Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Рекомендацій щодо впровадження кредитно-модульної системи організації, страница 6

1) за результатами виконання індивідуального навчального плану (після весняної сесії) у випадках, коли за підсумковим контролем з трьох і більше модулів студент отримав незадовільні оцінки;

2) у зв'язку з неможливістю сформувати студенту індивідуальний план на наступний рік внаслідок не зарахування йому запланованих модулів та обмежень, накладених структурно-логічною схемою підготовки;

3) за порушення умов договору про навчання.

7.4.    При переведенні з Академії до іншого ВНЗ або відрахуванні студент отримує академічну довідку за весь період навчання в Академії.

7.5.    Студент може взяти перерву у навчанні (академічну відпустку, повторний курс), згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеного у "Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти" від 06.06.96 р. № 191.

8. Стипендіальне забезпечення студентів

8.1.    Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється за підсумками виконання індивідуального навчального плану за національною шкалою оцінювання, виходячи з основних положень "Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів", затвердженого Кабінетом Міністрів України від 08.08.2001 р. № 950.

8.2.    При перевищенні граничного терміну навчання стипендія студентам не назначається у зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету цього етапу навчання.

9. Особливості нормування навчального навантаження викладачів

9.1.    Норми часу для науково-педагогічних працівників регламентовані наказом МОН від 07.08.2002 р. № 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" та наказом ректора Академії "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 09.06.2003 р. № 59-01.

9.2.    В умовах КМС тимчасово встановлюються додаткові норми часу:

•     для проведення підсумкового контролю із залікового кредиту - 0,25 години на одного студента;

•     за виконання обов'язків куратора КМС (тьютора) - 4 години на кожного студента на навчальний рік.

За дорученням ректора можуть тимчасово встановлюватися додаткові норми часу на інші специфічні для КМС види навчальної, методичної, наукової і організаційної роботи науково-педагогічних працівників.

Додатки Додаток 1. Побудова накопичувальної залікової відомості

Дисципліна.....

Заліковий кредит

№ п/п

Прізвище, ініц.

№ залік. книж-ки

Оцінка змістовних модулів (в балах)

Підсумко вий контроль з моду ля

Оцінка модуля (Над./ ЕСТ8)

ППідпис, дата

ЗМ1

ППідпис, дата

ЗМ2

ППідпис, дата

ЗМ3

ППідпис, дата

ЗМ4

ППідпис, дата

Додаток 2. Побудова робочої сторінки залікової книжки КМС

№ п/п

Назва дисципліни (модулю), курсових проектів (робіт), практик

Обсяг кредити/

години

Прізвище викладача

Оцінка національна/ЕСТ8

Дата

Підпис