Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Рекомендацій щодо впровадження кредитно-модульної системи організації, страница 5

Підсумкова оцінка виставляється за національною шкалою і шкалою ЕСТS:

% набраних балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

85-100

Відмінно

А

70-85

Добре

В

60-70

С

50-60

Задовільно

D

40-50

Е

20-40

Незадовільно з можливістю повторного складання

1-20

Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисциплін

F

6.7.    Якщо у навчальному плані передбачено оцінювання модулю у формі заліку, то він виставляється студентові при оцінці за шкалою ЕСТS не нижче Е (тобто не менше 40% балів).

6.8.    В разі, якщо студент на заліково-екзаменаційній сесії отримав незадовільну підсумкову оцінку з можливістю повторного складання (FХ за шкалою ЕСТS), або незадоволений результатами семестрової оцінки він з дозволу декана протягом календарного місяця після закінчення сесії може пройти повторний підсумковий контроль в комісії, призначеній завідуючим відповідної кафедри. Позитивні результати повторного оцінювання в комісії не є підставою для призначення стипендії.

6.9.    Результати контролю успішності фіксуються у накопичувальній заліковій відомості і заліковій книжці КМС (додаток 2). У заліковій книжці КМС результати з кожної начальної дисципліни (модулю) заповнюються на підставі накопичувальних залікових відомостей у хронологічному порядку.

6.10.  Допуск до продовження навчання у наступному семестрі отримують студенти, які під час семестрового контролю отримали позитивні оцінки з усіх модулів, запланованих індивідуальним навчальним планом на поточний семестр.

Модулі (дисципліни) осіннього семестру з яких студент отримав незадовільні оцінки також при повторному оцінюванні в комісії, за дозволом ректора можуть бути включені до індивідуального навчального плану цього студента на весняний семестр.

6.11.  При успішному освоєнні ОПП у повному обсязі студент отримує допуск до державної атестації. Державна атестація випускників здійснюється у формі складання державних екзаменів або/та захисту дипломного проекту (роботи) в Державній екзаменаційній комісії.

6.12.  Студенту, який успішно пройшов в Державній екзаменаційній комісії атестацію, рішенням комісії присвоюється кваліфікація з вищої освіти і видається відповідний диплом державного зразку і додаток до диплому.

7. Особливості переведення, відрахування, переривання навчання та поновлення студентів

7.1.    Загальний порядок переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання зазначений у "Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти", затвердженого Міністерством освіти від 15.07.96 р. № 245.

7.2.    При переведенні в Академію студент додатково додає до заяви копію договору про навчання в попередньому навчальному закладі, академічну довідку за весь період навчання в іншому ВНЗ, з обов'язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення та результатів підсумкового контролю.

При позитивному розгляді ректором заяви, деканат проводить перезарахування результатів навчання з дисциплін шляхом порівняння кількості залікових кредитів та визначає академічну різницю нормативних (обов'язкових) навчальних дисциплін, яка не повинна перевищувати 5 навчальних дисциплін.

7.3.    Відрахування студента за академічну неуспішність або залишення на повторний курс навчання здійснюється: