Управління матеріальними потоками на підставі операційного обліку вантажопереробки і вартості (на прикладі оптової торгівлі)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури

Кафедра ОБВ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Логістика»

                                                        Виконав:

                                                                            студент групи МО-32

                                                         Перевірив:

                                                                    Новобранов В.М.

ХАРКІВ 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

1.  Вибір постачальника

2.  Розміщення центру оптової торгівлі

3.  Розрахунок вантажопотоків та вартості вантажопереробки на складі

4.  Розміщення партії товарів на складі

5.  Визначення терміну заміни транспортних засобів

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Логістика – планування, організація, контроль усіх видів діяльності по пересуванню та складуванню, які забезпечують проходження матеріального та пов’язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживання.

Логістика розробляє нові, ефективні методи управління матеріальними  та інформаційними потоками у галузі виробництва і обігу, а також забезпечує використання цих методів.

До логістики також відноситься управління людськими, енергетичними та іншими потоками, які є у економічних системах.

Специфіка логістики заключається у виділенні єдиної функції управління різними матеріальними потоками; у технологічній, технічній, економічній та методологічній інтеграції окремих ланцюжків матеріало - провідного ланцюга у єдину систему, яка забезпечує ефективне управління усіма потоками.

Доцільність використання методів логістики пов’язана з переходом від ринку продавця до ринку споживача, зі збільшенням конкуренції, з економічною кризою, а також з досягненнями НТП.

Економічний ефект від застосування логістичного підходу складається за рахунок  реалізації запасів на усьому шляху руху матеріального потоку, зниження транспортних витрат, зниження витрат ручної праці і навантажні - розвантажні роботи, зниження часу проходження товарів по логістичному ланцюгу.

Концепція логістики – це система підходів до раціоналізації господарської діяльності шляхом оптимізації матеріальних потоків. Дана концепція базується  на реалізації принципу системного підходу, гуманізації технологічних процесів, розвитку послуг сервісу, пристосуванні систем до адаптації в умовах невизначеності, на засаді урахування логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга.

Виділяють наступні функціональні області логістики:

§  закупівельна логістика

§  виробнича логістика;

§  розподільча логістика;

§  транспортна логістика;

§  інформаційна логістика;

§  логістика посередництва;

§  логістика складування.

Основні логістичні функції:

1)  визначення потреби в матеріалах;

2)  заключення договорів;

3)  перевезення вантажів;

4)  збереження вантажів;

5)  комплекс робіт по збуту продукції.

Отже, логістика – інтегрована система активного управління матеріальними потоками на основі застосування сучасних інформаційних технологій і оптимізаційних економічних рішень.

Таким чином, логістика направлена на раціоналізацію усієї сфери обертання і виробництва в цілому.

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДСТАВІ ОПЕРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ ВАНТАЖОПЕРЕРОБКИ І ВАРТОСТІ

 (НА ПРИКЛАДІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ)

Одне з основних питань логістики є управління витратами по доведенню матеріального потоку від первинного джерела до кінцевого  споживача. Для здійснення цього процесу потрібно вимірювати ці витрати у процесі реалізації функції логістики. Критерієм вибору оптимального варіанту логістичної системи є мінімізація сумарних витрат протягом усього логістичного ланцюга.

Розглянемо застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками на складі оптової торгівлі.

Принципова схема складу наведена на рис.1.

            Р     а     м     п     а                  з     а     л     і     з     н     и     ц     і

П р и й м а л ь н а                                                      Д і л я н к а

е к с п е д и ц і я                                                         п р и й м а н н я

            З     о     н     а             з     б     е     р     е     ж     е     н     н     я –

                                       основне приміщення склада

В і д п р а в о ч н а                                                    Д і л я н к а

е к с п е д и ц і я                                                        к о м п л е к т у в а н н я

    А    в     т     о     м     о     б     і     л     ь     н     а          р     а     м     п     а

Рис.1. Принципова схема складу

Рис.2. Принципова схема матеріальних потоків на складі

Завдання 1.1.

Розрахунок величини сумарного матеріального потоку на складі

Матеріальні потоки розраховують для окремих ділянок або операцій. Сумарний внутрішній матеріальний потік визначається сумуванням матеріальних потоків між окремими ділянками. Величина сумарного потоку залежить від того, яким шляхом переміщуються вантаж на складі. Маршрут визначається величиною факторів, які наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Похожие материалы

Информация о работе