Організаційні форми інноваційної діяльності. Інноваційні стратегії. Оцінка ефективності та ризику інновацій. Персональний менеджмент у сфері інноваційної діяльності. Правове регулювання інноваційної діяльності, страница 4

а) підвищена стабільність, повільний розвиток;

б) концентрація на вузькому,  але масовому і перспективному асортименті товарів; створення могутніх науково – дослідницьких структур;

в) створення і впровадження проривних інновацій першими на ринку; значна диверсифіковність діяльності, проникнення в суміжні галузі і підгалузі.

7. Назвіть характерні риси «могутнього слона» (два варіанти відповіді):

а) динамізм розвитку;

б) використання тактики «спритного другого», упроваджуючи чужі нововведення;

в) підвищена стабільність; діверсифікованість виробництва

г) повільне реагування на ринкові зміни.

8. Назвіть причини перетворення «могутнього слона» на „неповороткого бегемота” (два варіанти відповіді):

а) нездатність керівництва адекватно і швидко реагувати на ринкові зміни і переналадити виробництво;                                                                                                           

б) занадто широка диверсифікація;

в) дуже великі витрати на НДДКР.

9. Назвіть характеристики „неповороткого бегемота” (два варіанти відповіді):

а) відсутній ріст компанії; надто широка диверсифікованість; мережа закордонних філій  розпадається;

б) зростання інноваційної активності;

в) малі витрати на НДДКР; наростання технологічного відставання;

г) підвищена стабільність, повільний розвиток.

10. Фірми-патієнти можуть мати розміри:

а) малі; середні; великі;

б) малі; великі;

в) малі.

11. Патієнтна стратегія передбачає (два варіанти відповіді):

а) ставку на диференціацію продукту;

б) ставку на випуск якісної масової продукції;

в) максимальне зосередження зусиль на вузькому сегменті ринку;

г) завдання першого удару на ринці по конкурентах.

12. Перерахуєте небезпеки, яким піддається фірма – патієнт (два варіанти відповіді):

а)  можливість поглинання фірмою – віолентом;

б)  можливість скорочення або знищення ніші;

в)  можливість занадто широкої диверсифікації.

13. Назвіть тип підприємства, що здійснює піонерні інноваційні розробки на свій страх і ризик:

а) патієнт;

          б) віолент;

          в) експлерент;

        г) комутант.

14. Фірми-експлеренти можуть бути (два варіанти відповіді):

а) малими;

б) середніми;

в) великими;

г) дуже великими.

15. Інноваційна роль фірм-експлерентів полягає в:

а) отриманні нових, революційних знань;

б) виведенні на ринок нових товарів та задоволенні нових ринкових потреб;

в) задоволенні потреб ринку.

16. Головне завдання фірми – експлерента:        

а) розробити нову ідею;

б) підготовка конкурентоздатного нового товару;

в) сприяння НТП.

17. Що найчастіше відбувається з фірмою – експлерентом після створення його нового, конкурентоздатного продукту

а) фірма отримує величезні прибутки;

б) фірма налагоджує масове виробництво нового товару;

в) фірму поглинає фірма – віолент

18. Назвіть тип підприємства у сфері дрібного неспеціалізованого бізнесу

          а) коммутант;      

          б) патієнт;

          в) віолент;

          г) експлерент.

19. Роль фірм-комутантів в економіці та інноваційному процесі полягає у (два варіанти відповіді):

а) виробництві майже 1\2 валового національного продукту;

б) задоволенні локальних потреб;

в) сприянні розповсюдженню нововведень;

г) створенні дрібних, покращуючих нововведень.

20. Назвіть переваги фірми-комутанта перед фірмой-віолентом або патієнтом (дві правильних відповіді):

а) більші розміри;

б) економія коштів на НДДКР;

в) більш висока якість виготовленої продукції;

г) більша здатність до адаптації.

Тематичний критерій:  7. Оцінка ефективності та ризику інновацій

Тестові питання

1. Показники, найширше вживані в  вітчизняній і  зарубіжній практиці, що характеризують інноваційну активність організації, її  інноваційну конкурентоспроможність, підрозділяються на  наступні групи:

а) витратні; оновлюваності;

б) за часом; структурні;

в) а і б.