Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційні стратегії. Оцінка ефективності та ризику інновацій. Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності. Правове регулювання інноваційної діяльності, страница 5

2. Перерахуєте витратні показники, що характеризують інноваційну активність організації (дві відповіді):

а) показники динаміки оновлення портфеля продукції (питома вага продукції, що випускається 2, 3, 5  і 10  років);

б) питомі витрати на  придбання ліцензій, патентів, ноу-хау; питомі витрати на  НДДКР в  об'ємі продажів, які характеризують показник наукоємкості продукції фірми;

в) витрати на  придбання інноваційних фірм; наявність фондів на  розвиток ініціативних розробок;

г) склад і  кількість спільних підприємств, зайнятих використанням нової технології і  створенням нової продукції.

3. Перерахуєте показники оновлюваної, що характеризують інноваційну активність організації (дві відповіді):

а) кількість розробок або впроваджень нововведень-продуктів і  нововведень-процесів; показники динаміки оновлення портфеля продукції (питома вага продукції, що випускається 2, 3, 5  і 10  років);

б) чисельність і  структура співробітників, зайнятих НДДКР; склад і  число творчих ініціативних тимчасових бригад, груп;

в) тривалість процесу розробки нового продукту (новій технології);

г) об'єм інноваційної продукції, що експортується; кількість придбаних (переданих) нових технологій (технічних досягнень); об'єм нових послуг, що надаються.

4. Назвіть три основні методи експертизи інноваційних проектів:

а) кількісний, якісний, статистичний;

б) статичний; динамічний; інвестиційний;

в) описовий; метод порівняння положень «до і після»; порівняльна експертиза.

5.  В Україні головною установою щодо організації та проведення державної наукової, науково-технічної та інноваційної експертизи є 

а) департамент науково-технологічного розвитку Міністерства освіти і науки;

б)Українська Державна Інноваційна Компанія;

в) державне підприємство "Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи"

6.  Інноваційний проект – це:

а) те ж саме, що інвестиційний проект;

б) проект, спрямований на зміну або створення новой технічної чи соціально-економічної системи;

в) процес перетворення наукового, нового знання в новий продукт (послугу).

7.  Метою інноваційного проекту є:

а) сприяття науково-технічному прогресу;

б) отримання прибутку;

в) отримання прибутку або досягнення іншого виду ефекту (соціального, екологічного).

8.  В залежності від цілі інноваційні проекти бувають:

а) економічні, соціальні, екологічні, технологічні та інші;

б) загальнодержавні, галузеві;

в) комерційні та некомерційні.

9.  Актуальність інноваційного проекту – це:

а) відповідність його цілей цілям розвитку світового товариства;

б) ступінь його ефективності;

в) його відповідність завданням науково-інноваційного та соціально-економічного розвитку країни, району, господарюючого суб”єкту.

10.   Методи оцінки економічної ефективності інноваційного проекту поділяються на:

а) економічні і статистичні;

б) статичні та динамічні;

в) економіко-математичні та стохастичні.

11.   До статичних методів оцінки ефективності інноваційного проекту належать (дві відповіді):

а) період окупності;

б) питомі капітальні вкладення;

в) індекс доходності.

12.   До динамічних методів оцінки ефективності інноваційного проекту належать (дві відповіді):

а) дисконтований період окупності;

б) питомі капітальні вкладення;

в) чистий приведений ефект; внутрішня норма доходності;

г) період окупності.

13. Як враховується ризик та інфляція при розрахунках ефективності інноваційного проекту?

а) шляхом повторного дисконтування;

б) шляхом приведення різночасових доходів і витрат до мометну кінця реалізації проекту;

в) за допомогою додавання до безризикової ставки дисконту премії за ризик та величини очікуваного середньорічного приросту інфляції.

14. Проект є ефективним, якщо:

а) NPV < 0;

б) NPV > 0;

в) NPV = 0;

г) NPV > 1.