Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційні стратегії. Оцінка ефективності та ризику інновацій. Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності. Правове регулювання інноваційної діяльності, страница 7

7. Який метод нормування праці наукових працівників передбачає     використання     елементів математичної статистики і теорії імовірності при визначенні трудомісткості як функції основних технічних параметрів розроблювальних виробів?

А) експертний;

Б) сумарний (методу аналогій);

В) розрахунково-аналітичний.

8.  Назвіть особливості експертного метода нормування праці, який використовуються в сфері прикладних досліджень і розробок (два варіанти):

 а) використовується для дослідно-конструкторських робіт;

 б) потребує наявність групи експертів; має місце фактор суб’єктивності при встановленні трудових затрат;

 в) великий об’єм підготовчих робіт; висока ступінь точності результатів;

 г) виконується порівняння трудомісткості майбутніх робіт із раніше виконуваними.

9.  До представника якого типу темпераменту психологічний  підхід повинен базуватися на принципі "Ні хвилини спокою".?

а) до меланхоліка;

б) до холерика;

в)  до сангвініка;

г) до флегматика.

10.  До представника якого типу темпераменту психологічний  підхід повинен базуватися на принципі "Довіряй, але перевіряй"?

а) до меланхоліка;

б) до холерика;

в)  до сангвініка;

г) до флегматика.

Тематичний критерій:  9 Правове регулювання інноваційної

діяльності

Тестові питання

1. Основою правового регулювання інноваційної діяльності є громадянське законодавство, яке включає в себе:

а) законодавство про авторське право, патентне та інше законодавство про інтелектуальну власність;

б) закони     про     підприємство,     підприємницьку     та     інноваційну діяльність;

в) а і б.

2.  Інтелектуальна власність – це:

а) власність на винахід;

б) сукупність авторських або інших прав на результати інтелектуальної  діяльності;

в) результат інноваційної діяльності.

3.  Правове регулювання інтелектуальної власності поділяється на декілька функціональних сфер:

а) за метою діяльності підприємств;

б) державна, підзаконна, локальна;

в) авторське право, патентне право та засекречення.

4. Згідно з законодавством України, майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

а) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового
зразка;

б) виключне   право   дозволяти   використання   винаходу,   корисної
моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

в) виключне право перешкоджати неправомірному використанню
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти
таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;

г) все вищеперераховане.

Під патентом розуміють:

а) документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

б) документ на продаж інтелектуальної власності;

в) а і б.

6.  Згідно з законодавством України, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід завершується через

а) 10 років;

б) 15 років;

в) 20 років.

7.  Ліцензійна угода – це:

а) договір, згідно з яким автор винаходу (корисної моделі і ін.) зі визначену плату передає своє авторське право державі;

б) договір, згідно з яким власник інтелектуального продукту видає контрагенту ліцензію на його використання;

в) договір купівлі-продажу інтелектуальної власності.

8.  Ліцензійні угоди поділяються на:

а) строкові та безстрокові;

б) основні та додаткові;

в) самостійні та супутні.

9. Ліцензії, що надають право ліцензіатові використовувати и придбану ліцензію у встановлених договором межах, а ліцензіар залишає за собою право використовувати ліцензію на тій же території і видавати її будь-яким зацікавленим особам – це

а) виключні;

б) прості (не виключні);

в) повні.

10. Строк дії патенту на промисловий зразок становить ... років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на ... років

а) 15; 10;

б) 15: 5;

в)  10; 5.