Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 2

10  Назвіть основні цілі управління трудовим потенціалом:

а) підвищення кваліфікації робітників;

б) ефективне використання накопленого трудового потенціалу;

в) забезпечення раціональної зайнятості економічно активного населення;

г) розвиток працівника як багатогранної особистості;

д) забезпечення потреби народного господарства у робочій силі необхідної кваліфікації та спеціалізації.

Завдання 1

Оцінити індивідуальний трудовий потенціал робітників і порівняти, виходячи з наступних вихідних даних (табл. 7.1). Зробити висновки.

Таблиця 7.1 – Вихідні дані

Характеристики

Слюсар-сантехник IV р.

Фрезеру-

вальник

V р.

Бригадир фрезеру-

вальників

VI р.

Майстер

1

2

3

4

5

1 Освіта

ПТУ

Середня спеціальна

Незакінчена вища

Вища

2 Стаж роботи

3 роки

7 років

10 років

29 років

3 Активність участі у системі підви-

щення

 професійної майстерності

стажування на підприємств

курси цільового призначення

навчання у ВНЗ

(закінчує)

курси підвищення кваліфікації

4 Професійна компетентність

середня

вища за середню

висока

висока

5 Винахідливість та ініціативність у роботі

висока

вища за середню

вища за середню

середня

6 Добра організація роботи (без нагадувань і примусу)

висока

висока

вища за середню

висока

7 Розвинуте почут-

тя відповідальності

вище за середню

високе

вище за середню

високе

8 Добра контактність та вміння ефективно працювати

вища за середню

вища за середню

вища за середню

високе

9 Схильність до нових ідей і неординарних рішень

вища за середню

низька

вища за середню

низька

10 Емоційна витримка

низька

вища за середню

високе

високе

11 Характер робіт, що їх відображено в тарифно-кваліфіка-

ційному довіднику

відповідно до IV р.

відповідно до V р.

відповідно

до VI р.

відповідно до посади

Продовження таблиці 7.1

1

2

3

4

5

12 Різноманітність робіт

низька

висока

висока

Висока

13 Керівництво ланкою (бригадою)

-

-

+

+

14 Додаткова відповідальність у технологічному процесі й робота із самоконтролем

-

+

+

+

15 Обсяг виконуваних робіт

середній

високий

високий

Високий

16 Якість виконуваних робіт

висока

середня

висока

Висока

17 Ритмічність

середня

висока

висока

Висока

Методичні вказівки

Головна ідея бальної оцінки індивідуального потенціалу робітника – кількісно виміряти за допомогою балів найбільш істотні характеристики як самого працівника, так і виконуваної ним роботи.

Комплексна бальна оцінка конкретного робітника () здійснюється за формулою:

,      (7.1)

де  - професійно – кваліфікаційний рівень робітника, балів;

 - ділові якості, балів;

- складність роботи (виконуваних функцій), балів;

- конкретно досягнутий результат, балів;

0,5 - емпірично визначений коефіцієнт, уведений в формулу для посилення значущості оцінки складності та результативності праці.

1  Професійно – кваліфікаційний рівень визначають за формулою:

   ,                              (7.2)

де О - оцінка освіти (табл. 7.2);

СР - оцінка стану роботи (табл. 7.3);

А - активність участі у системі підвищення професійної майстерності (табл. 7.4);