Проектування організації. Управління соціально-психологічною підсистемою. Управління фінансово-економічною підсистемою

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА національна АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Факультет менеджменту

ПРОГРАМА КУРСУ

"МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для  виконання  курсового  проекту та самостійної роботи

студентів 5 курсу напряму  підготовки 052 "Менеджмент "

спеціальності 7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій”

 ХНАМГ - 2006


Програма курсу "Менеджмент організацій", методичні  вказівки для виконання курсового проекту та самостійної роботи  студентів 5 курсу напряму підготовки  052 "Менеджмент", спеціальності 7.050201, 8.050201 „Менеджмент організацій”.

Укл. В. А. Бардаков.— Х.: ХНАМГ, 2006. —28 с.

Укладач:  В. А. Бардаков

Рецезент: Є. М. Кайлюк

Затверджено

кафедрою менеджменту і маркетингу у міському господарстві, протокол  № 1 від 28.04 2006 р.      

Схвалено методичною радою факультету менеджменту протокол  №        від _______________ 2006 р.


                                    Зміст                                                                   Стор.

1. Мета дисципліни. Роль і місце навчальної дисципліни ........................................4

1.1 Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним планом ............4

1.2 Мета вивчення...................................................................................................... 4

1.3 Предмет дисципліни ............................................................................................4

1.4.  Змістовні модулі ................................................................................................4

1.5 Місце дисципліни у структурно-логічній схемі навчального плану ..............6

1.6 Рівень знань ..........................................................................................................7

1.7 Організаційно – методичні особливості проведення занять ...........................7

1.8 Розподіл навчального часу .................................................................................8

  2. Зміст дисципліни.......................................................................................................8

2.1 Зміст  навчальної дисципліни..........................................................................8

  2.2 Тематичний план ............................................................................................11

2.3 Тематика курсового проекту .........................................................................12

2.3.1 Зміст курсового проекту ........................................................................13

          2.3.2 Вимоги до складових елементів пояснювальної записки ..................14

      2.4 Самостійна навчальна робота студента ......................................................16

2.4.1 Практичні заняття, їхній зміст і обсяг у годинах      .........................16

               2.4.2 Самостійна робота за темами ..............................................................17

3. Забезпечення ..........................................................................................................22

3.1 Засоби контролю ..........................................................................................22

3.1.А. Засоби і форми поточного контролю ..................................................22

3.1. Б. Засоби і форми підсумкового контролю ............................................23

3.1.В.  Питання для контролю знань ..............................................................23        3.2. Інформаційно-методичне забезпечення ..............................................................24

3.2.1  Основна література ................................................................................24

3.2.2 Додаткові джерела ..................................................................................25

3.2.3 Методичне забезпечення ........................................................................27

1. Мета дисципліни.

    Роль і місце навчальної дисципліни у підготовки фахівця

 Робочу програму складено на основі ОПП галузевого стандарту вищої освіти за яким курс "Менеджмент організацій"віднесенодо циклу професійно-орієнтованих дисциплін ОКХ спеціаліста, магістра.

Напряму підготовки:  052 "Менеджмент".

За спеціальністю: 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій".

Освітнього рівня:  повна вища освіта.

Кваліфікації: "Спеціаліст з менеджменту", „Магістр з менеджменту”.

 З узагальненим об’єктом діяльності: низовий  та середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, освітніх, культурних, наукових, консультаційних, конструкторських і проектних організацій та установ; в  підрозділах органів державного та муніципального управління.

1.1  Загальний обсяг навчальної роботи студента за навчальним планом 

Кількість годин:  усього – 162, в т.ч. лекції – 36, практичні заняття – 36, самостійна робота – 90.

Кредитів  ECTS– 3;

1.2 Мета вивчення: формування системного мислення та спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організацій на всіх стадіях їх життєвого циклу.

1.3 Предмет дисципліни:  інтегрована сукупність  управлінських відносин у  підсистемах організацій, їх стосунки із зовнішнім середовищем.

1.4.  Змістовні модулі

Системна модель управління організацією. Теорія виробництва. Економічна теорія фірми.  Організація як відкрита соціально-економічна система. Суб’єкт і об'єкт управління, взаємозв'язок і взаємозалежність внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища підприємства. Основні підсистеми організації: технічна, технологічна, організаційна, економічна та соціально-психологічна. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.

Порядок заснування підприємств та організацій. Законодавча база підприємства. Місія, цілі, стратегія організації. Факторі проектування. Елементи проектування організації: розподіл праці і спеціалізація, департаментизація і кооперація, зв’язки і координація, масштаб управління і контролю, ієрархія, розподіл прав і відповідальності, централізація і децентралізація, диференціація і інтеграція.  Галузеві особливості муніципального менеджменту та функціонального управління організаціями міського господарства. Міське самоврядування. Управління територіальною громадою. Організаційно-правові форми підприємств у ринковій економіці.  Масштаб підприємства та ефект масштабу діяльності. Підприємництво у системі ринкових відносин.

Управління соціально-психологічною підсистемою. Учасники діяльності організації, збалансування їх інтересів.  Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність. Організація та мотивація праці. Оцінювання виконання. Дисциплінарний вплив. Заходи  профілактики та усунення помилок.

Паблік Рілешнз (PR) в менеджменті підприємства. Імідж організації.

Управління фінансово-економічною підсистемою, оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами та прибутком. Фінансові основи формування майна, управління обіговими активами, власними та позиковими фінансовими ресурсами. Організація фінансового планування.

Управління маркетинговою діяльністю. Реалізація комерційної функції.

Управління матеріально-технічною підсистемою. Логістика МТП.

Сутність та фактори конкурентоспроможності. Ступінь впливовості  конкурентних сил. Моніторинг конкурентів. Конкурентний стан організації. Антимонопольне управління в організації.

Поняття ділового ризику, його різновиди. Умови виникнення ризикової ситуації. Фактори ризику. Інтегрований аналіз та оцінювання ризику. Ризикозахищеність. Управління ризикозахищеністю підприємства.

Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія. Система заходів щодо управління організацією у кризовому стані. Санація. Банкрутство.

Зміни в організаціях. Реорганізація. Адаптація та інтеграція організації.

Діагностика управління підприємством: види, етапи та показники діагностичного дослідження.  Управлінське консультування (консалтинг).

Підприємницький менеджмент. 

Основи корпоративного менеджменту.

1.5 Місце дисципліни у структурно-логічній схемі навчального плану.

Освоєння курсу вимагає у студента підготовки з циклу гуманітарних та культурно-освітніх дисциплін:  ГЕ.5.3 - етика ділового спілкування,  ГЕ.6  -  конституційне право, ГЕ.7 - трудове і комерційне правознавство;  певного рівня математичної, комп’ютерної  підготовки з фундаментальних дисциплін: ПМ.1.2 - теорія ймовірності та математична статистика,  ПМ.1.4 - економетрія, ПМ.2 -  економічна теорія, ПМ.3 – статистика, ПМ.4 – теорія економічного аналізу, ПМ.5 - інформатика і комп’ютерна техніка; та професійно  орієнтованих дисциплін : ПП.1 - економіка підприємства, ПП.2 – фінанси, ПП.3 – бухгалтерський облік, ПП.4 – аудит,  ПП.7 – маркетинг, ПП.8 – логістика, ПП.9 – контролінг, ПП.10 – менеджмент, ВНЗ.2 – ціноутворення, ВНЗ.3 – управління проектами, ВНЗ.5 – ризики, ВНЗ.6 - оподаткування, ВНЗ.8 – основи бізнесу що надають готовності до більш глибокого розуміння основних соціально-економічних явищ і взаємозв’язків між ними, абстрактного мислення і вміння застосувати знання до широкого кола практичних питань менеджменту.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення [ ГЕ 5.3, ГЕ 6, ГЕ 7, ПМ 1.2, ПМ 1.4, ПМ.2, ПМ.3, ПМ.4, ПМ 5, ПП 1; ПП.2, ПП.3, ПП.4, ПП 7; ПП.8, ПП.9,

ПП 10; ВНЗ.2, ВНЗ.3, ВНЗ.4, ВНЗ.5, ВНЗ.6,ВНЗ.8].  

Дисципліна “Менеджмент організацій” виноситься на державну атестацію. Після державного екзамену виконується дипломний проект (магістерська робота) з наступним захистом на ДЕК (презентація).

1.6. В результаті вивчення дисципліни студент повинен  оволодіти знаннями та навичками професійної діяльності менеджера з інформаційно-аналітичної, економічної, маркетингової, обліково-контрольної, організаційно-управлінської та адміністративно-господарської роботи, яка полягає у:

-  реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських, операторських і частково евристичних процедур праці;

-  прийнятті оперативних та стратегічних рішень у межах своєї компетенції, функціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;

-  оперативному з елементами стратегії управлінні первинними

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
249 Kb
Скачали:
0