Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Рекомендацій щодо впровадження кредитно-модульної системи організації, страница 4

5.8.    Реалізація  індивідуального  навчального  плану  студента здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Граничний термін може перевищувати нормативний на 1 рік. Нормативний термін навчання визначається на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Різниця між граничним і нормативним термінами не фінансується з державного бюджету, (див. п. 3.3 Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженого наказом МОН від 23.01.2004, № 48).

5.9.    Формами організації навчання з кожної дисципліни є:

•      лекції;

•      практичні заняття;

•      семінарські заняття;

•      лабораторні роботи;

•      консультації;

•      самостійна робота студента;

•      виконання індивідуальних завдань (індивідуальні заняття);

•      практики;

•      контроль успішності студента;

•      інші види і форми діяльності у тому числі науково-дослідницької діяльності студентів, передбачені навчальним планом та програмою навчальної дисципліни.

5.10.  Види навчальної діяльності та розподіл часу між ними визначається робочим навчальним планом та робочою програмою навчальної дисципліни.

6. Контроль успішності студентів

6.1.    Зарахування змістових модулів та дисциплін (модулів) в цілому, включених в індивідуальний навчальний план, здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю якості навчання студента протягом навчального року. Заліково-екзаменаційна сесія організується для студентів, які за результатами підсумкового контролю отримали незадовільну оцінку (з можливістю повторного складання), а також для студентів, які мають бажання покращити підсумкову (семестрову) оцінку.

6.2.    Поточний контроль успішності студента упродовж семестру здійснюється по кожному змістовому модулю. Результати поточного і підсумкового контролю відображаються в накопичувальній заліковій відомості (див. додаток 1).

6.3.    Поточний   контроль   успішності   за   видами   навчальної   діяльності (див.п.5.9), за змістовими модулями, та підсумковий контроль за модулями в цілому здійснюється такими засобами (в залежності від мети та завдань діяльності):

•      тестування (у тому числі, комп'ютеризоване);

•      письмове/усне опитування (у т.ч. усні екзамени з документуванням матеріалів відповідей студентів);

•      есе  (письмова  відповідь  на  проблемне  запитання,  підготовлене  з використанням додаткової літератури);

•      захист групового або індивідуального проекту (оцінюються результати спільної чи індивідуальної праці студентів над проблемним завданням, ситуативним прикладом, тощо);

•      доповідь/презентація  (представлення  результатів  огляду  літератури, власних висновків щодо теми, проблеми, питання, що було сформульовано викладачем);

•      взаємне оцінювання (наприклад, рецензування есе, чи оцінювання доповіді, з наданням обґрунтування);

•      співбесіда;

•      тощо.

В умовах КМС тестування та рейтингове оцінювання набуває пріоритетного значення. їх використання регулюється окремим Положенням.

6.4.    Система контролю успішності (заліковий кредит) розробляється викладачем і відображається в робочій програмі навчальної дисципліни. Студентів інформують про систему контролю успішності на початку викладання дисципліни.

6.5.    Результати контролю оцінюються відповідною сумою балів, загальна кількість та розподіл яких за видами контролю визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. Бали накопичуються протягом семестру в накопичувальній заліковій відомості.

6.6.    Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньозважена оцінка результатів окремих змістових модулів та підсумкового контролю.