Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії (Хімічна кінетика і хімічна рівновага. Розчини. Закони ідеальних розчинів. Розчини електролітів. Гідроліз солей), страница 2

    Розв’язок:

    З рівняння реакції видно, що 0,5 моля L отримується із 0,5 моля  A і 1 моля B; при цьому утворюються 1,5 моля M. Тоді при рівновазі [A] = 2 – 0,5= 1,5 моль/л; [B] = 3 – 1 = 2моль/л; [L] = 0,5 моль/л; [M] = 1,5 моль/л.

 


    Константу рівноваги можна виразити і через парціальний тиск. Так, для реакції    N2(г.) +3H2(г.) « 2NH3 (г.)

    При цьому  КP = KC(RT)Dn, де Δn - зміна числа газоподібних молекул в реакції.

   Константа рівноваги пов’язана зі стандартною енергією Гіббса реакції

                                         DG° = - RT. ln KР.

    Це співвідношення дозволяє,  якщо є  енергія  Гіббса  реакції, розрахувати константу рівноваги і навпаки.

    Принцип ле Шательє. Якщо на систему, яка знаходиться в рівновазі, подіяти зовнішнім фактором, то в ній  виникають процеси, що зменшують цей вплив. Так, зміна температури змінює K: підвищення її зміщує рівновагу у бік ендотермічної реакції, зниження – у бік екзотермічної. Зміна тиску зміщує рівновагу газових реакцій при Δn ≠ 0:  підвищення – в напрямку процесу, який супроводжується зменшенням числа молекул  газів (об’єму), зниження – у бік збільшення  числа молекул  газів (об’єму).

    Введення каталізаторів в рівноважну систему не може викликати зміщення рівноваги, тому що  каталізатор прискорює і пряму, і зворотну реакції, прискорюючи процес досягнення рівноваги.

Питання і задачі

    1. Що називається швидкістю хімічної реакції?

    2. Як описується залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин для простих і складних реакцій?

    3. Що таке порядок і молекулярність реакції?  Коли вони тотожні?

    4. Константа швидкості хімічної реакції.

    5. Правило Вант-Гоффа. Рівняння Арреніуса. Чому швидкість реакції збільшується з підвищенням температури?

   6. Що таке каталіз? Яка йього суть?

   7. Що таке хімічна рівновага? Константа рівноваги, її зв’язок з енергією Гіббса.

   8. Написати закон діючих мас для реакцїй:

2NO + O2 « 2NO2;    N2 + 3H2 « 2NH3;   H2CO3 « H2O + CO2.

   9. Сформулювати принцип ле Шательє. Як збільшити вихід SO3 в реакції                                SO2 + O2 «2SO3;  ΔH°реак = -179 κДж.

   10. Визначити температурний коефіцієнт швидкості реакції розкладу мурашиної кислоти на СO2 і H2 в присутності золотого каталізатора, якщо константа швидкості при 413 K дорівнює  5,5.10-4 c-1, а при 458 K  дорівнює 9,2.10-3 c-1.                     

    11. Енергія активації реакції  N2O5 ®N2O4 + 0,5O2    дорівнює 103,5 кДж/моль. Константа швидкості цієї реакції при 298 K дорівнює 2,0310-3 c-1 Вирахувати константу швидкості цієї реакції при 288 K.

   12. Об’ємний склад реакційної суміші в момент рівноваги для реакції

2СО2(г.) « 2СО(г.)  +О2(г.)  був такий: 88,72 % CO2; 7,52 % CO; 3,76 % O2. Знайти KP і KC для цієї реакції, якщо загальний тиск в системі при температурі 273 К дорівнює  1,01133 .105 Па.                            

Лабораторна робота № 6

РОЗЧИНИ. ЗАКОНИ ІДЕАЛЬНИХ РОЗЧИНІВ.

  Розчинами називають гомогеннi системи змiнного складу, якi знаходяться у станi хiмiчноϊ рiвноваги (ΔG = 0). Процес розчинення вiдбувається самодовiльно (ΔG<0).

Способи вираження концентрацiй розчинiв

    Позначимо маси компонентiв gi г; ϊх суму  ågi; кiлькiсть молей компонентiв   ni ; їх суму åni ; молярнi маси Mi,  г/моль; об’єм розчину V, л; еквiвалентну масу   MЕi , г/моль.

    1.Масова доляωi - вiдношення маси речовини до маси розчину . Якщо масова доля виражена в процентах, її  називають масовими процентами, або процентною концентрацiєю:

 


    Процентна концентрацiя чисельно дорiвнює кiлькостi грамiв речовини в 100 г розчину.

    2.Мольна доляNi - вiдношення числа молей речовини до суми числа молей всiх компонентiв:

                              де     

    3.Молярна концентрацiя,  або молярнiсть дорiвнює числу молей розчиненоϊ речовини в 1 л розчину:

 Розчини з молярнiстю 1  і  0,1… моль/л називаються одномолярними, децимолярними i т.п. Скорочено записують так: 1M розчин NaOH, 0,1M розчин HCl  тощо.

    4.Молярна концентрацiя еквiвалентiв (нормальнiсть)  СNі – число еквiвалентiв речовини (nЕі = g / MЕі ) в одному  лiтрi розчину


  Розчини, якi мiстять в 1 л   1;  0,1… еквiвалента розчиненої речовини, називаються однонормальними, децинормальними вiдповiдно.

       Згiдно з законом еквiвалентiв речовини реагують без залишку, якщо

 CNIVI   CN2V2. Це вiдношення використовується в об’ємному аналiзi, тобто при визначеннi концентрацiї речовини вимiрюванням об’єму реагуючих речовин.


    5. Моляльнiсть, або моляльна концентрацiя-Cmi  (mi),  n-  число молей речовини в 1кг розчинника:

де  g –  маса розчинника,г; 1000 - коефіцієнт перерахунку г у  кг.


    6. Титр розчину по речовині (Ті)  дорiвнює  масi  речовини,  яка  мiститься в  1 мл  розчину:

Можна записати:      

де  r - густина розчину, г/мл, а w виражена у відсотках.

    Приклад 1. Розрахувати титр, нормальнiсть, моляльнiсть, мольну долю i молярну концентрацiю 20%-ого розчину HСl (r = 1,1 г/мл).

     Розв’язок.

    1. Т(HCI) - ?  

           Т(HCI) = r Ч w  = 0,20 Ч 1,1 = 0,22  (г/мл).    

    2.CN(HCI) - ?

         а) T(HCI) = CN(НСІ) Ч(НСІ) / 1000,  звiдси

         CN(НСI) = Т(HCI).1000/(НСІ) = 0,22 Ч 1000/36,5 = 6,03 моль/л;

          б) 1 л 20%-го розчину має  масу 1000 Ч 1,1 = 1100 г, в ньому  мiститься.                                  1100 . 20 / 100 = 220 г HClабо 220 / 36,5 = 6,03 еквiвалента HCl, тобто

          CNHCl = 6,03 моль/л.

     3. Сm(HCI) - ?


      На 80 г води припадає 20г НCl, або 20 / 36,5 моль HCl,   звідси   моляльна  концентрацiя  розраховується  згідно з формулою:


     4. CN(HCI) - ?

    5.CM(HCI) - ?                                           

    

         Відповідь: Т(HCI) = 0,22  (г/мл),  CN(HCI) = 6,03 моль/л;  CM(HCI) = 6,03 моль/л;  Сm(HCI) = 6,85 г/1000 г Н2О;  N(HCI) = 0,11.