Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства"

Страницы работы

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра „Економіка, організація і управління підприємством”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни „СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Харків 2003 р.

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засідання кафедри „ Економіка, організація і управління підприємством ”­­ 23 вересня 2003 р., протокол № 2.

Рекомендується для студентів спеціальностей „Економіка підприємства”, „Менеджмент організацій” заочної форми навчання.

Укладач

ас. В.О. Мельник

Рецензент

доц. О.Г. Дейнека


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета контрольної роботи – вивчення загальнотеоретичних основ стратегічного управління та місця стратегічного планування в системі управління підприємством; придбання практичних навичок у вирішенні питань, пов’язаних з розробкою та реалізацією стратегії підприємства в умовах нестабільності та невизначеності оточуючого середовища на підставі сучасної методики аналізу середовища та розробки стратегії підприємства.

Зміст контрольної роботи

1.  Теоретичне завдання

2.  Задача 1

3.  Задача 2

Список літератури.

Контрольна робота складається з двох розділів: теоретичного та практичного. Теоретичне завдання оформлюється у вигляді реферату за однією із обраних теоретичних питань, що наведені в таблиці 2. Остання цифра номеру теоретичного питання повинна відповідати останній цифрі залікової книжки студента. Обсяг теоретичного завдання складає                5–6 сторінок (розкрити тільки ключові аспекти). Для написання теоретичного питання студент повинен використати 3–4 джерела з відповідними посиланнями на них у тексті.

Практичне завдання являє собою розв’язання двох (або однієї ускладненої для варіанта 8) ситуаційних задач, пов’язаних з аналізом внутрішнього та зовнішнього середовища та з розробкою стратегії підприємства. Номера практичних задач обираються згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

Номер останньої цифри шифру залікової книжки студента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Номера ситуаційних задач

1;6

2;7

3;9

4;10

5;6

6;2

7;1

8

9;5

10;3

Контрольна робота оформлюється згідно з діючими в академії стандартами на аркушах формату А 4 рукописним способом або за допомогою комп’ютерного набору (шрифт – 14 пт, інтервал – полуторний).

Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 10 сторінок основного тексту.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Таблиця 2

Назва теми

Джерело для підготовки

1. Концепції розвитку перспективного планування

2,9,12,15

2. Прогнозування та його роль у плануванні діяльності підприємства.

7,9,12,15

3. Зміст і призначення стратегії підприємства в умовах невизначеності оточуючого середовища

2,5,7,9,12,14,15

4. Стратегічний план діяльності підприємства та його складові.

5,7,9,11,13,15

5. Взаємозв’язок між розробкою стратегії та структурою управління підприємством.

2,3,7,9,13,15

6. Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії на підприємстві.

2,3,7,9,13,15

7. Мета аналізу зовнішнього середовища, його основні складові і типи.

2,3,7,9,13,15

8. Реагування підприємства на зміни зовнішнього середовища.

2,5,7,9,12,15

9. Діагностика внутрішнього стану підприємства.

3,12,15

10. SWOT- аналіз як етап стратегічного планування, його переваги та недоліки.

5,7,9,11,12,15

11. Місія як основна мета функціонування підприємства.

9,11,12,15

12. Загальна характеристика корпоративної стратегії підприємства.

5,7,9,12,15

13. Застосування портфельного аналізу в сучасних умовах господарювання.

1,3,5,9,12,13,14,15

14. Використання матричних методів формування корпоративної стратегії підприємства.

2,9,12,15

15. Застосування моделі Бостонської консалтингової групи, її переваги та недоліки.

9,11,12,15

16. Призначення, переваги та недоліки моделі Дженерал Електрік / Мак Кинси.

2,9,11,12,15

17. Застосування матриці життєвого циклу бізнесу (модель Артура де Литла ), її переваги та недоліки.

9,11,12,15

18. Особливості стратегічної діагностики та оцінки підприємств середнього та малого бізнесу.

4,11,15

19. Стратегічне управління диверсифікованими підприємствами.

5,9,12,15

20. Загальна характеристика ділової стратегії та визначення конкурентних переваг підприємства.

4,5,6,9,10,12,15


Продовження табл. 2

Похожие материалы

Информация о работе