Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для підготовки до практичних занять. Частина 2 (Теми 7-10), страница 11

Завдання 3

Визначити рівень науково-дослідної складової інноваційного потенціалу підприємства, використовуючи методику, викладену в завданні 1 і користуючись вихідними даними (табл. 8.3). Зробити висновки.

Таблиця 8.3 – Вихідні дані

Показники

Значення за роками

2001

2002

2003

1 Обсяг товарної продукції, тис. грн

17225

18306

19604

2 Витрати на НДДКР, тис. грн

936

1024

1368

3 Витрати на впровадження нових технологій, тис. грн

824

646

935

4 Витрати на впровадження нової техніки, тис. грн

78

86

92

5 Середньоспискова чисельність персоналу, чол.

1325

1264

1206

6 Чисельність науково-технічних і наукових працівників, чол.

146

148

139

Питомі ваги значущості показників:

1  Питома  вага витрат  на  НДДКР  в  загальному  обсязі  товарної  продукції – 0,25

2  Питома вага витрат на використання науково-технічних досягнень (впровадження нових технологій і нової техніки) в обсязі товарної продукції – 0,30

3  Питома вага наукових, інженерних і технічних кадрів у загальній чисельності зайнятих – 0,25

4  Співвідношення витрат на НДДКР і витрат на впровадження нової техніки – 0,20.

Тема 9 Система антикризового управління потенціалом підприємства

План

1  Поняття і види кризових ситуацій

2  Життєвий цикл підприємства

3  Фактори виникнення кризових явищ

4  Прояви кризи

5  Діагностика кризового стану підприємств

6  Концепція створення системи антикризового управління підприємством

7  Принципи та етапи антикризового управління

Контрольні питання

1  Що таке криза? Які види кризових ситуацій існують?

2  Які підходи існують до визначення поняття “Життєвий цикл підприємства”?

3  Чи є виникнення криз на підприємстві  неминучим фактом?

4  Якими факторами  обумовлюється виникнення кризових явищ на українських підприємствах?

5  Які прояви має криза на промислових підприємствах України?

6  Які методи діагностики кризового стану підприємств існують?

7  До якої групи методів належить прогнозування банкрутства  за допомогою статистичних моделей?

8  Що таке антикризове управління?

9  Як створити систему антикризового управління підприємством?

10  Назвіть принципи антикризового управління

11  Які етапи прогнозу антикризового управління ви знаєте?

Тести

1  Криза на підприємстві – це:

а) етап банкрутства підприємства;

б) необхідний етап розвитку підприємства;

в) стан загрози діяльності підприємства;

г) сукупність ситуацій, які ведуть до його неплатоспроможності і

                можуть привести до ліквідації.

2  За якими видами групуються кризові ситуації за характером виникнення?

а) економічними, управлінськими, технічними;

б) керованими, некерованими;

в) прогнозованими, не прогнозованими;

г) постійними, систематичними, періодичними;

д) гострими, поточними,  загасаючими.

3  Перерахуйте у відповідному порядку етапи життєвого циклу організації, а також назви криз, які виникають на кожному етапі:  

а) криза від бюрократизму;

б) розвиток шляхом управління;

в) розвиток шляхом координації;

г) криза автономії;

д) криза сінергії;

е) криза контролю;

ж) розвиток шляхом створення;

з) розвиток шляхом  делегування повноважень;

і) криза лідерства;

к) розвиток шляхом співпраці.

4  Чи всі підприємства проходять однакові етапи життєвого циклу?

а) так;

б) ні;

в) власний варіант відповіді (якщо потрібне уточнення).

5  Як класифікуються кризові фактори в залежності від наслідків прояву окремих факторів?