Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Рекомендацій щодо впровадження кредитно-модульної системи організації

Страницы работы

9 страниц (Word-файл)

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

П О Л О Ж Е ННЯ

ПРО КРЕДИТНО-МОДУЛЬНУ СИСТЕМУ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Розроблено

під керівництвом ректора, професора Л.М.Шутенка робочою групою Науково-методичної ради у складі:

, перший проректор (голова робочої групи); , професор; , зав. кафедрою ІЕМ; , доцент; , ст. викладач; , доцент; , нач. науково-методичного відділу.

Ухвалено

президією Науково-методичної ради ХНАМГ протокол № 16   від 03 травня 2006р.

Введено в дію як тимчасове.

Надано чинності з дня затвердження.


1. Загальні положення

1.1.   Дане Положення розроблено відповідно до:

•      „Рекомендацій щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації"; „Рекомендацій щодо структури та порядку ведення індивідуального навчального плану студента"; „Рекомендацій щодо структури залікового кредиту і порядку проведення та оцінювання навчальної діяльності студента", затверджених   наказом   МОН   України   «Про   впровадження   кредитно-модульної системи організації навчального процесу» від 30.12.2005 р. № 774;

•      „Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" затвердженого наказом МОН України   «Про   проведення   педагогічного   експерименту   з   кредитно-модульної системи організації навчального процесу» від 23.01.2004р. № 48;

•      Наказу Ректора ХНАМГХ „Про організацію навчального процесу в Академії за кредитно-модульною системою" від 23.01.2006. № 9-01

1.2.   При розробці Положення враховані вимоги Європейської кредитної трансферної системи (ЕСТ8) та основні положення Болонської декларації 1999 р.

1.3.   При розробці Положення використовувалися науково-методичні матеріали «Нове покоління навчальних планів в умовах входження України до Болонського процесу» - Харків: НТУ «ХПІ», 2006.

1.4.   Дане Положення є тимчасовим і діє до затвердження МОН України Типового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу.

2. Терміни та визначення

Кредитно-модульна система (КМС) організації навчального процесу - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Кредитно-модульна система базується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи - ЕСТ8.

Кредит - умовна одиниця виміру навчального навантаження студента при вивченні якоїсь складової навчальної програми чи окремої дисципліни (курсу), виконаної студентом під час навчання. Ціна кредиту складає 36 академічних годин.

Модуль - це задокументована завершена складова частина освітньо-професійної програми (ОПП) (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними видами навчальної діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна та індивідуальна робота, практики, контрольні заходи, кваліфікаційні роботи).

Навчальна дисципліна, що вивчається протягом одного семестру, є модулем.. Для начальних дисциплін, що вивчаються декілька семестрів, модулем є частина дисципліни, що дорівнює одному семестрові.

Модуль складається з декількох змістових модулів.

Змістовий модуль (ЗМ) - це система навчальних елементів, що засвоюється за допомогою відповідних методів навчання. Змістовий модуль є складовою частиною модуля. Навчальна робота студента по кожному змістовому модулю оцінюється шляхом контролю успішності студента (див. п.6). Орієнтовний обсяг змістового модулю від 0,5 до 1,0 кредиту (від 18 до 36 академічних годин).

Заліковий кредит (залікова освітня одиниця) - це завершена задокументована частина (навчальної дисципліни, практики, курсового проектування тощо) навчання студента, що підлягає обов'язковому оцінюванню та зарахуванню. Заліковий кредит зараховує засвоєння студентом одного модуля і за трудомісткістю дорівнює кількості кредитів модуля. Нормативна трудомісткість залікових одиниць на один навчальний рік - 60 кредитів.

3. Мета та завдання

3.1.   Метою впровадження КМС є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення конкурентоспроможності випускників та престижу Академії в українському та світовому освітньому просторі.

3.2.   Основними завданнями впровадження КМС є:

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
83 Kb
Скачали:
0