Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Факультет економіки транспорту

Кафедра економіки, організації і управління підприємством

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

“Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”

для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

заочної форми навчання

Харків 2010


Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація і управління підприємством”  ________-- 2010 р., протокол ____.

          Рекомендуються для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “Економіка підприємства” заочної форми навчання.

Укладач:

доц. І.В. Воловельська

ас. А.В. Толстова

Рецензент:

Зміст

Вступ

4

Задача №1

5

Задача №2

8

Задача №3

11

Задача №4

13

Задача №5

14

Вимоги до оформлення контрольної роботи

16

Вимоги до захисту контрольної роботи та іспиту (заліку)

17

Перелік рекомендованої літератури

19

Вступ

Предметом вивчення курсу «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» є методолгія формування господарських рішень підприємства.

Основні завдання контрольної роботи передбачають вивчення понятя ризику та його оцінки; методолгії розроблення господарських рішень підприємства на підставі діагностики та прогнозування існуючих для підприємства альтернатив; набутті навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодінні методом прийняття рішень в конфліктних умовах, навичками аналітичного обгрунтування та розвязання стратегічних проблем.

В результаті виконання контрольної роботи студент повинен:

-  досконально вивчити основи процесів формування господарських рішень на підприємстві на підставі управління ризиками в умовах невизначенністі;

-  ознайомитися з існуючими видами ризиков та їх особливостями;

-  ознайомитися з концепцієй корисності в системі прийняття рішень;

-  вміти обґрунтовувати вибір господарських  рішень на підприємстві на основі діагностики зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;

-  вміти обґрунтовувати фінансово-інвестицийних рішень в умовах ризику;

Методичною основою виконання контрольної роботи є ці методичні вказівки,  підручники, навчальні посібники з дисципліни „Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків”, перелік яких наведено наприкінці даних методичних вказівок, а також статті в фахових економічних виданнях („Економіка України”, „Економіст”, ”Фінанси України” та ін.).

Вихідні дані для свого варіанта студент визначає самостійно наступним чином. Наприклад, вихідні данні для 1-го варіанта наведені в умовах задач, а вихідні данні для інших варіантів визначаються шляхом збільшення даних на 3% для кожного наступного варіанта: для 2-го на 3%, для 3-го – на 6%, для 4-го – на 9% і так далі.

Задача №1. Підприємство хоче придбати торгівельну палатку. Запропоновано 3 варіанти, які розміщені в різних місцях.

Менеджер підприємства пропонує провести контрольну торгівлю в трьох палатках. В продовж однакового періоду  виторг в палатках склав:

Дні торгівлі

Виторг  в день по кожній палатці

1

2

3

1

600

650

800

2

800

700

200

3

750

750

400

4

550

680

1100

5

880

660

100

6

600

630

800

7

500

600

600

Необхідно оцінити ризик від торгівлі та вибрати одну з палаток для придбання. Для цього необхідно розрахувати: середньодобовий виторг, середньозважену модуля відхилення; середньоквадратичне відхилення; семиквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, коефіцієнт семиваріації, коефіцієнт очікування збитків; коефіцієнт асиметрії, коефіцієнт варіації асиметрії, коефіцієнт ексцесу, коефіцієнт варіації ексцесу.

Методичні вказівки до розв’язання задачі:

Середньозважена модуля відхилення VM:

,                                              (1.1)

де Bi – величина витрат (доходу) в j-ом випадку;

Pi – вірогідність j-ого випадку;

Bй – очікувана величина витрат (доходу)

,                                               (1.2)

Середньоквадратичне відхилення:

Похожие материалы

Информация о работе