-K2= 6,4 · 10-8 ;

                                   HPO4 2-« H+ + PO43-;  K3= 1,3 · 10-13 .

    Дисоціація по першому ступеню відбувається інтенсивніше, ніж по другому, а тим більше - по третьому. Це пояснює здатність багатоосновних кислот утворювати кислі солі. Ступінчасто дисоціюють також багатокислотні основи, що призводить до утворення основних солей. Наприклад:

                                  Fe(OH)« Fe(OH)2+ +OH- ;              

                                  Fe(OH)2+  «  Fe(OH)2+ + OH- ;           

                                 Fe(OH)2+  « Fe3+  + OH-.

    В розчинах електролітів загальне число частинок розчиненої речовини (молекул, іонів) більше, ніж у розчинах неелектролітів тієї ж концентрації. Тому такі властивості, як осмотичний тиск Pосм, зниження тиску пари DP, підвищення температури кипіння Dtкип і зниження температури замерзання Dtзам, проявляються в більшій мірі. Їх можна розрахувати, користуючись рівняннями:

            DP = i PoNB;        Dtкип =  і КебСm;   Dtзам=  і КкрСm;    Pосмі СМRT.

Тут  Po - тиск пари чистого розчинника; Nв – мольна доля розчинної речовини; Кеб і Ккр – ебуліоскопічна і кріоскопічна сталі розчинника; Сm - моляльність розчину; СМ – молярність розчину, і – ізотонічний коефіцієнт, який показує, у скільки  разів зросла  кількість  частинок розчиненої речовини в розчині відносно  кількості  її молекул.

     Розчини сильних електролітів повністю дисоціюють на іони, і для них a має дорівнювати одиниці. Проте для концентрованих розчинів (> 0,1М) сильних електролітів a<1. Це пов’язано з електростатичною міжіонною взаємодією. Експериментальне значення a сильних електролітів називається  позирним ступенем дисоціації і позначається aпоз.

Ступінь дисоціації (aпоз)  та  ізотонічний коефіцієнт  і зв’язані між собою рівнянням:

.                                       або    

де  n – кількість іонів, на які дисоціює електроліт.

        Приклад 2. Визначити позирний ступінь дисоціації  LiCl у 0,1 Н розчині, якщо     цей  розчин ізотонічний з 0,19 М розчином цукру С12Н22О11 при 0 °С.

    Розв'язок:

        1. Росм розчину цукру - ?

         М12Н22О11) = 342,3 г/моль; 

        Росм = 

2. Росм розчину LiCl - ?

         Розчини С12Н22О11     і LiCl  ізотонічні, тому їх осмотичні тиски дорівнюють один одному. Росм розчину LiCl = 4,31.105 Па.

    3. і розчину LiCl - ?

і =

    4. a поз  - ?

  .  = 

         Відповідь: позирний ступінь дисоціації дорівнює 90 %.      

    Електроліти у розчині більше або менше дисоційовані, тому реакції між розчинами солей, основ, кислот – це реакції між іонами, тобто іонні реакції. В рівняннях іонних реакцій сильні електроліти записуються  в іонній формі, слабкі – в молекулярній (слабкі електроліти записують в іонній формі тільки в реакціях дисоціації).  Речовини важкорозчинні та гази записують у вигляді молекул.

    Реакції в електролітах йдуть до кінця лише в тих випадках, коли з розчину виходять ті чи інші іони внаслідок утворення важкорозчинних (СаСО3, ВаSO4), малодисоційованих  (Н2О, СН3СООН),  газів (СО2, Н2S), або комплексних сполук ([Fe(CN)6]3-). Наприклад:

              Na2SO4 + BaCl2 ® 2NaCl + BaSO4¯;

              2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- ® 2Na+ + 2Cl- + BaSO4¯;

              Ba2+ + SO42- ® BaSO4¯;

              Na2CO3 + 2HCl ® 2NaCl + CO2­ + H2O;

             2Na+ +CO32- + 2H+ + 2Cl- ® 2Na+ + 2Cl- + CO2­+ H2O;

             CO32- + 2H+  ® CO2­ + H2O;

             CuSO4 + 4NH3 ® [Cu(NH3)4]SO4;

             Cu2+ +SO42-  + 4NH3 ® [Cu(NH3)4]2+ + SO42-;

             Cu2++ 4NH3® [Cu(NH3)4]2+.

    Вода – слабкий електроліт, який дисоціює з утворенням іонів Н+3О+) і ОН-

             Н2О « Н+ + ОН-    або     2Н2О « Н3О+ + ОН-.

    Константа дисоціації при 20-25 °С

        Кд = ([H+][OH-]) / [H2O] = 1,8 .10-16.

    Оскільки ступінь дисоціації дуже малий, концентрація води практично стала : [H2O] = const = 1000/18 = 55,5 моль/л.Тоді Кд . [H2O] = 1,8 10-16 . 55,5 = 10-14. Добуток Кд. [H2O] називається іонним добутком води і позначається Кw. Кw  = [H+][OH-] = 10-14.